Religion og integrering

 

foto: flickr/Travel 2.0

Spiller religiøst engasjement noen rolle for integreringen av innvandrere i Norge? En pilotstudie finansiert av PluRel gir noen foreløpige svar.

I 2010 finansierte PluRel en pilotstudie om religiøst engasjement og sosial integrering, basert på kvalitative intervjuer med muslimer med norskpakistansk bakgrunn. Rapporten fra studien, som foreligger både på norsk og engelsk, viser at de informantene som hadde et sterkt religiøst engasjement opplevde dette som integreringsfremmende, med en stor grad av tilslutning til ”norske” likestillings- og solidaritetsverdier.
 
I denne ordvekslingen presenterer seniorforsker Cora Alexa Døving ved HL-senteret, en av forskerne bak studien, noen sentrale funn fra undersøkelsen. Noen av resultatene ble også lagt fram på et PluRel-arrangement under UiOs ”Mangfoldsdag” den 18. juni under overskriften ”Den norske velferdsstaten – islam i praksis?” I sin respons reflekterer professor Grete Brochmann over funnene fra pilotundersøkelsen, og stiller også noen kritiske spørsmål til videre forskning på temaet. 
 

 

 

Religiøst engasjement og sosial integrering 

Av Cora Alexa Døving

Funnene i pilotstudien indikerer at religiøse og ikke-religiøse innvandrere har ulike syn på og erfaringer av tilhørighet til det norske samfunnet.

Religion, integrering og velferdsstat

Av Grete Brochmann

Studien om religiøst engasjement og sosial integrering gir viktige signaler til majoritetssamfunnet om hvilken tillit og hvilke forventninger innvandrere har til den norske velferdsmodellen.