Religion, integrering og velferdsstat

Studien om religiøst engasjement og sosial integrering gir viktige signaler til majoritetssamfunnet om hvilken tillit og hvilke forventninger innvandrere har til den norske velferdsmodellen. 

Dette ser ut til å bli en veldig interessant studie, og jeg vil gjerne knytte et par-tre impresjonistiske kommentarer til pilot-rapporten. Jeg synes jeg ser en spenning i teksten som med fordel kunne gjøres mer eksplisitt i fortsettelsen: De ikke-religiøse blant respondentene er mindre opptatt av skillet mellom integrasjon og assimilasjon, og tror ikke at religion spiller noen rolle for deres tilknytning til det norske samfunnet, som synes å være god. Dette skulle peke i retning av at religion kan være en sentral barriere for følelse av integrasjon og tilhørighet. Samtidig sier de religiøse at religionen er en bro inn i det norske samfunnet, noe som peker i motsatt retning.
 
Her er det trolig interessante mellomliggende variabler som bør etterspores. Går broen inn via egne organisasjoner og offentlig engasjement som en særgruppe i forsvar av egne rettigheter; går den via andre religiøse grupper med felles interesser i det å tilhøre en religion; eller går den rett inn i kjernen av det liberale samfunn – religionsfrihet, ytringsfrihet, styrken i å tilhøre et samfunnssystem der retten til egen religiøs praksis bekrefter det liberale? Her er det sikkert mange andre kreative fortolkningsmuligheter.
 
Velferdsstat og tillitsforhold
 
Velferdsstaten står (ganske) sentralt i begge grupper på interessante måter. Det kan det også gjøres mer ut av. At enkelte sier at velferdsstaten er mer islamsk enn det pakistanske samfunnet er viktig og tankevekkende; “Den norske velferdsstaten er islam i praksis”. Vi vet jo ikke hvor omfattende denne holdningen er, og hva de legger i det, men det kan tolkes som både tillit og egeninteresse. Begge deler gir viktige signaler til majoritetssamfunn/politikere. 
 
Det er interessant å studere innvandrernes tillit, både til egen gruppe og majoriteten. Både i Danmark og Norge er det gjort studier som antyder at det generelle tillitsnivået (den “generaliserte tillit”) er lavere hos minoritetene enn i majoriteten. Men det er lite som tyder på at minoriteter har mindre tillit til majoriteten enn til ”sine egne”. Tvert om, i enkelte grupper kan mønsteret være det motsatte. Det er et vesentlig tilfang i samfunnsutviklingen at tilliten til sentrale institusjoner i Norge blir delt av innvandrerbefolkningen, noe denne pilotstudien synes å bekrefte (med alle forbehold).
 
Egeninteresse kan også være et viktig element overfor velferdsstaten, slik det også er for store deler av majoritetsbefolkningen: God grunnutdanning, gratis høyere utdanning, godt og gratis helsevesen, grunnleggende inntektssikring etc. etc. Velferdsmodellens bevaring (som jeg har vært nødt til å bruke mye energi på i det siste!) skulle følgelig (igjen med alle forbehold) også være et svært viktig anliggende for både religiøse og ikke-religiøse innvandrere. Her ville jeg ha gravd litt mer inngående i fortsettelsen.
 
Til slutt en mer teoretisk/metodologisk kommentar: Skillet integrering/assimilering synes å være sentralt i studien. Her tror jeg man kan få større faglig utbytte ved å unngå å bruke disse forslitte og ganske upresise begrepene. Langt mer interessant ville det være å la folk selv gå inn i substansen og diskutere hva de mener om spenningen tilpasning/kulturbevaring for å bli gode og engasjerte samfunnsborgere, samt hvordan de tolker denne spenningen i forhold til aksept og inkludering hos majoriteten. Da kan man kanskje oppdage nye sammenkoplinger og nye perspektiver - nedenfra. 
 
Grete Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og ledet nylig arbeidet med utredningen Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid
 
 
 
 
By Grete Brochmann
Published June 21, 2011 11:05 AM - Last modified June 4, 2015 1:49 PM