Fagfelt

Publisert 4. apr. 2019 13:25

Ved Det teologiske fakultet fokuserer forskerne på Det gamle testamente (den hebraiske bibelen) særlig på hebraisk og fororientalsk visdomslitteratur og apokalyptisk litteratur, og også på spørsmålet om hva som er god og samtidsrelevant tolkning av tekstene - såkalt hermeneutikk.

Publisert 4. apr. 2019 13:34

Det nye testamente er en sentral tekst for å forstå kristendommens opprinnelse og tidligste historie; det har spilt en viktig rolle gjennom historien ved å forme utviklingen av kirkene og samfunnskulturen, og  det er grunnlaget for å tolke kristen tro i dag.

Publisert 4. apr. 2019 13:37

Diakonivitenskap er en ung vitenskap om en gammel praksis. Faget undersøker og tolker praktiske handlinger og den sosiale konteksten disse handlingene finner sted i.

Publisert 4. apr. 2019 13:40

Dogmatikk er arbeidet med å fortolke og drøfte kristen tro i dag. Grunnlaget for forskning på feltet er de historiske kildene: Bibelen og fortolkningshistorien tvers gjennom teologiens og kirkens historie.

Publisert 4. apr. 2019 13:46

Det er en voksende interesse for etikk og etiske spørsmålet i samfunnet i sin alminnelighet. På universitetsnivå er etikk et fagfelt som har fått stadig større betydning i de senere år.

Bildet kan inneholde: .
Publisert 4. apr. 2019 13:51

Interreligiøse studier utforsker forholdet mellom ulike religioner og livssyn, spenningen mellom konflikt og dialog, samt religiøse endringsprosesser i pluralistiske samfunn.

Bildet kan inneholde: Arkitektur, Landemerke, Bygning, Sted for tilbedelse, Moské.
Publisert 4. apr. 2019 13:54

Islamforskning ved fakultetet har fire overordnede perspektiver: (1) islamsk teologi, (2) interreligiøse relasjoner, (3) islam og kjønn, og (4) islam som levd religion.

Publisert 4. apr. 2019 13:58

Formålet med fagfeltet kjønn, teologi og religion er å beskrive og tolke hvordan kjønn konstrueres i religiøs praksis, hellige tekster og teologisk refleksjon. Det vil også utfordre institusjoner, tradisjoner og enkeltpersoner til kritisk selvrefleksjon og fremme kvinners autoritet som fortolkere og nyskapere av religion og samfunn.

Publisert 4. apr. 2019 14:19

Ved det teologiske fakultet  forsker vi  både på kristendommens opprinnelse og historie, dens hellige tekster, kristen tro og praksis i dag, og kristendommen  innenfor en interreligiøs  verden. Fakultetet har et særlig ansvar for forskning på kristendommens historie og aktuelle situasjon  i Norge. 

Publisert 4. apr. 2019 14:09

Studiet av oldkirken utgjør en grunnleggende del av faget kirkehistorie. Det dreier seg om den perioden da den katolske kristendom ble institusjonalisert, grensesettende dogmatiske posisjoner ble utviklet, og kristendommen gikk over fra å være en statsfiendtlig kult til å bli et ideologisk fundament for statsmakten.

Publisert 4. apr. 2019 14:11

Praktisk teologisk forskning utvikler kritisk og konstruktiv kunnskap om kirkelige praksiser, og andre praksiser med tilknytning til kirken. Forskningen utvikler forståelser som kan bidra til at praksisene som studeres utvikles og forbedres. 

Publisert 4. apr. 2019 14:13

Religionsfilosofi oppstår der religiøs tro og allmenn fornuft møtes, og kan bestemmes som filosofisk refleksjon over religiøse spørsmål.

Publisert 4. apr. 2019 14:16

Ritual- og liturgiforskning er ganske nye fagfelt på Det teologiske fakultet. De arbeider med rituelle religiøse handlinger, både offentlig kirkelig liturgi, andre kollektive ritualer forbundet med religiøs tro og mer private ritualer som personlig bønn.