Islamrelaterte masteroppgåver på studieprogrammet Religion og samfunn (samt programmet Religious Roots of Europe), Det teologiske fakultet, UiO

Alle oppgåvene er tilgjengelege på duo.uio.no

 • Daniel Mohammad Ansari (2020, vegleiar Dag Thorkildsen og Oddbjørn Leirvik): Er islam årsaken til islamofobi? Fryktskapende diskurser i islamdebatten.
 • Karrar al-Amri (2020, vegleiar Ingivild Flaskerud): Synet på den "andre" i islam. Et analytisk blikk på Ali Shariati humanistiske ideer.
 • Marita Lundberg Furehaug (2020, vegleiar Safet Bektovic): Islam in the Age of the Ecological Apocalypse - A Content Analysis of the Islamic Eco-Theological Discourse.
 • Razwan Afsar (2020, vegleiar Anne Hege Grung): En muslims bekjennelse av nattverd - En interrituell studie av en muslimsk deltakelse i nattverd.
 • Aina Therese Heberling (2020, vegleiar Safet Bektovic): Sammen i Drammen? En kvalitativ studie av religionens rolle i integreringsspørsmålet.
 • Finn Cato Magerøy (2019, vegleiar Safet Bektovic): Den gode muslim. En anerkjennelsesteoretisk studie av euro-islamdiskursen i Tyskland eksemplifisert gjennom en analyse av Bassam Tibi.
 • Simen Åsjord (2019, vegleiar Dag Thorkildsen): Først og fremst en muslim? En kritisk gjennomgang av islamdiskursens dialog- og konfliktorienterte representasjoner
 • Jan-Øivind Knutsen (2019, vegleiar Birgitte Lerheim): En kritisk diskursanalyse av VGTVs nettdebatt "Listhaug møtte omstridt islam-profil" 
 • Synnøve Markeng (2019, vegleiar Marianne Bjelland Kartzow): «(…) Man [må] være forsiktig med hvem som skal tolke.» Kanoniske skrifter og tekstpraksis blant KRLE-lærere og kristne og muslimske foreldre.
 • Torbjørn Nicolai Johansen (2019, vegleiar Marius Timmann Mjaaland): «En falsk religion som fører mennesker vill.» Hva er islam ifølge meningsytringer i Dagen?
 • Ragnhild Lund (2019, vegleiar Safet Bektovic): Religiøs identitet som konfliktelement. Religionens plass i Bosnia og Herzegovina under og etter krigen.
 • Revsan Kaya (2018, vegleiar Ingvild Flaskerud):  Forfølgelsen av den religiøse minoriteten Rohingya i Myanmar
 • Tora Gautun Finnvold (2018, vegleiar Ingvild Flaskerud): Norskfødte barn av innvandrede somalieres driv mot høyere utdanning.
 • Katheryne Syversen (2018, vegleiar Safet Bektovic): The Dogs of Hell? A discourse analysis of the Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings.
 • Hanna Lukris Meen Wærsted (2018, vegleiar Anne Hege Grung):  Forståelse av likestilling og feminisme blant kvinner i Ahmadiyya Muslim Jama’at. En kvalitativ undersøkelse.
 • Mathias Noer Thuroczy (2018, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Speilvendte narrativ. To ytterpunkter i en diskurs om kulturkamp som gjenspeiler samme narrativ [Human Rights Service og Islam Net].
 • Nina Lian (2018, vegleiar Ingvild Flaskerud): Majoritetsungdoms tolkning av og holdning til radikalisering: Reflekssjon rundt mediers mark og dialogens rolle i forebygging av ekstremisme. [Fokus på holdninger til islam]
 • Ida Strømsvik Dalslåen (2017, vegleiar Nina Hoel): Embodying intersecting selves: Exploring the lived experiences og queer Muslim women in Norway.
 • Ali Saffar (2017, vegleiar SafetBektovic): Islam og kvinne. En teoretisk analyse av muslimske feminister og deres kamp for likestilling innenfor islamske rammeverk ved hjelp av hermeneutikk.
 • Kristian Plassgård (2017, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Islamkritikk – monolog eller dialog? En analyse av Hege Storhaugs Islam. Den 11. landeplage og Sam Harris og Maajid Nawaz’ Islam and the Future of Tolerance. A Dialogue.
 • Tonje Baugerud (2017, vegleiar Nina Hoel): Talking Bodies. A Spatial Analysis of the Veiled Body and Female Corporeality.
 • Kjell Magnus Sjøberg (2017, vegleiar: Ingvild Flaskerud): An Islamic critique of Modernity. A Discussion of Hallaq’s Argument for the Incommensurability of Islamic Governance and the Modern Nation State.
 • Gunn Frøvold (2017, vegleiar Safet  Bectovic: Sosiale likheter mellom norske fremmedkrigere.
 • Nasir Ali (2017, på programmet Religious Roots of Europe, vegleiar Oddbørn Leirvik): Four Muslim-Christian encounters in Late Antiquity. Apologetics, debate and power disparities.
 • Justice Kow Mensah (2017, på programmet RRE, vegleiar Stig Frøyshov):  Inner- and Intra-Islamic Legal Debates on Dietary Laws in the Various Schools of the Abbasid Era: The Position of Islam towards Jewish and Christian Laws 
 • Serena Norlemann Baldari (2017, på programmet RRE, vegleiar Diana Edelmann):  The Veil, the Womb and the Night: The Conceptual Roots of Hair Covering in Tanakh, Bible and Qur'an. 
 • Farhan A. Shah (2016, vegleiarar Safet Bektovic og Oddbjørn Leirvik): Towards a process-humanistic interpretation of Islam. An examination of Muhammad Iqbal’s God Concept. > Sjå kapitlet “Islamsk humanisme”, s. 24-35 i Ellen Reiss og Linda Noor (red.) Islamsk humanisme. Oslo: Minotenk 2016.
 • Tone Marie Tveten (2016, vegleiar Oddbjørn Leirvik): The Child in Modern Cairo. Parenting and Religion in the Egyptian Middle Classs.
 • Oda Misje Haug (2016, vegleiar Ingvild Flaskerud): Har bilkjøring blitt symbolpolitikk for å fremforhandle kvinne- og borgerrettigheter i Saudi-Arabia? En studie av bevegelsen "Women to Drive".
 • Sandra Soltvedt Halvorsen (august 2015, vegleiar Anne Hege Grung): Muslimsk cyberfeminisme i et digitalt demokrati 
 • Kim André Sundsby (2015, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Stolthet og fordom - Fordommer om islam og muslimer i fremmedkrigerdiskursen 
 • Shaheer Nabi (2015, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Intolerance in Faith. An Investigation of the Character of Wahhabism and its Potential Role in the Radicalization of Muslim Youth
 • Hasan Rizvi (2014, vegleiar Inger Furseth): Muslim Inmates in Norwegian Prisons. Religious Identity, Challenges and Radicalism
 • Heidi Smalsvik (2014, vegleiar Safet Bektovic): "Jeg leder dem bare på den rette vei!" En kvalitativ analyse av intern dawa-aktivisme blant unge muslimer i Oslo
 • Osamah Rajpoot (2014, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Ego og nafs. En komparativ analyse av Freuds teori om psykens struktur og islamske sjelsbegreper. > Sjå artikkel i Klassekampen 30.0.14: Ego og nafs, samt nettartikkel på religioner.no («Islam og Freud», lenke) og i Argument 2 (2015), s. 36–37 («Freud og islam: Har psykoanalysen og islams lære om nafs, eller sjelen, noe til felles?»).
 • Ida Inkeri Bunæs (2014, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Kristen-muslimsk dialog. En studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverige
 • Signhild J. Stave Samuelsen (2012, vegleiar Dag Thorkildsen): Først og framst albanar. Religiøs og nasjonal identitetsdanning blant unge muslimske norsk-albanarar
 • Ole Jakob Michelsen (2012, vegleiar Oddbjørn Leirvik): En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin anti-islamske diskurs
 • Astri Gryt (2012, vegleiar Knut Lundby): Islam i den norske offentligheten. En diskursanalyse av artikler fra Aftenposten og VG i 1988, 1998 og 2008
 • Beate Solli (2011, vegleiar Anne Hege Grung): Bait-un-Nasr. En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama'ats gudhus' påvirkning på lokal identitet på Furuset > Jf. bokkapitlet "Bait-un-Nasr og 'følelse av sted'", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2012, s. 198-212.
 • Cecilie Haugerød (2011, vegleiar Anne Hege Grung): Creating a new "we". A qualitative study of interreligious dialogue among young adults in Lebanon.
 • Jone Meinich-Bache (2011,  vegleiar Anders Kjølberg): AlQaida på den arabiske halvøys bruk av vold, belyst gjennom en studie av organisasjonens ord og handlingsmønster mellom 2006 og 2010.
 • Adrianne Kelly Kristensen (2010, vegleiar Oddbjørn Leirvik): "Sint muslimsk ungdom". Representasjoner og resepsjon av begrepet "radikal islam" i global og lokal kontekst
 • Janne Kolvik (2010, vegleiar Sindre Bangstad): Muslim eller europeer? En undersøkelse av Tariq Ramadans begrep europeisk muslim
 • Aksel M. Bjerke (2010, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Bilder av Muhammad i den troendes sinn. Takknemlighet og etterfølgelse
 • Kari Stokke Nilsen (2010, vegleiar Knut Lundby): Imamens rolle i norske aviser. Endringer etter etablering av moskeer i Oslo, med vekt på årene 1988, 1998 og 2008.
 • Magnus Gravem (2010, vegleiar Bjørn Olav Utvik): CSR [Corporate Social Responsibility] in Saudi Arabia.
 • Mona Nilsen (2010, vegleiar Jone Salomonsen): "Troende muslimske kvinners kamp for anerkjennelse." Islamsk feminisme presentert gjennom Asma Barlas og Amina Wadu i en vestlig feministisk kontekst
 • Elise Grimsrud Christensen (2010, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. En analyse av Islamic Cultural Centre Norways moskélitteratur og nettsider.
 • Amina Selimovic (2009, vegleiar Oddbjørn Leirvik og Christian Moe): Dualism of the World. An Analysis of Islam between East and West. the magnum opus of Alija Izetbegovic, with the speech-act approach.
 • Synnøve Orvik Stene (2009, vegleiar Anne Hege Grung): Mot en ny forståelse? Perspektiver på religiøs identitet og forståelse av dialog blant unge kristne og muslimer. Sjå relatert intervju i Aftenposten 19.02.2010: "Vinner på dialog – Gandhi-filosofi demper religiøs uro".
 • Anne Heidi Barli (2009, vegleiar Sidsel Roalkvam): Hijab i norsk offentlighet - en diskursanalyse.
 • Torbjørn Askevold (2009, vegleiar Marius Mjaaland og Oddbjørn Leirvik): Tradisjonalismen – anitmoderne og religionsoverskridende. En idehistorisk undersøkelse av tenkningen hos Rene Guénon, Frithjof Schuon og Sayyed Hossein Nasr – med tematisk fokus på deres forståelse av tradisjonsbegrepet, essens og hermeneutikk i forholdet mellom islam og kristendom.
 • Anna Dyrkorn Tjora (2009, vegleiar Kari Vogt): Sisters in Islam i Malaysia – Islamske kvinneaktivister i Malaysia.
 • Inger Johanne Strandhagen (2008, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Unge sjiamuslimer i Oslo. Om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoritet > Sjå intervju publisert av Culcom: "Sjiaislam = fred, kjærlighet og sosialdemokrati?"
 • Arvild J.S. Bruun (2008, vegleiar Oddbjørn Leirvik): Europeisk islam – en studie av norske bosnieres forhold til religion.
Publisert 30. sep. 2020 15:00 - Sist endret 18. aug. 2021 13:04