Disputas: Asla Maria Bø Fuglestad

Asla Maria Bø Fuglestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: Miljøargumentasjon i kirkelige institusjoner. En retorisk analyse av Vatikanet og Det lutherske verdensforbunds miljøargumentasjon.

Tid og sted for prøveforelesningen

Prøveforelesningen vil finne sted 13. desember 2018 kl. 10.15 - 11.00 i auditorium U40. 

Mer informasjon om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Professor Paul Leer-Salvesen, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder (førsteopponent)
  • Professor Knut Ruyter, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (annenopponent)
  • Professor Jone Salomonsen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (koordinator for komiteen)

Disputasleder

  • Prodekan Hallgeir Elstad

Sammendrag

Miljøvern er blitt en kampsak for mange kristne institusjoner. Hva kjennetegner miljøargumentasjon fra kirkelig hold? Spiller kristne trosforestillinger en sentral rolle i argumentasjonen? Får miljøengasjementet konsekvenser for hvordan kristendommens natursyn framstilles? Tones frelseslæra ned, i og med at den implisitt kan formidle at menneskets mål er å fri seg fra denne verdenen? Eller framstilles frelsen nettopp som gjenoppbygging av ødelagt natur, og tilbakevending til en økologisk balansetilstand?

Fuglestad analyserer i denne avhandlingen offisielle uttalelser om miljøvern fra to sentrale kristne institusjoner, henholdsvis Vatikanet og Det lutherske verdensforbund. Ved å ta i bruk retorisk analyse som metodisk grep, får Fuglestad fram hvor avgjørende formen argumentasjonen formidles gjennom, er for hvilket budskap som kommer til uttrykk.

 I avhandlingen viser hun for eksempel hvordan Pave Frans’ bruk av et poetisk språk som appellerer til menneskets mange sanser, bidrar til å markere avstand til kroppsfiendtligheten og antimaterialismen som i perioder har preget kristen tradisjon. Hun viser også hvordan den handlingsdrevne formen i argumentasjonen fra Det lutherske verdensforbund bidrar til at «det gode» knyttes til et fremtidig samfunn som en gang skal realiseres, og i mindre grad til et trekk ved tilværelsen her og nå.

 

Publisert 5. nov. 2018 15:42 - Sist endret 10. des. 2018 13:49