Disputas: Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 14. august kl. 10.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Les mer om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Professor Dr. Catherine Cornille, Theology Department, Boston College, Boston, USA (førsteopponent)
  • Senior Lecturer Dr. Nicholas Adams, School of Divinity, the University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom (annenopponent)
  • Senior Lecturer Dr. Safet Bektovic, Faculty of Theology, the University of Oslo, Norway

Leder av disputas

  • Dekan Aud V. Tønnessen

Veileder

  • Professor Oddbjørn Leirvik, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Om avhandlingen

Avhandlingen dokumenterer og analyserer en rekke brev og andre tekster som er utvekslet mellom globale kristne og muslimske ledere i kjølvannet av det muslimske dialogbrevet A Common Word between Us and You (ACW). Brevet ble offentliggjort i oktober 2007 og var underskrevet av 138 framstående muslimske ledere og lærde. I brevet framholder de at tro på Guds enhet og budene om at man skal elske Gud og sin neste utgjør en «felles grunn» som kristne og muslimer kan ha som utgangspunkt for engasjement for fred og rettferdighet.

I første del av avhandlingen utvikler kandidaten en lesestrategi basert på talehandlingsteori. Denne bruker han i del II til å gjennomføre en detaljert og kritisk lesning av tekstene der samspillet mellom dem står i sentrum. Ulike kristne lederes svar på ACW representerer til dels svært forskjellige lesninger av dokumentet og speiler disse ledernes egne dialog-interesser. Dette gir opphav til avhandlingens tittel. Dialoginitiativ får betydning i samspillet mellom de ulike aktørenes forskjellige agendaer.

I del III utforsker kandidaten noen av funnene fra del II nærmere. Blant annet bruker han i kapittel 14 begrepet «godviljens hermeneutikk» om mange kristne lederes lesning av ACW. Dette innebærer ikke nødvendigvis å ta dialoginitiativet for pålydende, men å anvende ganske mye vilje – og derfor makt – for å innpasse initiativet i en dialogagenda som tjener et antatt godt formål. 

Et beslektet tema kommer opp i kapittel 15 der kandidaten viser hvordan de kristne lederne uten unntak velger å gi nesten all oppmerksomhet til ACWs utlegning av budet om nestekjærlighet. Dermed kommer spørsmål om Guds enhet og om kjærlighet til Gud helt i bakgrunnen. En dialogprosess som i utgangspunktet kunne fokusert på fundamentale teologiske spørsmål blir dermed til en samtale om sosialetiske og politiske spørsmål. Slik kommer den til å likne på mye annen religionsdialog i vår tid. Formålet er å bygge ned skillelinjer, men man ekskluderer samtidig dem som ikke aksepterer de underliggende premissene for samtalene.

Vitenskapelig sammendrag

 

Publisert 17. juni 2015 09:39 - Sist endret 1. apr. 2016 10:30