Bidragsytere

Pål Ketil Botvar er forsker ved Stiftelsen kirkeforskning. Botvar arbeider med empiriske undersøkelser av moral, religion og politiske holdninger.

Torkel Brekke, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Brekke underviser i emner om religion og politikk og har spisskompetanse på indisk religiøsitet og fundamentalisme.

Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Brochmann underviser i emner om migrasjon og velferdsstaten, og har publisert innenfor et bredt spekter av ulike emner. 

Hjemmeside 

Steve Bruce er professor i sosiologi ved Universitetet i Aberdeen. Bruce har i en årrekke vært en av de fremste debattantene i kontroversen om sekulariseringstesen.

Tomas Sundnes Drønen, førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen. Drønen har forsket mye på misjonshistorie og afrikansk kristendom, og adresserer både teologiske og religionsvitenskapelige miljøer.

Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Døving forsker på multikulturalisme, integrering og migrasjon.

Hjemmeside 

Iselin Frydenlund er forsker ved Universitetet i Oslo. Frydenlund forsvarte i 2011 en avhandling om buddhisme of konflikten på Sri Lanka.

Hjemmeside

Even Gran er journalist i avisen Fri Tanke, som gis ut av Human-etisk forbund.

Hjemmeside 

Anne Hege Grung er forsker ved Universitetet i Oslo. Grung forsvarte i 2011 en avhandling om kjønnsjustis i kristen-muslimske relasjoner.

Lars Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Gule forsker på flerkultur, islam, Midtøsten og menneskerettigheter. 

Kim Philip Hansen er religionssosiolog, og underviser i religionssosiologi og medisinsk sosiologi ved Mount St. Mary's University i Maryland.

Geir T. Hellemo var inntil 2014 rektor ved Det praktisk-teologiske seminar. Hellemo underviser ved profesjonsstudiet i teologi, og har forsket på kirkehistorie og liturgikk.

Vebjørn Horsfjord, stipendiat i interreligiøse studier ved Universitetet i Oslo. Horsfjord arbeider med en avhandling om dialogprosessen i kjølvannet av dokumentet A Common Word between You and Us.

Arne Kalland (1945-2012) var professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Kalland forsket mye på miljøbevegelsen, særlig i Sør-Asia, med et spesielt fokus på Japan. 

Les minneordet

Anne Kalvig, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på emner innen nyreligiøsitet/nyåndelighet, folkereligiøsitet, populærkultur og kjønnsrelaterte emner. 

Marie Kristine Kroken, jurist ved The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) i Kosovo. Kroken har tidligere vært seniorrådgiver i Utlendingsnemnda.

Hjemmeside 

Oddbjørn B. Leirvik, professor i interreligiøse studier ved Universitetet i Oslo. Leirvik har arbeidet med, forsket på og undervist om interreligiøs dialog mellom kristne og muslimer i en årrekke. 

Hjemmeside 

Margrethe Løøv er stipendiat i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Løøv arbeider for tiden med et forskningsprosjekt om alternativ religiøsitet i Norge.

Hjemmeside 

Knut Melvær er stipendiat i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Melvær arbeider med en avhandling om norsk spiritualitet.

Ulrika Mårtensson er professor i religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Mårtensson forsker på islam i bred forstand, metodisk, teoretisk, historisk og kontemporært.

Hjemmeside 

Ian Reader er professor i japansk religion ved University of Manchester. Reader er en av verdens fremste eksperter på japansk buddhisme. 

Asle Rolland er forsker ved Statistisk sentralbyrå. Rolland arbeider med statistikk innenfor offentlig sektor, samt medie- og kulturnæringene.

Aike P. Rots, førsteamanuensis i Øst-Asiastudier ved Universitetet i Oslo. Rots forsvarte i 2014 en avhandling om konseptualiseringer av shinto i Japan i etterkrigstiden.

Hjemmeside 

Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Saglie er statsviter og forsker bl.a. på velferdsstat og demokratispørsmål.

Bente Sandvig er fagsjef i religion- og livssynsavdelingen i Human-etisk forbund. Sandvig var i perioden 2007-2011 leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Hjemmeside 

Ulla Schmidt er forsker ved Stiftelsen kirkeforskning. Schmidt har arbeidet med spørsmål knyttet til forholdet mellom religion og offentligheten, samt etikk og profesjonsetikk.

Signe Bock Segaard, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Segaard er statsviter, og forsker bl.a. på demokrati, kommunikasjon og nye medier.

Audhild Skoglund var inntil nylig forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Skoglund er folklorist og fagbokforfatter, og har arbeudet mye med New Age og alternativbevegelsen.

Hjemmeside 

Stina Hansteen Solhøy er spesialrådgiver i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Solhøy forsvarte i 2016 en avhandling i statsvitenskap om trossamfunnenes adgang til unntak fra vernet mot kjønnsdiskriminering i norsk rett.

Hjemmeside 

Øyvind Solum har vært sentral i den norske alternativbevegelsen i en årrekke, og startet Alternativt Nettverk i 1992.

Hjemmeside 

Tale Steen-Johnsen, stipendiat i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Steen-Johnsen arbeider med en avhandling om interreligiøse dialogprosesser i Etiopia.

Hjemmeside 

Anne Stensvold, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Stensvold underviser i religionshistorisk teori og metode, og har publisert bredt om religion i Norge.

Hjemmeside 

Shoaib Sultan, tidligere leder av Islamsk Råd Norge. Sultan er samfunnsdebattant og skribent.

Henrik Syse er seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Syse har arbeidet mye med religion og etikk, særlig i forbindelse med krig, konflikt og fredsbygging.

John Erik Sætren, Sætren forsvarte en avhandling om egyptiske tv-predikanter ved UiB sommeren 2011 og underviser i arabisk på flere nivåer 

Notto R. Thelle er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Thelle har arbeidet mye med skjæringspunktene mellom kristen tro, Østens religioner og moderne spiritualitet.

Hjemmeside 

Berit S. Thorbjørnsrud, professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO. Thorbjørnsrud forsker primært på kjønn og religion i Midtøsten og i Norge, samt orientalisme, religionsfrihet og likestilling.

Bjørn Olav Utvik, førsteamanuensis i Midtøstenstudier. Utvik har arbeidet mye med religiøse politiske bevegelser, med hovedvekt på Iran og Egypt.

Hjemmeside 

Margaretha Adriana van Es er stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo. van Es arbeider med en avhandling om muslimske kvinners kjønnsidentitet i Norge og Nederland.

Knut S. Vikør, professor i historie ved Universitetet i Bergen. Vikørs spesialfelt er islams historie, afrikansk islam, sufisme og sharia. 

Hjemmeside 

Ragnhild Johnsrud Zorgati er førsteamanuensis i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Zorgati har arbeidet mye med kristen-muslimske relasjoner, med hovedvekt på Middelhavsområdet.

Hjemmeside 

Helge Årsheim, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Årsheim forsvarte i 2015 en avhandling om religionsbegrepet i internasjonal rett.

 

Published May 29, 2012 2:15 PM - Last modified Sep. 21, 2022 11:22 AM