Islam Net: salafisme med flere stemmer

Gjennom sin dekning har norske medier bidratt til å skape et svært negativt bilde av Det islamske nettverket (Islam Net) i norsk offentlighet. I løpet av 2009-2010 ble for eksempel organisasjonen omtalt som "ekstrem" i flere forskjellige aviser. Som Sindre Bangstad poengterte i artikkelen Mistenksomhetens blikk var denne ordbruken problematisk ettersom den henspiller på aksept av voldsbruk: Islam Net og dens predikanter, som representerer en puritanistisk tendens innenfor salafibevegelsen, har gjentatte ganger tatt avstand fra bruk av vold. Det siste året har media særlig fokusert på at Islam Net segregerer kjønnene under sine arrangementer.

Ettersom Islam Net stort sett blir omtalt i negative ordelag, bidrar Ulrika Mårtensson positivt i sin artikkel ved å nyansere dette bildet. Mårtensson har også rett i at Islam Net fremstår som en mer åpen organisasjon enn det den gjerne beskrives som. Samtidig kan det være grunn til å etterlyse et mer kritisk blikk. Gjennom min observasjon av Peace Conference Scandinavia 2012, men også utifra min oppfatning av Islam Nets øvrige aktiviteter ønsker jeg å bidra til en bredere forståelse av gruppen. For å beskrive Islam Nets rolle i det offentlige rom er det hensiktsmessig å bruke salafi-begrepet som et utgangspunkt.     

Bokstavtolkning og Salafi-bevegelsen

I artikkelen skriver Mårtensson at Islam Net ikke følger islams skrifter mer bokstavelig enn andre muslimer, men at de bruker disse som veiledning der andre muslimer ikke bryr seg. Mårtensson har rett i at begrepet "bokstavtro" (engelsk: "literalist") er kategorisk og derfor lite egnet til å forklare komplekse religiøse bevegelser. Mårtensson viser for eksempel hvordan tid og sted påvirker Hussain Yees tolkninger i forhold til  minimumsalder for ekteskap. Samtidig er det som Märtensson også presiserer viktig å understreke Islam Nets syn på Profetens utsagn og handlinger (sunna). Nærmere bestemt følger Islam Net’s foredragsholdere al-salaf al-salih (de tre første og rettroende generasjonene), eller den såkalte salafiretningen.

På tross av at Islam Net ikke ønsker å fremstå som salafi, er det nettopp denne retningen Islam Nets medlemmer henter inspirasjon fra når de fordømmer andre muslimers tro, handlinger og tolkning som shirk («hedenskap»), bida («klanderverdig innovasjon») og taqlid («blind etterlikning av lovskolene»). Norsk muslimsk ungdom som er inspirert av sufi-retningen og som føler seg som offer for denne fordømmelsen vil være svært uenige at de ikke bryr seg om sunna. Snarere vil de påstå at Profetens utsagn og handlinger representerer et viktig forbilde, men at disse må tolkes i lys av kontekst og i henhold lovskolenes rettspraksis. 

Som Mårtensson understreker representerer ikke foredragene på årets fredskonferanse såkalt "ekstrem-islam". For eksempel var Abdur Raheem Greens foredrag Empty Hearts, Crazy Lives en kritikk av konsumentsamfunnets mangel på spiritualitet og ikke et angrep på Vesten som sådan. I sitt andre foredrag, Only God Can Judge You, understreket Green at ritene i seg selv er verdiløse uten en sterk tro. Han advarer derfor tilhørerne mot å opphøye seg selv til dommere over hva som er rett og gal muslimsk praksis. Under fjorårets fredskonferanse insisterte Green på at betegnelsen kuffar (vantro) kun skal anvendes mot ikke-muslimer som motarbeider Islam. I Vesten kan muslimer praktisere sin tro og det er uproblematisk å ha ikke-muslimske venner.

Med disse resonnementene i bakhodet er det interessant å observe at Islam Nets medlemmer ofte representerer en langt hardere linje for eksempel online. I dette rommet omtales for eksempel kuffar - nettopp i betydningen "ikke-muslimer", "vantro" - i svært negative vendinger. En analyse av Islam Net som en sosial bevegelse må altså ha klart for seg at man ikke nødvendigvis taler med en stemme på alle nivåer. På organisasjonens facebookside har ledelsen påpekt at den ikke kan stå til ansvar for alt som skrives på forumet. Samtidig burde Islam Net merke seg at det eksisterer en betydelig avstand mellom predikantenes lære og brukernes utsagn. 

Dawa og dommedagen

I sin artikkel slår også Mårtensson fast at foredragene bidro til å forklare allmennheten hva rett islam er. Det å oppklare misforståelser om islam er Islam Nets slagord og samtidig gruppens misjonsverktøy. Mange observatører, som for eksempel Shabana Rehman, informasjonsleder i Likestilling, integrering og mangfold-nettverket (LIM), mener at Islam Net bidrar til å skape misforståelser snarere enn å oppklare dem. Det finnes flere grunner til å være uenig i Rehmans rolle i norsk offentlighet, men hun og hennes meningsfeller ville neppe blitt noe klokere av å høre på Abdul Jabbar under konferansen. I foredraget The Best Generation adresserte Jabbar Rehman direkte, og forsikret tilhørerne om at på Dommens dag vil Allah ta hevn ved å lenke henne fast og kaste henne til helvete.

Mårtensson understreker også at temaet i dette foredraget ikke er spesielt oppsiktsvekkende ettersom dommedag spiller en sentral rolle i Islam generelt. Naturligvis spiller verdens undergang en viktig rolle i både kristen og islamsk teologi. Samtidig fremheves den spesielt av misjonsorganisasjoner enten det er Islam Net eller Jehovas Vitner. For noen måneder siden holdt også den unge Tablighi-tilknyttede imamen et foredrag om Dajal (Antikrist) i Aisha moskeen på Holmlia for full sal. Advarselen om den nært forestående dommedagen og individets plass i himmel eller helvete fungerer som et moralsk kompass for Islam Net’s medlemmer, men også som en påminnelse om at dawa (å invitere andre til islam) er en individuell og kollektiv plikt for alle muslimer. Følgelig ble årets fredskonferanse promotert med en dramatisk dommedagsvideo, som paradoksalt nok er klippet ut av storfilmen The Day After Tomorrow, produsert i det moralsk forkastelige Hollywood. Dette er nok et eksempel på den hybride tilnærmingen til dawa som Islam Net representerer, hvor blant annet kristen televangelisme og populærkultur inngår som en sentral innflytelse.  

I motsetning til hva mange syntes å vite om den såkalte salafismen er salafi-bevegelsen et globalt fenomen som uttrykker seg ulikt i forskjellige lokale kontekster. På tross av at Mårtensson ikke tar i bruk denne terminologien, fremhever hun Islam Nets lokale uttrykk og tilpasningsevne. Islam Nets gjennomslag blant norsk muslimsk ungdom kan i stor grad forklares gjennom organisasjonens evne til å fremstå som en motvekt til majoritetens islamskepsis. I disse dager debatteres det heftig på flere muslimske netforaer om niqabforbudet som er innført på videregående skoler i Østfold. Blant annet har Islam Nets leder Fahad Kureshi startet facebookgruppen Nei til niqabforbud i Norge og postet en film på YouTube der han etterlyser offentlig debatt.

Mårtensson har et godt poeng når hun avkrefter Islam Nets innadvendte natur og derfor oppfordrer storsamfunnet til å gå i dialog med gruppen. Samtidig er det viktig å ha klart for seg at dialog i denne konteksten uvegerlig vil være en krevende øvelse. Den åpne konflikten som har utspilt seg mellom ledelsen i Islam Net og deler av det muslimske etablissementet som for eksempel Islamsk Råd Norge (IRN) vitner om dette.
 

Marius Linge er student ved Université Saint-Joseph i Beirut, og skriver en masteroppgave om Islam Net
 

By Marius Linge
Published June 13, 2012 4:14 PM - Last modified June 4, 2015 1:52 PM