Disputas: Ingrid Staurheim

Ingrid Staurheim forsvarte sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner"

Ingrid Staurheim, Foto

Ingrid Staurheim

Foto: Malin Enggrav

Disputasen fant sted: 28. aug. kl. 12:00–16:00 i Auditorium U40, Domus Theologica

Bedømmelseskomité

  • Professor Ida Marie Høeg, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder (førsteopponent)
  • Professor Ola Wetterberg, Institutionen för Kulturvård, Universitetet i Gøteborg (annenopponent)
  • Professor Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Prodekan Anders Runesson.

Sammendrag

Kirkebygget er viktig for folks identitet

Selv om det norske samfunnet har sterke sekulære trekk, er kirkebyggene fremdeles viktige for menneskers individuelle og kollektive identitet. Lokalsamfunnets reaksjoner på en kirkebrann åpner for å synliggjøre kirkebyggets sammensatte betydning.

Dette kommer frem i Ingrid Staurheim sin doktoravhandling Kirkebygg og identitet hvor hun undersøker kirkebyggets betydning for mennesker gjennom å analysere deres reaksjoner på å miste sitt lokale kirkebygg i en storbrann. Tross sterke reaksjoner og mye medieomtale av kirkebranner, foreligger det lite forskning som legger kirkebrann til grunn for å tolke menneskers tilhørighet til kirkebygget og Den norske kirke. Avhandlingen viser at kirkebygget står som et synlig referansepunkt for ulik tilhørighet og betydning. Når kirkebygget forsvinner i brann oppstår det sterke reaksjoner og et tomrom som lokalsamfunnet ønsker å fylle med å gjenreise bygget. Gjenreisningen utvikler seg raskt til en konflikt om stedsplassering og arkitektoniske utrykk. Staurheim argumenterer for at konflikten også inneholder en mer underliggende maktkamp om retten til å definere hva Den norske kirke er som folkekirke. Maktkampen er en identitetskamp, fordi forholdet til kirkebygget er fundert i forskjellige typer kirkeidentitet som både er religiøst og allmennkulturelt betinget.

Publisert 30. sep. 2020 22:09 - Sist endret 30. sep. 2020 22:35