Disputas: Halvard Johannessen

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 2. mars kl. 11.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Les mer om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Tone S. Kaufman, Det teologiske Menighetsfakultet (førsteopponent)
  • Professor Ola Sigurdson, Göteborgs Universitet (annenopponent)
  • Førsteamanuensis Birgitte Lerheim, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan Hallgeir Elstad

Sammendrag

Gjennom Halvard Johannessens kulturhistoriske lesninger av et kirkemøtedokument, åpnes store spørsmål om de kulturelle betingelsene for religiøs tro, praksis og erfaring i en sekulær tid.

Betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel ble skrevet til Kirkemøtet i 1999. Den lanserte en visjon for kristen spiritualitet for en kultur preget av nyreligiøsitet og sekularisering. Teologer kritiserte den for å være i strid med luthersk lære, og samfunnsvitere hevdet den fulgte trenden i vestlig samtidsreligion. Er betenkningen et knefall for nyreligiøsiteten? Et symptom på at Den norske kirke sekulariseres? Er den uforenlig med luthersk teologi og praksis?

Ved å anvende L. Woodhead og P. Heelas’ religionsvitenskapelige teorier blir det klart at betenkningen vil forankre en form for nyreligiøs ”selv-spiritualitet” i kristen tradisjon. Lest i lys av Charles Taylors sekulariseringsteori, kan betenkningens spiritualitet forstås som en respons på en sekulær kultur som truer med å gjøre religionen stadig mer erfaringsfjern. De kulturelle føringene leder imidlertid til en visjon for religiøs erfaring som rokker ved etablerte forståelser av luthersk tro og praksis. Kultursituasjonen fordrer en gjensidig kritisk dialog mellom kirkens tradisjon og dens sekulære samtid, hevder Johannessen. 

Vitenskapelig sammendrag på engelsk (pdf)

 

Publisert 3. feb. 2017 15:07 - Sist endret 28. feb. 2017 12:16