Disputas: Kaia D. M. S. Rønsdal

Kaia D. M. S. Rønsdal ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 7. oktober kl. 10.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Les mer om prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans-Joachim Sander, Universität Salzburg (førsteopponent)
  • Forskingssjef Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan, Kyrkokansliet (annenopponent)
  • Professor Kjetil Hafstad, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet

Leder av disputas

Dekan Aud V. Tønnessen

Veileder

Professor Trygve Wyller

Sammendrag

Studien er en granskning som kombinerer etisk teori, romteori og feltarbeid, som gir et tverrfaglig bidrag til diakonivitenskapen. Målet er å utfordre og bidra til tradisjonelle forestillinger om kallet, og berike diskusjonen om dette med romlige bidrag fra Henri Lefebvre og Michel Foucault, gjennom å utforske materiale fra et urbant, offentlig rom i Oslo. Gjennom metodologi som er utviklet med utgangspunkt i fenomenologi og romteori utformes detaljrike fortellinger fra feltet. Fra disse utforskes kallstanken der diskusjonen utvikles fra ‘de andres’ rom. Gjennom romlig analyse av de små detaljene som beskriver kropper og sosial omgang i hverdagslivet dukker det opp materiale som lar seg utforske og diskutere etisk. Analysen og diskusjonen kan berike og videre fordype forståelsen av hva som foregår i det offentlige rom, og videre kan kunnskapen om disse rommene gi viktig kunnskap til en rekke disipliner. Hverdagsmøtene som beskrives i feltfortellingene kan også forståes og analyseres som bidrag til utviklingen av diakoniens teori og praksis.

Avhandlingen er et forsøk på å kombinere perspektiver om rommenes produksjon, gjennom fokus på det motsigende i det levde rommet, gjennom observasjoner av møter og interaksjon mellom ulike grupper i hverdagslivets offentlige rom.

Vitenskapelig sammendrag (pdf)

 

Publisert 15. sep. 2016 14:00 - Sist endret 6. okt. 2016 12:51