Disputas: Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker."

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 9. desember kl. 10.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Les mer om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Nils Holger Petersen, Det teologiske fakultet, Københavns Universitet (førsteopponent)
  • Professor Bente Larsen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (annenopponent)
  • Professor Trygve Wyller, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Aud V. Tønnessen

Veileder

Professor Svein Aage Christoffersen

Sammendrag

Kan kunsten hjelpe oss å leve og forstå livet? Leonora Onarheim Bergsjø er ute med sin avhandling i protestantisk teologi om kunst og livstolkning. Hun undersøker på hvilke måter livet tolkes gjennom kunsten til Anselm Kiefer.

Hva forteller Kiefers verker om livet og de vilkår vi lever under? Bergsjø analyserer flere verker av kunstneren, også to av de som befinner seg på Astrup Fearnley museet i Oslo. Hun peker blant annet på spenningen mellom temaer som lidelse, død og ødeleggelse på den ene siden, og liv og fornyelse på den andre siden. Denne spenningen drøftes også i lys av K.E. Løgstrups refleksjoner over hvordan tilværelsen – livet, lidelsen, døden – tvinger frem spørsmål om lidelsens nødvendighet og det ondes problem.

Er måten livet tolkes på i kunsten relevant for teologien? Bergsjøs avhandling er et bidrag til den norske og nordiske diskusjonen om kunst innenfor protestantisk teologi, som tradisjonelt sett har hatt et lite reflektert forhold til kunst. Kunst kan tolke livet på en måte som gjør det lettere å forstå vårt eget liv, og livstolkningen som skjer gjennom kunsten er derfor viktig, mener Bergsjø.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk (pdf)

 

Publisert 19. okt. 2016 15:31 - Sist endret 25. nov. 2016 12:38