Disputas: Gunnfrid Ljones Øierud

Master Gunnfrid Ljones Øierud ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere. Tilrettelagt meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike gudstjenester."

Tid og sted for prøveforelesning

Informasjon om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anders Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet (førsteopponent)
  • Professor Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder (annenopponent)
  • Professor Geir Hellemo, Det praktisk-teologiske seminar, Oslo

Leder av disputas

  • Prodekan Hallgeir Elstad

Veileder

  • Professor Trond Skard Dokka, Det teologiske fakultet
  • Professor Johan Tønnesson, Det humanistiske fakultet

Sammendrag

Avhandlingen er en analyse av gudstjenestelig kommunikasjon med vekt på tilrettelagt resepsjon, ut fra et materiale som består av deltakelse og transkriberte filmopptak av tre relativt ulike gudstjenester.

Avhandlingens multimodale analyser utforsker samvirket mellom modaliteter som verbalt språk i bruk, kroppslig framføring og handlinger, musikk og bruk av objekter og rom. Begrepet modelldeltaker, en videreutvikling av Umberto Ecos begrep modelleser, er sentralt. Modelleseren er en leser-i-teksten, en tekstlig skapt leserrolle som en faktisk leser må nærme seg for å aktualisere og forstå en tekst på en adekvat måte. Et sentralt spørsmål i analysen av hvilke modelldeltakere som skapes i feirede gudstjenester, er hvilken meningsskaping det legges til rette for. Mening forstås her bredt, som både tanker, handlinger, følelser og relasjonstilknytta mening. Et annet sentralt spørsmål er hva som forutsettes av blant annet kunnskaper, evner, erfaringer, holdninger og preferanser, for å skape slik mening.

Det analytiske utkommet er en større forståelse av gudstjenestelig kommunikasjon, og da særlig hvilken deltakelse og meningsskaping det legges til rette for, hvordan og hvorfor, og hva som forutsettes for å kunne utføre den tilrettelagte meningsskapingen. Det utvikles også en forståelse av gudstjenester som flerstemmig kommunikasjon hvor det gjerne legges til rette for flere ulike meningsskapingsbetoninger i én og samme del. Forskjellene mellom de tre analyserte gudstjenestene gir innsikt i hvordan tilrettelagt resepsjon varierer med forskjeller i blant annet stil, formalitetsnivå, kompleksitet, teologisk profil, ledelsesmåte og vektlegging av fellesskap. I diskusjonene om hva de skapte modelldeltakerne betyr for faktisk kommunikasjon, diskuteres særlig analysenes implikasjoner for en bredt inkluderende kommunikasjon.


 

Publisert 20. nov. 2013 09:59 - Sist endret 5. des. 2013 13:46