Disputas: Tove Nicolaisen

Cand.philol. Tove Nicolaisen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet."

Tove Nicolaisen er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen finner sted 14. februar 2013, kl. 17.15, i auditorium U40, Det teologiske fakultet.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kåre Fuglseth, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Marie von der Lippe, Universitetet i Bergen (annenopponent)
  • Professor Oddbjørn Leirvik, Det teologiske fakultet

Leder av disputas

  • Prodekan Hallgeir Elstad

Veileder

  • Professor emeritus Notto R. Thelle, Det teologiske fakultet, UiO
  • Professor Geir Skeie, Universitetet i Stavanger

Sammendrag av avhandlingen

Hvilke erfaringer med religions- og livssynsundervisningen (KRL/RLE-faget) har barn med bakgrunn i hindutradisjonene? Sju barn fra tre grunnskoler i Oslo ble observert i undervisningssituasjonen og intervjuet i perioden 2005 til 2009. Prosjektet bruker ulike metoder for å belyse kompleksiteten i barnas erfaringer. Fortolkende antropologisk metode gir innsikt i barnas religiøse og kulturelle kontekster og ligger i bunnen for analysene. Diskursanalyse av utvalgte tekster klargjør så vel barnas holdninger og meninger som normalitetskonstruksjoner i KRL/RLE-faget. Perspektiver fra postkolonial teori setter lys på orientaliserende og andregjørende diskurser. Ved hjelp av de tre tilnærmingene blir barnas agentskap tydeliggjort. Prosjektet avdekker at hindubarnas posisjoneringer kunne utfordre ”KRL-normaliteten” ved å representere overskridende holdninger til andre religioner, ved å representere komplekse gudsforståelser og ved tilnærminger til religiøs praksis som skilte seg fra den dominerende diskursen. Barnas agentskap blir i avhandlingen forklart ved hjelp av begrepet ”egengjøring”. Avhandlingen svarer på forskningsspørsmålet i kapitlene ”selvforståelse”, ”religionsforståelse”, ”hinduisme i undervisningen” og ”posisjoneringer og egengjøring”.

 

Publisert 7. jan. 2013 16:24 - Sist endret 1. feb. 2013 09:53