Disputas: Jon Øygarden Flæten

Jon Øygarden Flæten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae".

Sammendrag

Horologium Sapientiae, «Visdommens ur», var en av senmiddelalderens mest populære bøker innenfor det vi kan kalle fromhetslitteratur. Boken er skrevet på Latin av den tyske Dominikaneren Heinrich Suso i 1330-årene, og er en bearbeidelse og utvidelse av et tidligere verk av Suso, Buchlein der Ewigen Weisheit. Horologium  ble raskt oversatt til en rekke europeiske språk, blant annet svensk, dansk, ungarsk og engelsk. Boken henvender seg til den enkelte kristne og gir opplæring, trøst og praktiske råd for det daglige fromhetslivet - en semiddelaldersk «selvhjelpsbok».

Denne avhandlingen er i sin helhet viet til studiet av Horologium sapientiae, som hittil har fått nokså lite oppmerksomhet blant moderne forskere. Avhandlingen har et introduksjonskapittel og tre hovedkapitler, og tar for seg temaer som lidelse og prøvelse (tribulatio), som av Suso blir forstått som kristusetterfølgelse, nattverdsfromhet, dødsforberedelse og eskatologi, det vil si læren om livet etter døden. Horologium leses innenfor rammene av senmiddelalderens «fromhetsteologiske» litteratur, etter en modell utviklet av den tyske kirkehistorikeren Berndt Hamm. Det argumenteres blant annet for at Susos Horologium kan sees på som et pionerverk innenfor fromhetsteologien.

Se også vitenskapelig sammendrag (pdf) på engelsk
 

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 30. mai 2013 kl. 17.15 i auditorium U40, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9. Les mer her.

Bedømmelseskomité

  • Professor Volker Leppin, Universität Tübingen (førsteopponent)
  • Dr. Else-Marie Wiberg-Pedersen, Århus Universitet (annenopponent)
  • Professor Øyvind Norderval, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Dekan Trygve Wyller

Veileder

  • Professor Tarald Rasmussen
     
Publisert 26. mars 2013 11:02 - Sist endret 21. mai 2013 11:50