Inger Marie Lid disputerer med avhandling om etiske problemstillinger knyttet til universell utforming

Cand.theol. Inger Marie Lid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Likeverdig tilgjengelighet? En drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske problemstillinger knyttet til  universell utforming, mangfold og deltakelse."

Prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 19. april 2012 kl. 17.15 på Domus Theologica. Les mer her.

Sammendrag

Avhandlingen undersøker universell utforming som begrep og politisk strategi gjennom en analyse av tilgjengelighet forstått som likeverdig tilgjengelighet på mikro-, meso- og makronivå. En relasjonell forståelse av funksjonshemming utgjør rammeverket for avhandlingens empiriske studier og teoretiske drøftinger.

Materialet består av intervju med enkeltpersoner, fotgjengere i byen med og uten funksjonsnedsettelser, om opplevd tilgjengelighet og hindringer i gater og byrom. Videre inkluderes et prosjekt for oppgradering av byrom i Oslo, prosjekt Levende Oslo, med henblikk på å analysere fortolkningen av universell utforming når strategien skal operasjonaliseres og er tema i medvirkningsprosesser. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse er lest etisk med interesse for i hvor stor grad universell utforming her styrker retten til tilgjengelighet på en måte som ivaretar den enkelte som likeverdig samfunnsborger.

Den tematiske drøftingen henter også inn perspektiver fra funksjonshemmingsforskning i Storbritannia og USA samt den amerikanske filosofen Martha Nussbaums teori om rettferdighet. Nussbaums bidrag drøftes som et konkret forslag til å ivareta alle menneskers verdighet gjennom å ta utgangspunkt i et menneskesyn som inkluderer variasjoner i funksjonsevne som grunnleggende vilkår. Avhandlingen løfter dette perspektivet videre inn i en teologisk analyse av menneskesyn og Gudsforståelse. En forståelse av mennesker som kroppslig situerte subjekter utvikles med vekt på å utdype vår felles kroppslige sårbarhet.

Mennesket som samfunnsborger med rett til å bli tatt hensyn til i tilrettelegging av byers offentlige rom og steder drøftes med vekt på i hvilken grad tilgjengelighet, som ivaretar menneskers likeverd som samfunnsborgere, er inkludert i planleggingsprosesser. Avhandlingen argumenterer for at universell utforming må forankres i ulike menneskers liv og erfaringer og knyttes tett til variasjoner i funksjonsevne som grunnleggende vilkår.

Vitenskapelig sammendrag

Sakkyndig komité

  • Tage Kurtén, Det teologiske fakultet, Åbo Akademi, Finland (førsteopponent)
  • Professor Oddrun Kristine Sæter, Storbyprogrammet, Høgskolen i Oslo og Akershus (annenopponent)
  • Professor Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (koordinator)

Disputasleder

Prodekan Hallgeir Elstad

 

 


 

Publisert 23. feb. 2012 10:31 - Sist endret 20. apr. 2012 14:42