Disputas: Bjørg Fossestøl

Cand.polit. Bjørg Fossestøl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid." 

Avhandlingen består i en analytisk og teoretisk refleksjon over yrkesutøvelsen i sosialtjenesten. Sosialarbeidere i NAV har fortalt om situasjoner de har vært i tvil om, eller er blitt utfordret på. Det empiriske materialet viser at betydningsfulle erfaringer av etisk og praktisk karakter i liten grad artikuleres og bearbeides internt.

Det kan synes som om selvforståelsen i velferdsbyråkratienes kulturer medfører at slike erfaringer anses for å være private, og som sådanne ugyldige i en profesjonell sammenheng. NAV kan med dette komme til å forkaste kunnskap som organisasjonen grunnleggende sett er avhengig av. Man taper av syne kunnskap knyttet til yrkesutøvernes konkrete erfaringer, deres moralske integritet og deres evne til å utøve dømmekraft. Det vil også være vanskelig å få øye på yrkesutøvernes eventuelle manglende kunnskap av slik art.

Bestemte historiske og vitenskapsteoretiske tradisjoner ligger til grunn for den rådende forståelsen av hva profesjonell virksomhet i et byråkrati er. Avhandlingen hevder at denne forståelsen forhindrer at verdifull kunnskap i velferdsbyråkratiet synliggjøres og kommer til anvendelse. Det argumenteres for et alternativt profesjonssyn, som retter oppmerksomheten direkte mot fenomenet praktisk kunnskap. 

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 13. juni kl. 17.15 på Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40. Tittel for prøveforelesningen er: "Redegjør for ulike former for evidens, og drøft fordeler og ulemper for forskning og praksis i sosialt arbeid." 

Bedømmelseskomité

  • Professor Irene Levin, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Professor Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo
  • Professor Knut W. Ruyter, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Trygve Wyller

Veiledere

  • Professor Svein Aage Christoffersern, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor John Lundstøl, Universitetet i Agder
     
Publisert 15. mai 2012 11:52 - Sist endret 1. juni 2012 09:21