Anna Rebecca Solevåg disputerer: Birthing Salvation

Cand.philol. Anna Rebecca Solevåg vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Birthing Salvation. Salvation and Childbearing in Early Christian Discourse."

Fotograf: Kjell-Richard Landaasen

Sammendrag

Avhandlingen undersøker hvordan forestillinger om barnefødsel har påvirket tidlige kristne ideer om frelse – både hva frelse er og hvordan den oppnås. Tre tekster fra det 2. og 3. århundre er analysert: Pastoralbrevene i Det nye testamentet, den apokryfe apostelfortellingen Acta Andreae og martyrberetningen Perpetua og Felicitas’ martyrium.

Analysen av tekstene viser hvordan kulturelle forestillinger om barnefødsel og prokreasjon på den ene siden fungerte som et bilde på frelsen – som for eksempel forestillingen om at frelse er fødsel inn til et nytt liv. På den andre siden fungerte barnefødsel også som en norm for kvinners livsførsel. Mens noen tekster lærte at man måtte avstå fra seksualitet og prokreasjon for å bli frelst lærte andre at kvinner  blir ”frelst gjennom sin barnefødsel” (1 Tim 2,15). Analysen viser en bredde i forestillinger, både om frelse og om kjønn, men påpeker også en del likhetstrekk med hensyn til patriarkalske strukturer. Det er særlig frie kvinners seksualitet og prokreasjon som blir gjenstand for fokus, men det skjer på forskjellige måter i hver enkelt tekst. Det framkommer også at fortellingen om Adam og Eva fra 1 Mosebok 2-3 spiller en viktig rolle når kvinner og deres frelse er tema.

Avhandlingen framholder at tidligkristne oppfatninger av frelse på forskjellige måter er sammenvevd med kulturelle ideer om kjønn og klasse.

Se vitenskapelig sammendrag (pdf) for flere detaljer.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 5. mai kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”The birthing metaphor in relation to other metaphors of salvation in Early Christianity.” Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Bedømmelseskomité

  • Professor Gail Streete Department of Religious Studies ved Rhodes College, USA (førsteopponent)
  • Professor Anne Ingvild Sælid Gilhus, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (annenopponent)
  • Professor Halvor Moxnes, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Forskningsleder Tarald Rasmussen

Veileder

Professor Turid Karlsen Seim

 

 

 


 

Publisert 13. apr. 2011 13:24 - Sist endret 13. apr. 2011 14:17