Stine Holte disputerer: Meaning and Crisis

Cand.philol. Stine Holte vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Meaning and Crisis. Emmanuel Levinas and the Difficult Meaning of the Ethical" 

Sammendrag

Avhandlingen tar utgangspunkt i at Emmanuel Levinas ikke forsøker å utforme en konkret etikk, men å spørre hva som er meningen med det etiske. Særlig spør avhandlingen om etikken slik Levinas ser den er i stand til å overvinne det meningsløse i tilværelsen. Selv om Levinas på den ene siden tenker seg at etikken – som møtet med den Andre – er noe som gir ny mening, beskriver han samtidig i noen av sine viktigste skrifter det etiske møtet med den Andre som traumatisk og i et språk som har mange likhetstrekk med melankoli. Det etiske blir med andre ord noe som stiller så radikalt spørsmål ved subjektet at det grenser til det patologiske eller meningsløse. Spørsmålet blir da hva slags mening som blir igjen. Selv om jeg finner en dyp tvetydighet mellom mening og det meningsløse både i Levinas’ egne skrifter og spesielt mellom hans fortolkere, analyserer jeg hvordan en viss form for religion er viktig for å forstå på hvilken måte Levinas’ radikale etikk også kan innebære et svakt element av håp.

Se også vitenskapelig sammendrag (pdf).

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 26. mai 2011 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Gjør rede for og drøft den betydning som 'den andre' får i Dietrich Bonhoeffers fengselsbrev.”. Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Sakkyndig komité

  • Professor Arne Johan Vetlesen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Lektor Jayne Svenungsson, Teologiska Högskolan Stockholm (andreopponent)
  • Professor Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (koordinator

Disputasleder

  • Prodekan Aud V. Tønnessen

 

 

Publisert 11. mai 2011 15:38