Disputas: The house of God

Cand.theol. Eivor A. Oftestad vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century"

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Sammendrag

Hvordan påvirket det første korstog og erobringen av Jerusalem i 1099 Kirken i vest-Europa? Avhandlingen, The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century, gir et nytt bidrag til dette spørsmålet. Den tar utgangspunkt i en traktat om pavens egen kirke, Laterankirken i Roma (Descriptio Lateranensis Ecclesiae) som trolig ble komponert og tradert av presteskapet ved kirken i det tolvte århundre. Et av argumentene som der fremføres for at denne kirken er den helligste i verden, er at hovedalteret inneholder paktens ark og alle de øvrige skattene fra tempelet i Jerusalem. Oftestad leser traktaten som en strategisk del av vestkirkens respons på et endret syn på det jordiske Jerusalem etter 1099. Mens det tidligere var kirken og dens liturgi som forespeilet det himmelske Jerusalem, kunne nå den jordiske byen i Palestina fremstå som en oppfyllelse av gammeltestamentlige profetier og et konkret tegn på den himmelske kirke. Oftestad hevder at dette fremkalte en respons hvor kirkens tegnstatus også ble ytterligere konkretisert, og hvor pavens kirke ble fremstilt ikke bare som en symbolsk, men også fysisk videreføring av Jerusalems tempel. Hun sammenfatter argumentasjonen for Laterankirken i uttrykket translatio templi.

Mens tidligere forskning har tatt utgangspunkt i en romersk kontekst for å forstå traktaten om Laterankirken, tar Oftestad utgangspunkt i manuskripttraderingen av teksten og i sammenligning med beskrivelser av det nyerobrede Jerusalem. Hun foreslår dermed både en annen kontekst og også en senere datering av teksten (1106-1118) enn det tidligere forskning har gjort (1073-1118). Forestillingen om translasjon av tempelet inngår i en større fortolkningskontekst hvor middelalderens teologer argumenterte for Kirkens overlegenhet overfor jødedommen, og er en forestilling som har fått forskjellige uttrykk i ulike kontekster. På 1100-tallet blir denne forestillingen formet av flere faktorer; periodens karakteristiske konkrete og fysiske formidling av hellighet, av reformbevegelsens syn på presteskap, av pavekirkens konflikt med verdslig autoritet og av et endret forhold til Jerusalem.

Sakkyndig komité

  • Lektor Kurt Villads Jensen, Syddansk Universitet (førsteopponent)
  • Professor Torstein Jørgensen, Misjonshøgskolen i Stavanger (annenopponent)
  • Professor Øyvind Norderval, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (koordinator)

Veileder

Professor Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

 

 

Publisert 7. sep. 2010 15:23 - Sist endret 23. sep. 2010 10:16