Disputas Dag Norheim 8. november 2013 - del 1

Førstelektor Dag Norheim forsvarte sin avhandling for graden dr.philos.: ”Sources of Moral Responsibility – Emmanuel Levinas and the Ethical Discourse of Self and Other”

Tid og sted:Disputas: Dag Norheim 8. nov. 2013 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Sammendrag av avhandling

 

Avhandlingen er på 240 sider og faller i tre deler. Den første delen ”The Infinite Other & the Constitution of Moral Responsibility” er den største delen av arbeidet og redegjør for og analyserer frem de konstituerende elementer av det som er kalt Levinas’ nærhetsetikk. I andre del trekkes elementer inn fra Charles Taylors og Alasdair MacIntyre’s kommunitaristiske etikk og disse diskuteres i relasjon til den opparbeidede Levinas-tolkningen under overskriften ”The Concrete Other & the Hermeneutics of Moral Judgement” I tredje del ”The Generalized Other & the Questions of Normativity and Justice” drøftes tilsvarende Jürgen Habermas’ diskursetikk med den presenterte Levinas-profilen.

Siktemålet med arbeidet er å klarlegge og drøfte ulike kilder til moralsk ansvar, ut fra den grunnleggende overbevisning at ansvar utgjør kjernen i enhver etisk undersøkelse. Hos Levinas er ansvaret ikke noe et suverent (autonomt) jeg velger (eller ikke velger) å påta seg: i stedet er ansvar noe som tilskrives jeg’et av den andre i en unilateral bevegelse. Ansvar konstitueres i en dimensjon forut for og uavhengig av subjektets vilje, frihet og intensjon. Slik sett avgrenses et moralsk rom og i avhandlingen hevdes det at dette rom er dekontekstualisert og karakterisert av heteronomi og passivitet.

I del 2 og 3 rettes søkelyset mot det ansvarlige subjekt i møte med den andre forstått som historisk situert subjekt. Kommunitarismen og diskursetikken gjør her tjeneste som «kritisk optikk» og supplerende perspektiver for den frembragte Levinas-tolkningen. Sentralt i disse delene er analysene av konteksten for utøvelse av moralsk ansvar. Det argumenteres for at ansvar også må tenkes kontekstuelt i relasjon til spørsmålet om den moralske dømmekraft, normativitet og rettferdighet.

Publisert 10. des. 2013 15:34 - Sist endret 10. des. 2013 15:37