Jon Øygarden Flæten. "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae" - del 2

Den 31. mai 2013 forsvarte Jon Øygarden Flæten sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae".

Sammendrag:

Horologium Sapientiae, «Visdommens ur», var en av senmiddelalderens mest populære bøker innenfor det vi kan kalle fromhetslitteratur. Boken er skrevet på Latin av den tyske Dominikaneren Heinrich Suso i 1330-årene, og er en bearbeidelse og utvidelse av et tidligere verk av Suso, Buchlein der Ewigen Weisheit. Horologium ble raskt oversatt til en rekke europeiske språk, blant annet svensk, dansk, ungarsk og engelsk. Boken henvender seg til den enkelte kristne og gir opplæring, trøst og praktiske råd for det daglige fromhetslivet - en semiddelaldersk «selvhjelpsbok».

Denne avhandlingen er i sin helhet viet til studiet av Horologium sapientiae, som hittil har fått nokså lite oppmerksomhet blant moderne forskere. Avhandlingen har et introduksjonskapittel og tre hovedkapitler, og tar for seg temaer som lidelse og prøvelse (tribulatio), som av Suso blir forstått som kristusetterfølgelse, nattverdsfromhet, dødsforberedelse og eskatologi, det vil si læren om livet etter døden. Horologium leses innenfor rammene av senmiddelalderens «fromhetsteologiske» litteratur, etter en modell utviklet av den tyske kirkehistorikeren Berndt Hamm. Det argumenteres blant annet for at Susos Horologium kan sees på som et pionerverk innenfor fromhetsteologien.

Publisert 18. juni 2013 15:17 - Sist endret 25. juni 2013 15:54