Søke på ph.d.-program med ekstern finanisering

Dersom du har finansiering og tilknytning til et relevant forskningsmiljø, så kan du søke opptak til ph.d.-programmet med ekstern finansiering.

Hva er ekstern finansiering?

Du kan søke om opptak på programmet dersom ph.d.-perioden din finansieres av en annen institusjon eller virksomhet. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Ekstern finansiering kan være:

 • stipendstilling ved høgskole/annet universitet,
 • annen ansettelse i vitenskapelige institusjoner med tid til egen forskning
 • andre finansieringsordninger

Det er ingen studieavgift for ph.d. ved Det teologiske fakultet, men finansieringen må dekke alle levekostnader for opphold i Norge i hele ph.d.-perioden. Det kreves at den eksterne finansieringen dekker nødvendige driftsmidler for kandidaten og kostnader til eventuelle forskningsreiser.

Med opptak med ekstern finansiering kan du delta på forskerutdanningsaktiviteter ved ph.d.-programmet og du får veiledning ved Det teologiske fakultet. Du får tilgang til fakultetets biblioteksressurser. Du mottar ikke økonomisk støtte fra fakultetet, og du vil ikke få tilgang til kontorplass.

Normal opptaksramme vil være inntil 6 år med 3 års netto forskerutdanningstid.

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister for å søke om opptak med ekstern finansiering:

 • 15. mars
 • 15. september

Søknader som kommer inn utenom disse fristene vil ikke bli behandlet.

Hvordan søker du opptak med ekstern finansiering?

Søknad om opptak på ph.d.-programmet med ekstern finansiering sendes til fakultetet i 4 eksemplarer innen en av de angitte frister. En søknad skal bestå av:

 • utfylt søknadsskjema
 • prosjektbeskrivelse
 • CV, inkludert liste over eventuelle publikasjoner
 • attesterte kopier av relevante vitnemål og attester.
 • dokumentasjon på finansiering

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 A4-sider, og den skal vise at kandidaten er innlest i den vitenskapelige litteraturen på feltet og kjenner dets viktigste problemstillinger.

Les mer om kravene i vår veiledende mal for prosjektbeskrivelser.

Krav for å kunne søke

For opptak til ph.d.-programmet kreves normalt cand.theol.-grad, mastergrad fra et av studieprogrammene ved Det teologiske fakultet, eller tilsvarende kompetanse. Graden må være oppnådd på søknadstidspunktet. 

Det er vesentlig at kandidaten i sine tidligere studier har tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper og -ferdigheter til å kunne gjennomføre det aktuelle prosjektet. Sammenhengen mellom grunnutdanning, prosjekt, fakultetets forskningsportefølje og veilederkapasitet er avgjørende når fakultetet vurderer opptakssøknader.

Før du søker bør du gjøre deg kjent med disse dokumentene:

Veileder

Du søker uten formell tilknytning til og uten godkjennelse fra en veileder. Fakultetet tildeler veileder til de som får opptak på ph.d.-programmet. Opptak på programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt du vil skrive din avhandling innenfor. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet.

Les mer om veiledning

Ph.d.-program

Ved tilsetting som universitetsstipendiat får du samtidig opptak til fakultetets ph.d.-program. Ph.d.-programmet omfatter forskerutdanning innenfor TFs forskningsfelt. Programmet er åpent for tverrfaglige prosjekter med forankring i ett eller flere av de vitenskapsfag som programmet omfatter.

Les mer om fakultetets ph.d.-program

Hvordan vurderes søknadene?

Avgjørelse om opptak for kandidater med ekstern finansiering ligger hos ph.d.-leder, som vil vurdere søknadene sammen med 1-2 andre sakkyndige. Studiedekan konsulteres av ph.d.-leder i forhold til veiledningskapasitet.

Søknadene vurderes i henhold til følgende kriterier:

 • Prosjektkvalitet: Prosjektets vitenskapelige kvalitet, forskningsmessige aktualitet og nyskapning, dets faglige relevans for fagmiljøet ved TF og gjennomførbarhet innenfor rammene av ph.d.-program og stipendiatstilling.
 • Egnethet: Søkerens fagbakgrunn, karaktergrunnlag og gjennomføringsevne.

Den sakkyndige komiteens rapport er unntatt offentlighet og sendes i sin helhet ikke til søkerne. Den enkelte søker kan imidlertid henvende seg til fakultetet og be om å få tilsendt vurdering av egen søknad. 

Søkeren må regne med at søknadsbehandlingen kan ta opp til 2 måneder.

Hva skjer dersom jeg får opptak?

Du får brev om opptak på ph.d.-programmet straks vedtak er fattet. Opptak på programmet formaliseres gjennom ph.d.-avtalen, som er en skriftlig avtale som regulerer partenes plikter og rettigheter i opptaksperioden. Den signeres av ph.d.-kandidaten, veileder og fakultetet. 

Det inngås en egen avtale mellom fakultetet og en eventuell arbeidsgiver utenfor UiO.

 

Publisert 13. apr. 2015 08:44 - Sist endret 18. juni 2019 10:25