Prosjektbeskrivelse

Veiledende mal for prosjektbeskrivelse ved søknad om stipendstilling eller opptak på ph.d.-programmet ved TF.

Prosjektbeskrivelsen utformes i overensstemmelse med denne malen (noen ganger vil imidlertid ikke alle punkter være like relevante). Prosjektbeskrivelsen bør ikke være lenger enn 10 sider eller ca. 28.000 tegn, inkludert mellomrom.

Prosjekttittel

 1. Hovedmål og sammendrag av prosjektet
  Her skal du presentere hovedmålet for prosjektet, og gjennom et kort sammendrag av prosjektet vise hvordan du tenker å nå dette målet. Hensikten er å gi leseren nok informasjon til å vurdere om prosjektet er av interesse.
 2. Bakgrunn for prosjektet
  Her skal du gjøre rede for hva som finnes av kunnskap innenfor det området prosjektet er en del av. I tillegg skal du vise hvordan prosjektet bidrar med ny kunnskap til dette området. Gjør også rede for hvordan ditt prosjekt er relevant for forskning ved Det teologiske fakultet - for forskningsmiljøer eller prosjekter.
 3. Teoretisk ramme
  Her skal du kort presentere det teoretiske grunnlaget for prosjektet og begrunne hvorfor du har valgt dette grunnlaget.
 4. Problemstillinger/forskningsspørsmål og forventede svar (hypoteser)
  Her skal du beskrive hvilke spørsmål du ønsker å finne svar på gjennom prosjektet ditt, og kort skissere hva slags svar du ut fra tidligere forskning og teoretisk grunnlag forventer å få. Problemstillinger og hypoteser skal presisere og avgrense temaet.
 5. Metode
  Her skal du gjøre rede for det metodiske grunnlaget for prosjektet ditt og eventuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til prosjektet. Beskriv datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres.
 6. Plan for formidling av doktorgradsprosjektet
  Gjør kort rede for hvilke planer du har for formidling/publisering av doktorgradsprosjektet. Dette kan for eksempel være artikler, monografi, foredrag etc.
 7. Framdriftsplan 
  Gi en tentativ skisse for den faglige progresjonen i doktorgradsarbeidet over 6 semester. Planlagte eller forventede studieopphold utenfor Universitetet i Oslo og/eller feltarbeid inkluderes. Det forventes ikke at du har oversikt over de enkelte kurs, seminarer etc som skal inngå i opplæringsdelen.

Du disponerer selv omfanget på de ulike avsnittene i prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan prosjektbeskrivelsen inneholde:

 • Litteraturhenvisninger (Maks 3000 tegn). Litteraturlisten ordnes alfabetisk etter forfatter.

 

 

.

Publisert 8. mai 2015 16:11 - Sist endret 26. mai 2015 10:52