English version of this page

Veiledning - Ph.d.

Ph.d.-kandidatens veileder har ansvar for å veilede og følge opp kandidaten gjennom doktorgradsprogrammet.Det er fakultetet som oppnevner veiledere og inngår kontrakt med eksterne veiledere. Veilederforholdet reguleres av kontrakt og etiske retningslinjer.

Hvordan og når får jeg veileder(e)

Søkeren sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder og uten godkjennelse fra en veileder. Ved ansettelse som stipendiat/opptak som ph.d.-kandidat tildeler fakultetet en hovedveileder. Hovedveileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. Tildeling av stipend og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor.

Medveileder oppnevnes når prosjektet er av en slik tverrfaglig karakter at dette er nødvendig. Dersom ph.d.-kandidat og hovedveileder kommer frem til at det foreligger et slikt behov, sendes anmodning om oppnevning til forskningsrådgiver og ph.d.-leder sammen med CV, startdato og anslått fordeling av veiledningstimer. Forskningsrådgiver lager oppnevningsbrev og lager avtale mellom medveileder og fakultetet. Det kan også inngås avtale med ekstern medveileder, men det er viktig å være oppmerksom på at det normalt ikke tildeles ekstra midler til dette. Spørsmålet om eventuell honorering av fakultetsekstern veileder må derfor avklares før avtale kan inngås.

Veiledere skal være professor eller ha doktorgrad/tilsvarende kompetanse.

Omfanget av veiledningen

 • 180 arbeidstimer er veiledende norm for doktorgradsveiledningen (inkluderer for- og etterarbeid for veileder)
 • Veiledningstimene fordeles mellom hoved- og medveileder etter avtale mellom partene og enheten

Veiledningen vil gjerne variere i omfang gjennom ph.d.-perioden, avhengig av hvilken fase man er i.

Forventninger til veiledning

Når kandidat og veileder signerer opptaksavtalen, inngår de samtidig en gjensidig kontrakt. Dette sier opptaksavtalen om veilederforholdet:

Kandidat og veileder plikter gjensidig å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføringen av veiledningen.

Veileder skal bl.a.:

 • bistå kandidaten med faglige råd og praktisk planlegging av arbeidet slik at prosjektet kan gjennomføres innefor doktorgradsutdanningens rammer
 • bistå kandidaten med formulering og avgrensing av tema og problemstilling
 • bistå kandidaten med orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer
 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen
 • ta initiativ til å drøfte med kandidaten hvordan veiledningen fungerer
 • i sitt arbeid etterleve Etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Doktorgradskandidat skal bl.a.:

 • planlegge arbeidet slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor doktorgradsutdanningens rammer
 • legge fram rapporter eller utkast til hele eller deler av avhandlingene for veileder, minimum hvert halvår hvis ikke annet er avtalt med veileder. Deler av avhandlingen kan eventuelt legges fram i sammenheng med seminar eller gruppeveiledning.
 • følge de avtaler som inngås med veileder om innlevering, veiledning, deltakelse på seminar mm.
 • i sitt arbeid etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet.

Ved endringer i veilederforholdet

Dersom det av ulike grunner blir endringer i veilederforholdet, ny veileder eller oppnevning av medveileder, skal det gis beskjed om dette til forskningsrådgiver. Det må enten lages en egen veilederavtale eller så må endringer føres inn i eksisterende opptaksavtale og sendes til partene for signering.

Endring av veileder

Hvis en doktorgradskandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser, plikter den part som hevder at det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Kandidat og veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått.

En anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal stiles til fakultetet. Beslutningen om å løse doktorgradskandidat og veileder fra veilederavtalen tas av programrådet for ph.d.-utdanningen.

Det er viktig at man ikke lar et dårlig fungerende veilederforhold vare over lengre tid. Hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer bør tematiseres i møte mellom veileder og kandidat. Dersom veiledningen ikke fungerer tilfredsstillende, for veileder eller veiledet, bør man ta dette opp direkte med sin veileder eller sin kandidat. Dersom forhold gjør det vanskelig å ta opp dette direkte, bør man ta kontakt med ph.d.-leder. Ph.d.-leder har en klart definert ombudsfunksjon overfor alle kandidatene på programmet. Fremdriftssamtaler med ph.d.-leder og årlig rapportering fra kandidat og veileder skal bidra til å sikre at kvaliteten på veiledningen er god nok.

Samveiledningsavtale (Cotutelle)

Det kan inngås samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon, som innebærer veiledning og opphold ved de to institusjonene. Initiativet til en slik avtale må komme fra doktorgradskandidat eller veileder, som må etablere kontakt med samarbeidende institusjon. Det er fakultetsledelsen som bestemmer om det skal inngås en slik avtale.

Publisert 17. apr. 2015 10:59 - Sist endret 28. sep. 2021 15:36