English version of this page

Utenlandsopphold - Ph.d.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av kilde- eller feltarbeid knyttet til doktoravhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Gode grunner til å reise på utenlandsopphold

Utenlandsopphold i løpet av ph.d.-perioden kan være nødvendig for deg som har behov for å gjøre kilde- og feltarbeid. Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er også en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene også får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk. Lengre opphold kan også gi muligheter for faglig utvikling og veiledning ved sentrale fagpersoner innen ditt fagfelt.

Fakultetet oppfordrer kandidatene til å orientere seg internasjonalt. En internasjonal track record vil være avgjørende for senere muligheter for ansettelse i en vitenskapelig stilling og for mulighetene for ekstern prosjektfinansiering.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil reise ut?

Utenlandsopphold kan skje gjennom både kortere og lengre opphold. Eventuelle forskningsopphold over 2 uker må avklares med arbeidsgiver og ph.d.-leder.

Informasjon om alle opphold over 2 uker må sendes til forskningsadministrasjon@teologi.uio.no. Send dato for oppholdet, navn på mottakende institusjon, formål med reisen og finansiering.

Støtte til forskningsopphold i utlandet

Legater fra UNIFOR som kan være aktuelle:

Fakultetet lyser også ut en mindre post med interne reisemidler for midlertidig ansatte en gang i året. Utlysning kommer på epost. Eksternfinansierte ph.d.-kandidater kan ikke søke.

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Fakultetet har samarbeidsavtaler på ph.d.-nivå med Union Theological Seminary i New York, USA, University of KwaZulu-Natal i Pietermaritzburg i Sør-Afrika, Maseno University I Kenya og Ruprecht Karls Universität Heidelberg I Tyskland.

En formell utvekslingsavtale er imidlertid ingen forutsetning for å kunne reise på et forskningsopphold. Ta i bruk veileders nettverk, så vel som ditt eget.

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med forskningsadministrasjon@teologi.uio.no i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad.

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 23. mars 2022 09:49