English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Tar du ph.d.-graden på TF kvalifiserer du deg for en videre akademisk karriere eller for andre yrker med høye krav til kompetanse og ferdigheter. Vi har et flerfaglig og internasjonale orientert miljø, og tilbyr veiledning og oppfølging i aktive forskningsmiljøer.

Det teologiske fakultet (TF) ble grunnlagt i 1811 og er det eldste fakultetet ved Universitetet i Oslo. Fakultetet har 350 studenter og om lag 60 ansatte.

Vi har kompetanse på og forsker innenfor et vidt spekter av fag: Bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, etikk og profesjonsetikk, og religionsstudier.

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet består av et selvstendig forskningsarbeid i form av en doktoravhandling, og en opplæringsdel. Programmet er normert til 3 års fulltidsstudier, og opplæringsdelen utgjør et halvt års arbeid.

Opplæringsdelen består av obligatoriske og valgfrie kurs samt aktiv deltakelse på seminarer og konferanser.

Gjennomføring av programmet krever integrering og deltakelse i et aktivt forskningsmiljø,  samarbeid med andre forskere og tilknytning til relevante forskernettverk nasjonalt og internasjonalt. Kandidatene får tett oppfølging og faglig veiledning, men må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Dersom du ønsker å søke på en ledig stipendiatstilling eller søke opptak med finansiering fra en ekstern arbeidsgiver, kreves det at du kan vise til gode resultater og god gjennomføringsevne fra cand.theol.-graden eller en mastergrad i et relevant fag. Du må kunne lage en beskrivelse av prosjektet ditt etter de normer som gjelder, og ditt selvstendige ph.d.-prosjekt må ha relevans for fakultets forskningsvirksomhet

Stipendiater tilsettes normalt i en 3-årig stipendiatstilling. Arbeidsplassen er Det teologiske fakultet.

Les mer om søknad og opptak

Nettverk og fagmiljø

Ved Det teologiske fakultet er det ca. 17 stipendiater og i tillegg ca. 14 kandidater med ekstern finansiering. Alle kandidatene knyttes til aktive forskermiljøer og deltar på lokale og internasjonale forskerkurs.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av kilde- eller feltarbeid knyttet til doktoravhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet. Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er også en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene også får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

Les mer om utenlandsopphold

Fakultetet samarbeider med forskerskolene Authoritative Texts and Their Reception (ATTR) og Religion-Values-Society (RVS). Forskerskolene tilbyr kurs, fremleggseminarer og et nasjonalt og internasjonalt nettverk for stipendiater som arbeider med henholdvis tekster og empirisk materiale.

Les mer om forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR)

Les mer om forskerskolen Religion-Values-Society (RVS)

Videre utdanning og jobb

En ph.d.-grad fra Det teologiske fakultet gir deg mulighetene til en videre karriere som forsker, eller for en karriere i andre yrker der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse. Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg egenskaper som kan anvendes i mange bransjer, slik som evnen til

  • skriftlig og muntlig formidling
  • å tenke resultat- og løsningsorientert
  • å arbeide selvstendig
  • å tenke analytisk og kritisk
  • prosjektplanlegging
  • å arbeide under tidspress
  • å se nye muligheter og perspektiver
  • å vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser
  • å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid.
  • å arbeide med komplekse faglige spørsmål
Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 16. sep. 2022 11:22