English version of this page

Oppbygging og struktur - Ph.d.

Hva innebærer det å ta en ph.d., og hvordan er opplæringsdelen strukturert?

Innholdsfortegnelse

Ph.d-programmets oppbygging

Organisering

 1. Programplan og bestemmelser
 2. Ph.d.-stipendiater tilsatt ved Det teologiske fakultet
 3. Ph.d.-kandidater med ekstern finansiering

Utfyllende bestemmelser for ph.d.-programmet ved TF

 1. Opplæringsdelen
 2. Oppstartsamtaler og midtveissamtaler
 3. Fremdriftsrapportering
 4. Avhandlingen

Ph.d-programmets oppbygging

Ph.d.-programmet er normert til 3 år. En ph.d.-grad forutsetter opptak på ph.d.-program, og avsluttes med en offentlig prøveforelesning og disputas.

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer.

Organisering

Ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet er organisert i ett ph.d.-program, og omfatter alle fakultetets forskningsfelt: bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, etikk og profesjonsetikk, praktisk teologi, diakoni og religionsstudier.

1. Programplan og bestemmelser

Det er viktig at du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder forskerutdanningen ved fakultetet. Ph.d.-forskriften gjelder for alle ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo, mens programplanen definerer hva som gjelder spesifikt for ph.d.-kandidater ved Det teologiske fakultet.

Ph.d.-programmet er regulert av:

2. Ph.d.-stipendiater tilsatt ved Det teologiske fakultet

Stipendiater ved TF er vanligvis tilsatt for 3 år. Det kan gis mulighet for et 4. års tilsetting hvis avhandling er levert innen normert tid eller seks måneders tilsetting hvis avhandlingen leveres innen maks seks måneder utover normert tid.

Se mer informasjon om det å være tilsatt som stipendiat.

3. Ph.d.-kandidater med ekstern finansiering

Som ph.d.-kandidat med ekstern finansiering kan du delta på forskerutdanningsaktiviteter ved ph.d.-programmet og du får veiledning ved Det teologiske fakultet. Du får tilgang til fakultetets biblioteksressurser. Du mottar ikke økonomisk støtte fra fakultetet, og du vil ikke få tilgang til kontorplass.

Normal opptaksramme vil være inntil 6 år med 3 års netto forskerutdanningstid. Det vil med andre ord være mulig å ta doktorgraden på deltid, men det er en forutsetning at man jobber minst 50 % med doktorgradsarbeidet.

Opptaksperioden defineres i ph.d.-avtalen ved opptak. Du skal til enhver tid ha en gyldig opptaksavtale. Dersom du har behov for forlengelse av opptaksperioden, må du søke spesielt om dette.

Utfyllende bestemmelser for ph.d.-programmet ved TF

1. Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapelig metode.

Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

30 ECTS skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett ECTS skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Obligatoriske kurs: 15 ECTS

Andre kurs: 15 ECTS

 • Dette skal være avhandlings- og disiplinspesifikke kurs eller tverrfaglige relevante seminarer.
 • Poenggivende seminarer tilbys av forskerskolene, UiO og eksterne aktører. Konferansedeltakelse med paper kan også godkjennes etter avtale med ph.d.-leder.
 • Kandidatene er selv ansvarlige for å finne frem til relevante kurs, få godkjent og dokumentert, og ta vare på dokumentasjonen inntil levert avhandling. 

Ph.d.-leder godkjenner enkeltemner og kandidatens samlede opplæringsdel. Vi anbefaler å bli ferdig med opplæringsdelen så tidlig som mulig i doktorgradsløpet.

Les mer om opplæringsdelen.

2. Oppstartssamtaler og midtveissamtale

Alle ph.d.-kandidater vil bli invitert til en oppstartssamtale med ph.d.-leder, veileder(e), ledere for berørte fagenheter og forskningsrådgiver. I samtalen tematiseres

 • praktiske forhold
 • opplæringsdelen
 • forventet læringsutbytte
 • avhandlingsarbeidet
 • utenlandsopphold
 • veiledningsforholdet
 • deltakelse i forskerskole
 • generell deltakelse i forskningsmiljøet

Midtveis i ph.d.-løpet gjennomføres en samtale med ph.d-leder, kandidat, veileder og forskningsrådgiver. I samtalen tematiseres kandidatenes fremdrift i forhold til opptaksperioden, og i forhold til kvalifikasjonskravene i kvalifikasjonsrammeverket. Ph.d.-leder rapporterer om status for den enkelte kandidat til Programrådet for ph.d.-utdanningen.

3. Fremdriftsrapportering

Alle doktorgradskandidater plikter å sende inn årlig fremdriftsrapport. Dette skjer i vårsemesteret, og du vil i forkant av rapporteringsfristen få beskjed om hva du skal rapportere om og hvordan. Framdriftsrapporten skal informere om din progresjon i ditt forskningsarbeid og når det gjelder kursgjennomføring. Hovedveiledere og medveiledere leverer egne fremdriftsrapporter om din progresjon. Fremdriftsrapportene godkjennes av ph.d.-leder.

Fremdriftsrapporten følges opp med en fremdriftssamtale mellom deg og ph.d.-leder. Eventuell manglende fremdrift og problemer knyttet til veiledningsforhold tematiseres her. Det året du har midtveissamtale, erstatter denne den årlige fremdriftssamtalen.

4. Avhandlingen

Ph.d.-avhandlingen skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid.

Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid eller av flere mindre arbeider.

 

Publisert 17. apr. 2015 10:52 - Sist endret 13. jan. 2022 11:25