Programplan for ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

Ph.d.-programmets omfang

Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år, tilsvarende 180 studiepoeng.

Grunnlag for tildeling av grad

Doktorgraden tildeles på grunnlag av:

 • gjennomført opplæringsdel
 • vitenskapelig avhandling
 • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og en disputas (offentlig forsvar av avhandlingen).

Mål for ph.d.-programmet

Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Kvalifikasjon ved fullført program

Læringsutbytte for den som har tatt ph.d.-graden ved Det teologiske fakultet:

Kunnskap:

 • Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og metode
 • Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • Kandidaten skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for og planlegge forskning og faglig utviklingsarbeid
 • Kandidaten skal kunne gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på internasjonalt nivå
 • Kandidaten skal kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • Kandidaten skal kunne forstå krav til vitenskapelighet innenfor teologifaget og religionsvitenskap

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne forholde seg kompetent til relevante forskningsetiske problemstillinger, og utøve sin forskning med etisk bevissthet og faglig integritet
 • Kandidaten skal kunne bidra selvstendig i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • Kandidaten skal kunne delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • Kandidaten skal kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive relevant og faglig basert nyskapende virksomhet

Krav til kvalifikasjon møtes gjennom opplæringsprogrammet, avhandlingsarbeidet (og veiledning i tilknytning til dette), deltakelse i aktive forskningsmiljøer og gjennom doktorgradsprøven.

Opptak til programmet

Opptakskrav:
For opptak til ph.d.-programmet kreves normalt cand.theol.-grad, mastergrad fra et av studieprogrammene ved Det teologiske fakultet, eller tilsvarende kompetanse.

Det er vesentlig at kandidaten i sine tidligere studier har tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper og -ferdigheter til å kunne gjennomføre det aktuelle prosjektet. Sammenhengen mellom grunnutdanning, prosjekt og fakultetets forskningsportefølje og veilederkapasitet er avgjørende når fakultetet vurderer opptakssøknader.

Avgjørelse om opptak for kandidater med ekstern finansiering ligger hos ph.d.-leder. Studiedekan konsulteres av ph.d.-leder i forhold til veiledningskapasitet.

Søknadsfrist for opptak:
Opptak skjer to ganger i året, tilpasset frister for oppstart 1. februar og 1. september.

For søkere med ekstern finansiering er det normalt to årlige søknadsfrister;
15. april og 15. oktober.

Krav til prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse utarbeidet av søkeren skal leveres sammen med søknad om opptak. Søknaden skal vise søkerens evne til å drive forskning. I prosjektbeskrivelsen skal søker redegjøre for problemstilling, metodevalg og framdriftsplan, og gi opplysning om finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på ca. 10 A4-sider, inkludert fotnoter og bibliografi, og den skal vise at kandidaten er innlest i det aktuelle problemfeltet og behersker dets viktigste problemstillinger.

Struktur og innhold i ph.d.-programmet

Innhold i ph.d.-programmet:
Programmet består av en opplæringsdel og en avhandling. Innholdet av opplæringsdelen skal sammen med arbeidet med avhandlingen gi den nødvendige faglige fordypning og bredde.

Det teologiske fakultet tilbyr ett ph.d.-program. Dette programmet omfatter alle fakultetets forskningsfelt: bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, etikk og profesjonsetikk, praktisk teologi, diakoni og religionsstudier.

Opplæringsdelen tilrettelegges av programrådet for ph.d.-utdanningen i nært samarbeid med fagmiljøene. Innholdet i opplæringsdelen organiseres blant annet gjennom kurs, seminarer eller workshops. Språket som benyttes under opplæringen er normalt et skandinavisk språk eller engelsk.

Fakultetet er deltaker i en lang rekke nordiske og internasjonale nettverk. Gjennom denne deltakelsen knyttes ph.d.-kandidatene til aktive forskningsmiljøer og forskningsprosjekter i relevante fagmiljøer. Fakultetet oppmuntrer til deltakelse i internasjonale seminarer eller konferanser og/eller lengre opphold ved en utenlandsk institusjon.

Krav til innhold i opplæringsdelen:
Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Opplæringsdelen skal normalt avlegges ved Universitetet i Oslo.

Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå. Kandidatene skal gjennomføre et vitenskapelig arbeid, få trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

Kravet til opplæring gjennom kurs oppfylles ved at ph.d.-kandidaten gjennomfører og består godkjente og studiepoengnormerte forskerkurs ved Det teologiske fakultet, ved andre fakulteter ved Universitetet ved Oslo eller ved eksterne samarbeidende institusjoner. Kurs kan også avlegges ved eksterne institusjoner som ikke har formelt samarbeid med fakultetet. I slike tilfeller må kurset forhåndsgodkjennes av veileder og ph.d.-leder.

Opplæringen består av obligatoriske og valgfrie emner.

Obligatoriske emner:
Følgende emner i opplæringsdelen er obligatoriske:

 • Introduksjon 1 ECTS
 • Forskningsetikk 2 ECTS
 • Vitenskapsteori og metode 5 ECTS
 • Tekstanalyse og akademisk skriving 3 ECTS
 • Presentasjonsseminar 4 ECTS

Emnene tilbys jevnlig ved Det teologiske fakultet og må avlegges der. Ph.d.-leder kan etter søknad med anbefaling fra veileder gi dispensasjon slik at spesifiserte deler av emnene kan avlegges ved andre institusjoner.

Valgfrie emner:
Disiplin- og avhandlingsspesifikke kurs utgjør 15 studiepoeng, og kan gjennomføres ved Det teologiske fakultet, ved andre fakulteter ved Universitetet i Oslo, eller ved eksterne institusjoner.

Godkjenning av kurs:
Følgende prosedyre gjelder for godkjenning av kurs utenfor Det teologiske fakultet:

 • Kandidaten har selv ansvar for å foreslå kurs.
 • Veileder godkjenner forslaget og kandidat og veileder sammen avgjør hvor stor arbeidsbelastning det aktuelle kurset skal utgjøre, hvilken litteratur som skal inngå og om det skal skrives fremlegg eller lignende. Forslaget fra kandidat og veileder fremmes så til ph.d.-leder som godkjenner.
 • Ph.d.-leder refererer sitt vedtak i ph.d.-programrådet.

Det er ph.d.-leders ansvar å godkjenne samlet uttelling når kvoten er oppnådd.

Oppfølging av ph.d.kandidater:
De årlige framdriftsrapportene følges opp ved at ph.d.-leder innkaller den enkelte ph.d.-kandidat til en oppfølgingssamtale.

Når en ny kandidat starter sitt ph.d.-studium, skal det gjennomføres en oppstartssamtale mellom ph.d.-leder, kandidat og veileder(e). Samtalen skal ha et spesielt fokus på læringsmålene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Kandidatens progresjon i forhold til rammeverket følges opp med en midtveissamtale mellom ph.d.-leder, kandidat og veileder(e).

Fagmiljø:
Alle kandidater skal ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Programmet forutsetter at kandidatene deltar aktivt i en forskergruppe ved fakultetet. Veileder har et særskilt ansvar for å sørge for at ph.d.-kandidatene integreres i et aktivt fagmiljø, og får innpass i relevante nasjonale og internasjonale nettverk, inkludert forskerskoler.

Krav til veiledning:
Doktorgradsutdanningen skal foregå under individuell veiledning. Veileder (hovedveileder) er normalt knyttet til Universitetet i Oslo. Veilederen har medansvar for at prosjektet forankres i fakultetets fagmiljø og i relevante nordiske og internasjonale miljøer. Veileder har også medansvar for at forskningsetiske forskrifter og prinsipper følges og for at doktorgradsutdanningen kan gjennomføres innenfor normert tidsramme. Veileder skal også følge opp kandidaten i forhold til oppfyllelse av læringsmålene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Veiledere oppnevnes av ph.d.-leder i samråd med studiedekanen, og veiledningen reguleres etter ph.d.-avtalen. Ved Det teologiske fakultet oppnevnes en medveileder når det er faglig behov for det. Ph.d.-kandidater har ikke krav på veiledning ut over opptaksperioden.

Avhandlingens form og innhold

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

En avhandling kan innleveres som monografi eller artikkelsamling. Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre arbeider. Omfanget av avhandlingen skal være slik at det kan oppnås innenfor normert tidsramme, tilsvarende 2,5 år eller 150 studiepoeng. Normalt betyr dette at en avhandling vil ha et omfang på 200-250 sider.

En avhandling basert på flere mindre arbeider skal normalt bestå av minst 2-4 arbeider. Artikkelbaserte avhandlinger utstyres med et sammendrag som samlet sett begrunner og sammenstiller de problemstillingene og konklusjonene som legges frem i artiklene, gir dem et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumenterer sammenhengen i avhandlingen. Det vises for øvrig til ”Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider (Artikkelbaserte avhandlinger)”.

Avhandlingen skal normalt skrives på norsk eller engelsk. Den kan etter søknad og godkjenning av fakultetet skrives på et annet språk.

Bedømmelse

Søknad om å få avhandlingen bedømt sendes til fakultetet. Til å bedømme avhandlingen og doktorgradsprøven oppnevnes det en sakkyndig bedømmelseskomité.

Doktorgradsprøven

Prøveforelesning:
Prøveforelesningen skal prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover eller i forlengelse av avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Tittel på prøveforelesningen fastsettes av bedømmelseskomiteen.

Disputas:
Disputasen (forsvar av avhandlingen) er offentlig og skal foregå ved Universitetet i Oslo. Ved Det teologiske fakultet er det første ordinære opponent som redegjør for hensikten med, og resultatene av, den vitenskapelige undersøkelsen.

Kvalitetssikring

UiO har utviklet et kvalitetssystem som også omfatter doktorgradsutdanningen. Kvalitetssystemet skal bidra til at doktorgradskandidatene ferdigstiller avhandlinger av høy faglig kvalitet, og at utdanningen gjennomføres så nær normert tid som mulig. Systemet skal også bidra til at doktorgradsavhandlingene fra Universitetet i Oslo følger god forskningspraksis og gjeldende regelverk. Doktorgradskandidater og veiledere skal årlig levere hver sin fremdriftsrapport for doktorgradprosjektet. Samtidig skal de delta i evalueringer av både doktorgradsprogrammene og evalueringer av fagmiljøer.

I tillegg skal fakultetene og grunnenhetene hvert år i årsplan- og årsrapportarbeidet gi en kort redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak og forbedringer i kvalitetsrutinene.

Ved Det teologiske fakultet ivaretas løpende evaluering særlig på følgende måter:

 • Programråd for ph.d.-utdanningen ved fakultetet følger løpende opp kvaliteten på utdanningen.
 • Det foregår en løpende evaluering i samtalene mellom veileder og ph.d.-kandidat.
 • Årlige samtaler mellom stipendiat og undervisningsledelse evaluerer kvalitet i og tilpasning av pliktarbeid.
 • Årlige samtaler mellom ph.d.-kandidat og ph.d.-leder skal, i tillegg til å følge opp kandidatenes progresjon, evaluere kvalitet på og gjennomføringen av kurs i opplæringsdelen, og ta opp spørsmål knyttet til evaluering av veiledningen.
 • Deltakerne gir en kort evaluering til ph.d.-leder etter deltakelse på kurs i opplæringsdelen.

Programplanen er her noe justert for lesevennlighetens skyld. Se fullstendig programplan.

Publisert 11. mai 2015 10:53 - Sist endret 28. sep. 2022 13:34