Søk på stipendiatstilling ved Det teologiske fakultet

Hva er en stipendiatstilling?

En ph.d.-grad er normert til 3 års fulltidsstudier. Et doktorgradsstipend innebærer at du får et 3-årig ansettelsesforhold med arbeidsplass ved fakultetet. Stipendiatstillinger ved fakultetet gis normalt for 3 år uten pliktarbeid (undervisningsarbeid).

Når kan du søke?

For å kunne søke en stipendiatstilling ved Det teologiske fakultet må det være utlyst en eller flere ledige stillinger. Utlysninger kan være tematisk åpne, de kan være knyttet til et bestemt fag/fagområde, eller de kan være knyttet til et eksternfinansiert forskningsprosjekt. Dette vil fremgå av den aktuelle utlysningen.

Normalt lyser Det teologiske fakultet ut 2-3 stipendiatstillinger i løpet av et år.

Se kunngjøringer av ledige stillinger ved Det teologiske fakultet

Hvordan søker jeg på en stipendiatstilling?

Før du søker på en stipendiatstilling er det viktig at du leser utlysningsteksten nøye. Her vil det stå hvordan søknaden skal sendes inn og til hvilken frist.

En søknad skal bestå av:

  • søknadsbrev med prosjektbeskrivelse
  • CV, inkludert liste over eventuelle publikasjoner
  • kopier av relevante vitnemål og attester

Søknader sendes elektronisk. Se lenke til søknadsskjema i den aktuelle stillingsutlysningen.

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 A4-sider, og den skal vise at kandidaten er innlest i den vitenskapelige litteraturen på feltet og kjenner dets viktigste problemstillinger.

Les mer om kravene i vår veiledende mal for prosjektbeskrivelser.

Krav for å kunne søke

For opptak til ph.d.-programmet kreves normalt cand.theol.-grad, mastergrad fra et av studieprogrammene ved Det teologiske fakultet, eller tilsvarende kompetanse. Graden må være oppnådd på søknadstidspunktet. 

Det er vesentlig at kandidaten i sine tidligere studier har tilegnet seg tilstrekkelige basiskunnskaper og -ferdigheter til å kunne gjennomføre det aktuelle prosjektet. Sammenhengen mellom grunnutdanning, prosjekt, fakultetets forskningsportefølje og veilederkapasitet er avgjørende når fakultetet vurderer opptakssøknader.

Før du søker bør du gjøre deg kjent med disse dokumentene:

Veileder

Du søker uten formell tilknytning til og uten godkjennelse fra en veileder. Fakultetet tildeler veileder til de som får stipendiatstilling. Tildeling av stipendiatstilling og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det feltet du vil skrive din avhandling innenfor. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet.

Les mer om veiledning

Ph.d.-program

Ved tildeling av doktorgradsstipend får du automatisk opptak til fakultetets doktorgradsprogram. Opptak på ph.d.-programmet formaliseres gjennom ph.d.-avtalen, som er en skriftlig avtale som regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden. Den skal undertegnes av ph.d.-kandidat, veileder og fakultet. 

Ph.d.-programmet omfatter forskerutdanning innenfor TFs forskningsfelt. Programmet er åpent for tverrfaglige prosjekter med forankring i ett eller flere av de fag som programmet omfatter.

Les mer om fakultetets ph.d.-program

Hvordan vurderes søknadene?

Det opprettes en sakkyndig komité for å vurdere søkere til stipendiatstillinger. Søknadene vurderes i henhold til følgende kriterier:

  • Prosjektkvalitet: Prosjektets vitenskapelige kvalitet, forskningsmessige aktualitet og nyskapning, dets faglige relevans for fagmiljøet ved TF og gjennomførbarhet innenfor rammene av ph.d.-program og stipendiatstilling.
  • Egnethet: Søkerens fagbakgrunn, karaktergrunnlag og gjennomføringsevne.

Den sakkyndige komiteens rapport er unntatt offentlighet og sendes i sin helhet ikke til søkerne. Den enkelte søker kan imidlertid henvende seg til fakultetet og be om å få tilsendt vurdering av egen søknad.  

Den sakkyndige komiteens rapport går til Innstillingsutvalget, som gjennomfører intervjuer med de mest aktuelle søkerne. Foruten spørsmål knyttet til prosjekt og gjennomføringsevne vil man i intervjuene blant annet vurdere søkerens egnethet knyttet opp mot pliktarbeid i form av undervisning.

Innstillingsutvalget foretar også fagstrategiske vurderinger og prioriteringer ved rangering av søkere og innstiling til stipend. Endelig vedtak om tilsetting fattes av Tilsettingsutvalget.

Prosessen vil normalt ta minst 3 måneder.

Etter vedtak om tilsetting avtaler du og fakultetet en tiltredelsesdato

Publisert 13. apr. 2015 08:45 - Sist endret 24. sep. 2019 14:55