English version of this page

Interreligiøse studiar og islamsk teologi

Forskargruppa arbeider med forholdet mellom ulike religionar og livssyn, spenninga mellom konflikt og dialog i det fleirreligiøse Norge, religiøse endringsprosessar i pluralistiske samfunn, religions- og livssynsrelatert leiarskap og chaplaincy.

Foto: Morten Uglum /Scanpix

Forskinga vår på feltet inkluderer tekstbaserte så vel som empiriske tilnærmingsmåtar. Relasjonelle perspektiv på religionsstudiet er eit definerande trekk ved tilnærmingsmåten. Forskingsfeltet inkluderer forholdet mellom religion og sekularitet, relasjonelt orienterte islamstudiar, religions- og livssynsrelatert leiarskap og chaplaincy. I tillegg er teologiske islamstudiar eit særskilt forskingsområde-

Sjå meir om interreligiøse studiar og islam som fagfelt ved Det teologiske fakultet.

Forskargruppa er ei av fakultetet sine tre fakultære forskargrupper, oppnemnt for perioden 01.07.19-31.06.22. Til bakgrunnen for fakultetets satsing på interreligiøse studiar, sjå horisontdokumentet "Interreligiøse studiar - av religiøs endring, riter og religionsdialog" (2000).

Sjå presentasjon av forskargruppa på engelsk.

Om gruppa

Forskargruppa blir leidd av professor Anne Hege Grung. Førsteamanuensis Safet Bektovic koordinerer den islamrelaterte forskinga og professor emeritus Oddbjørn Leirvik tar seg av nettsidene til gruppa.

Forskargruppa inkluderer forskarar og stipendiatar som arbeider med tema som kristendom i det pluralistiske samfunnet; islam i Norge; islamsk teologi; moderne islamsk tenking; koranstudiar; kristen-muslimske relasjonar; kristen-buddhistisk dialog; religion og sekularitet; religion, lovgiving og menneskerettar; kjønnsperspektiv på religiøs endring, religiøst leiarskap og chaplaincy.

Forskingsaktivitet

Sjå oversikt over vitskaplege Publikasjonar i venstremarg-menyen.

Studieprogram og emne

Interreligiøse relasjonar er ein integrert del av studieprogramma i Religion og samfunn (bachelor og master), masterprogrammet i Religion and Diversity, masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis, og av fellesemna på førsteårsstudiet ved fakultetet.

Forskargruppa relaterer  også til fakultetet sine kurs for religiøse leiarar (jf. informasjon på engelsk) og kurset Dialogpilotene.

Sjå fullstendig oversikt over interreligiøse studieemne ved fakultetet.

Samarbeid

Internasjonalt er fakultetet tilknytta European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS).ESITIS publiserer tidsskriftet Interreligious Studies and Intercultural Theology og var tidligere involvert i tidsskriftet Studies in Interreligious Dialogue.Sjå bibliografi og oversikt over litteratur om interreligiøse studiar og universitet som tilbyr interreligiøse studiar.

Fakultetet har eit særleg samarbeid med Teologiska Institutionen ved Uppsala Universitet om forskingsfeltet islamsk teologi og filosofoi. (Kontakt i Oslo: Safet Bektovic.)

Fleire av gruppas medlemmer tok aktivt del i UiO sitt tverraktultæ e forskingsområde PluRel (Religion i pluralistiske samfunn, 2008-2015). Interreligiøse studiar var også ein integrert del av det tverrfakultære forskingsprogrammet Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge (2004-2010) og av NFR-programmet Religion i globaliseringsalderen (2001-2005).

Publisert 16. juli 2010 14:14 - Sist endret 30. nov. 2021 20:48