English version of this page

Forskergrupper

Et flertall av fakultetets forskere er organisert i forskergrupper. Se våre retningslinjer for fakultære forskergrupper

Fokus for denne forskergruppen vil være autoritative tekster og deres resepsjon, sammenfallende med tematikken for den nasjonale forskerskolen ATTR.

Forskergruppen er åpen for phd-er og forskere tilknyttet forskerskolen, som ikke er tilsatt ved Det teologiske fakultet.

«Vendingen mot rommet» er blitt en viktig side ved normative studier i både humaniora, samfunnsforskning og teologi. Forskergruppen ESPACE fokuserer på studiet av praksiser i både et samtidig og et historisk perspektiv.

Hvem var de første kristne? Hva tenkte og skrev de? Hvordan levde de, og hva betyr deres perspektiver for oss i dag? Disse og mange andre spørsmål blir stilt i forskergruppa Det nye testamentet og tidlig kristendom.

Studiar og forsking på feltet interreligiøse studiar tar for seg forholdet mellom ulike religionar og livssyn, i spenninga mellom konflikt og dialog, og i det vidare perspektivet religion og samfunn. Relasjonelle perspektiv på religionsstudiet er eit definerande trekk ved tilnærmingsmåten, og religiøse endringsprosessar i pluralistiske samfunn ein viktig del av horisonten. Forsking på feltet inkluderer tekstbaserte så vel som empiriske tilnærmingsmåtar.

Forskingsfeltet inkluderer forholdet mellom religion og sekularitet samt relasjonelt orienterte islamstudiar

Sjå meir om interreligiøse studiar og islam som fagfelt ved Det teologiske fakultet.

Forskergruppen Koptiske tekster og manuskripter er en forskergruppe bestående av faste og midlertidige vitenskapelig ansatte ved TF, samt eksterne samarbeidspartnere, som arbeider med koptiske manuskripter og litteratur.

Se forskergruppens engelske nettside for detaljer.

Se engelsk nettside for mer informasjon.

Forskergruppa ‘Østkirkelig tidebønn’ tar for seg de daglige gudstjenestene, utenom nattverd, i østlige kirker. Den består av forskere fra Universitetet i Oslo så vel som nordiske og internasjonale forsker. Den ledes av professor Stig Frøyshov ved Det teologiske fakultet og har sin base der. Forskergruppa er en utvidelse av forskergruppa ‘Konstantinopels hymnografi’, som ble startet i 2017. Dens aktiviteter omfatter lesegrupper, seminarer/verksteder og faglig utveksling, så vel som utvikling av forskningsprosjekter.