Retningslinjer for fakultære forskergrupper

Vedtatt av dekanen 15. november 2018. 

1. Formål

Det overordnede målet for forskergruppene er å styrke forskningens kvalitet og volum ved bl.a. å:

 • utvikle og styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet
 • skape gode vilkår for publisering på høyt nivå
 • fremme utvikling av eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • skape attraktive forskningsmiljøer for fast og midlertidig vitenskapelige ansatte, samt masterstudenter.

2. Kriterier for opprettelse av en fakultær forskergruppe

 • Forskergruppen må ha minst tre medlemmer som er fast vitenskapelig ansatt, og minst to medlemmer i rekrutteringsstillinger.
 • Forskergruppen må ledes av en fast vitenskapelig ansatt ved TF.
 • Minstekrav for å etablere og opprettholde forskergruppen er at gruppen totalt har et gjennomsnitt på 10 publiseringspoeng de siste tre årene, søknadsåret unntatt. Ved nyansettelser, permisjoner, lederverv med videre anvendes en skjønnsmessig vurdering. Slike forhold må opplyses om i søknaden.
 • Det må foreligge konkrete planer om publisering og/eller eksternfinansierte forskningsprosjekter som det redegjøres for i søknaden
 • Forskergruppen må i sin virksomhet inkludere karrierebyggende tiltak for medlemmer i rekrutteringsstillinger. 
 • Forskergruppen forplikter seg til å utvikle og løpende oppdatere en egen nettside. 

Ut over dette må en eller flere i forskergruppen i løpet av de tre siste årene ha:

 • søkt eksterne forskningsmidler
 • deltatt i internasjonale forskningsprosjekter.

3. Søknad

Fakultære forskergrupper lyses ut hvert tredje år, og lyses ut for 3 år av gangen. Søknadsfrist angis i egen utlysning. Søknad leveres i eget nettskjema, og det skal lastes opp en forskningsplan på inntil 5 sider som beskriver den tiltenkte gruppens forskningsaktivitet og organisering. Den må inneholde bl.a. konkrete planer for søknader om ekstern finansiering og/eller publisering, samt planer for karrierebyggende tiltak for yngre medlemmer

I nettskjemaet skal det blant annet redegjøres for gruppens sammensetning, publisering i tellende kanaler (DBH) siste tre år for gruppens medlemmer med synliggjøring av det nødvendige snittet for gruppen som helhet og aktiviteter med hensyn til eksternfinansiert virksomhet og deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter de siste tre årene.

Fakultetet har et maksimum på tre eller fire når det gjelder antallet fakultære forskergrupper. Ved flere søknader enn dette vil det innebære en intern konkurranse mellom søkerne. Nye forskergrupper blir endelig godkjent av forskningsdekanen etter behandling i FSU.

4. Midler til de fakultære forskergruppene

Godkjente fakultære forskergrupper finansieres av fakultetet med et fast årlig beløp. Forskergruppene kan i tillegg søke om interne forskerstøttemidler. 

 

 

 

Publisert 11. des. 2018 10:22 - Sist endret 11. des. 2018 10:22