English version of this page

Levd Religion. Praksis, kjønn og materialitet

Levd religion undersøker hvordan religion forhandles i menneskers hverdagsliv. Forskergruppen bidrar med kunnskap om religion og ikke-religion som et sammensatt og motsetningsfylt samtidsfenomen.

Bildet kan inneholde: fotografi, lilla, menneskelig, rosa, kunst.
Foto: Elisabeth Tveito Johnsen

Om gruppen

Snarere enn å behandle religiøse institusjoner som gitte størrelser, utforsker levd religion forskere mangfoldet innenfor hva kirker, moskeer, synagoger, templer og religiøse og ikke-religiøse organisasjoner gjør for å være del av sen-moderne menneskers liv. Noe som resulterer i forskning der religion og ikke-religion studeres som del av og innvevd i stadig skiftende samfunnsmessige og kulturelle omgivelser. Som ledd av denne utviklingen har også levd religion forskere initiert forskning på hvordan offentlige institusjoner, slik som skole, fengsel og sykehus, forhandler hva som er akseptabel og ikke akseptabel religion i sekulære kontekster. Noe som i stadig større utstrekning blir del av samfunnsdiskursen, er spørsmål knyttet til miljøødeleggelser og demokratiutvikling. På dette nivået er vi som levd religion forskere opptatt av å studere praksis, aktørskap og policy på tvers av nasjonale og internasjonale institusjoner. Forskergruppens sentrale empiriske og teoretiske anliggender kan oppsummeres gjennom begrepene praksis, kjønn og materialitet.

Praksis

Praksis er et fundamentalt begrep innenfor forskning på levd religion. Innenfor enhver praksis vil det være et sett med regler (implisitte og eksplisitte), redskaper (materielle, konseptuelle, human og non-human), forståelser (delte og omstridte) av hva som er praksisens hensikt. I levd religion forskning undersøker vi hvordan ulike religiøse og ikke-religiøse praksiser vedlikeholdes, griper inn i hverandre, utfordres, endres og fornyes.

Kjønn

Kjønn er en sentral analytisk kategori innenfor studier av levd religion. Ved å anlegge et levd religion perspektiv kan vi tilegne oss viktig kunnskap om hvordan religion navigeres, forhandles og utfordres av kvinner og andre samfunnsgrupper som primært ikke har blitt inkludert eller akseptert som “kilder” til hva religion er eller gjør. Forskergruppen har en betydelig interesse for problematisering av makt og maktrelasjoner, epistemologiske og metodologiske diskusjoner for å flytte feltet videre. 

Materialitet

Studier av materiell religion og ikke-religion handler om å undersøke innsikter knyttet til kropper, steder, artefakter og praksiser. Studier av materialitet handler altså om hva kropper og ting gjør, om praksiser, om epistemologiske og estetiske paradigmer som organiserer kroppslige erfaringer av ting, hierarkier og medier – og om nettverk som gjør det hellige og det sekulære til sosial virkelighet.

Aktiviteter

 • Forskergruppen har samlinger der vi diskuterer ulike levd religion tilnærminger ved å lese og diskutere hverandres og andres artikler innenfor feltet.
 • Forskergruppen har som mål å skrive en lærebok i levd religion i perioden 2022-2024.
 • Forskergruppen er et sentralt sted for enkeltmedlemmer som søker NFR/ERC.
 • Forskergruppen legger til rette for at gjesteforskere kan delta på møter i gruppen, samt at inviterer gjester fra Norge og internasjonalt til å presentere sin forskning.
 • Forskergruppen vil i løpet av 2023 ta initiativ til et interdisiplinært seminar om levd religion forskning på tvers av forskergruppene ved TF.
 • Midlertidig ansatte og stipendiater vil ha prioritet med hensyn til å presentere forskning og ideer til prosjekter.
 • Masterstudenter som skriver innenfor levd religion inviteres til å legge presentere prosjektene sine.
 • Gruppens medlemmer distribuerer invitasjoner til konferanser og seminarer med alle gruppens deltakere.
 • Gruppen legger vekt på at kommunikasjonen mellom medlemmene skal være konstruktiv. Det er lederens oppgave å jevnlig tematisere kommunikasjon innad i gruppen og trivsel for hver enkelt.

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeid med en lang rekke nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsnettverk og organisasjoner. Gruppens medlemmer deltar jevnlig på konferanser, workshops og nettverksbyggende arrangementer.

Samarbeidspartnere og nettverk:

 • Ritual Studies, American Academy of Religion
 • Contemporary Pagan Studies, American Academy of Religion
 • Religion and Sexuality Unit, American Academy of Religion
 • Ritual Creativity Network, University of Freiburg
 • Skandinavisk skapelsesteologi, Global Luther
 • International Society for the Study of Religion, Nature and Culture
 • African Association for the Study of Religion
 • International Research Network on Religion and Democracy (IRNRD)
 • European Association for Gender Research, Education and Documentation ATGENDER,
 • South African Muslim Women, Gender and Sexuality network
 • Theorising Experience, Subjectivity and Narrative in Studies of Gender and Islam
 • Queering Paradigms research network
 • International Society of Empirical Research in Theology (ISERT), biannual confernces
 • The International Academy of Practical Theology (IAPT), biannual conferences
 • The Norwegian Association of Practical Theological Research and Education
 • The Nordic Network for Practice and Theology.
 • The Network for Ethnography and Ecclesiology, annual conferences.
 • The Norwegian network of religious education (NoReFo)
 • The International Association for the Study of Youth Ministry

Studieprogrammer og emner

Levd religion er del av BA og MA emner på Det teologiske fakultets programmer, både Teologiprogrammet og Religion og samfunn.

Forskergruppen legger vekt på å være et godt miljø for ph.d.-kandidater, og inviterer i tillegg masterstudenter til å presentere sine prosjekter for gruppen.

Vennligst kontakt forskergruppeleder Elisabeth Tveito Johnsen dersom du ønsker å søke ph.d.-stilling knyttet til forskergruppen i levd religion.  

Emner der forskergruppens medlemmer underviser jevnlig:

Publisert 13. jan. 2022 08:52 - Sist endret 28. sep. 2022 16:02