Anne Hege Grung

Førsteamanuensis

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser springer ut av konkrete erfaringer av religionsmøter og møter mellom det sekulære og det religiøse lokalt, nasjonalt og transnasjonalt. Særlig er det møtet mellom kristendom og islam, mellom kristne og muslimer jeg fokuserer på. Med en utdanning i kristen teologi har jeg med meg mange verktøy for å tolke tekst og kontekst i sammenheng. Denne hermeneutiske tilnærmingsmåten tar jeg med meg inn i et mer tverrfaglig rom, der andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder og perspektiver både utvider og skjerper forskningen.

I avhandlingen min Gender Justice in Muslim-Christian Readings (2011) arbeidet jeg med kvalitativ metode for å samle og tolke materiale om hvordan en gruppe kristne og muslimske kvinner i Norge tolket og diskuterte Hagar-fortellingene og Sure 4,34 fra Koranen og 1. Tim. 2, 8-15 fra Det nye testamente. Se en intervju om enkelte av funnene i avhandlinge her:https://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/nyheter/2011/grung.html og her:http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=76302

I NFR-prosjektet Inclusion and Exclusion in the Suburb arbeidet jeg med å undersøke fellesskapsforståelsen i en kristen og en muslimsk menighet på Furuset i Oslo. Jeg fant ut at de religiøse fellesskapene jeg studerte ikke var særlig opptatt av religiøs dialog, men de var svært opptatt av kulturell dialog og vennlig sameksistens i det mangfoldige lokalsamfunnet de bodde i. De religiøse fellesskapene ble for mange et sted,  der de slapp å forhandle om sin egen identitet, og kunne komme og bare være og høre til. Alle syntes imidlertid det var viktig at de religiøse lederne lokalt hadde kontakt med hverandre for å forebygge misforståelser og konflikter.

Nå forsker jeg på tolkningen av vold mot kvinner i kristne og muslimske miljøer i Norge og Libanon. Hvordan bruker og tolker de religiøse fellesskapene og de religiøse lederne sin egen tradisjon i møte med dette problemet? Hvordan beskriver de utfordringene knyttet til vold mot kvinner i nære relasjoner religiøst, etisk, sosialt og politisk?

Undervisning

Kurs for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn: http://www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/relleder/modul-2/

Tidligere undervisning:

Vitenskapsteori og metode RESA 4102 (H-2009, H-2010) http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/RESA4102/index.html

KRIS 1229, Islam, Kristendom og Vesten ( V-2007, V-2010), http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/KRIS1229/index.html

Bakgrunn

Cand. Theol. fra TF, UiO 1991, Det praktisk-teologiske seminar 1992. Ordinert til prest i Den norske kirke 1992. Studentprest i Oslo Kristelige Studentforbund, Kirkens bymisjon og dialogsenteret Emmaus. Olavstipendiat 2005-2006. PhD-stipendiat CULCOM 2006-2011.

Priser

Årets kvinnelige teolog 2002, NKTF (Norsk kvinnelig teologforening)

Brobyggerprisen på vegne av dialogsenteret Emmaus 2003, Norske kirkeakademier

Det strategiske forskerprogrammert CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) der jeg var PhD-stipendiat fikk UiOs formidlingspris 2010: http://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/om/i-media/2010/formidlingspris-uio.html

Verv

Medlem av Teologisk nemd, Den norske kirke (2016-)

Medlem av Teologiska komiteen, Svenska Kyrkan (2015-)

Medlem av kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke (1994 - )

Styremedlem i det europeiske forskernettverket ESITIS (European Society for Intercultural Theology and Intereligious Studies) (2013 - )http://www.esitis.org/?page_id=4

Medlem av arbeidsgruppe i CPCE (Community of Protestant Churches in Europe) som arbeider med protestantisk teologi i møte med religiøs pluralisme (2013 - )

Emneord: Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori

Publikasjoner

Grung, Anne Hege 2015. Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-30669-1.  485 s.

Grung, Anne Hege 2013: "Hagar as a Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and Christian Traditions Discussed among Muslim and Christian Women in Norway". In In the Arms of Biblical Women, Greene, John T. and Mishael M. Caspi (Eds.) Biblical Intersections 13, New Jersey: Gorgias Press

 • Grung, Anne Hege (2019). Doppelter Dialog. Wechselseitige Anerkennung von religiösen und säkularen AkteurInnen im interreligiösen Dialog, I: Wolfram Weisse & Silke Steets (red.),  Im Gespräch mit Peter L. Berger. Eine Gedenkschrift zu den Perspektiven und Grenzen religiöser Pluralität.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-4061-6.  Kapittel 10.  s 121 - 124
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  (2), s 71- 80
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne & Danbolt, Lars Johan (2019). Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  39(1), s 75- 95
 • Grung, Anne Hege (2018). Negotiating gender justice between state, religion, and NGOs: A Lebanese case. Religions.  ISSN 2077-1444.  9(6), s 1- 12 . doi: 10.3390/rel9060175 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grung, Anne Hege (2017). Die Zwei Pluralismen: Positionen und Diskussionen in Norwegen, I:  Zwei Pluralismen. Positionen aus Sozialwissenschaft und Theologie zu Religiöser Vielfalt und Säkularität.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3585-8.  Kapittel 7.  s 91 - 106
 • Grung, Anne Hege (2017). Interreligious Dialogue in the Squeeze between Diplomacy and Contextual Practices. Journal of Interreligious Studies.  ISSN 2380-8187.  (21), s 37- 44
 • Grung, Anne Hege (2017). The two pluralisms in Norway. Society (New Brunswick).  ISSN 0147-2011.  54(5), s 432- 438 . doi: 10.1007/s12115-017-0165-2
 • Grung, Anne Hege (2017). Transformative Hermeneutics in the Making through the co-Reading of Biblical and Qur'anic texts by Muslim and Christian Women, In Simone Sinn; Dina El Omari & Anne Hege Grung (ed.),  Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  Kapittel 2.  s 29 - 37
 • Grung, Anne Hege (2017). Transreligious Critical Hermeneutics and Gender Justice: Contested Gendered Spaces, In Oddbjørn Birger Leirvik; Ulrich Winkler & Lidia Rodriguez Fernandez (ed.),  Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004325791.  Chapter 12.  s 162 - 175
 • Grung, Anne Hege (2016). Dialog mellom kristne og muslimer: å skape en felles tid. Fortellinger om fellesskap, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 3.  s 53 - 62
 • Grung, Anne Hege (2016). Dialog og feminisme, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 12.  s 196 - 210
 • Grung, Anne Hege (2016). Witnessing to Christ in a Multicultural Context: The Concept of 'Lord' in a Norwegian Context, In Beate Fagerli; Knud Jørgensen & Frank-Ole Thoresen (ed.),  Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context.  Regnum Books.  ISBN 978-1-911372-01-1.  Section two, chapter 6.  s 85 - 89
 • Grung, Anne Hege; Danbolt, Lars Johan & Stifoss-Hanssen, Hans (2016). Sjelesorg på plass : på sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  33(1), s 28- 43
 • Grung, Anne Hege (2015). De kristne i Libanon: Et tegn på håp?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 8.  s 157 - 171
 • Grung, Anne Hege (2015). Gender and Christian-Muslim Dialogue, In Paul Hedges (ed.),  Contemporary Muslim-Christian Encounters. Developments, Diversity and Dialogues.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781472588555.  Kapittel 4.  s 67 - 81
 • Grung, Anne Hege (2015). "Saved throught Childbirth? That's Not What the Koran Says". Muslim and Christian Women in Norway Making Meaning of 1 Tim 2:8-15., In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Part 4.  s 433 - 446
 • Grung, Anne Hege (2014). Stålsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling. En aktivt støttende likestillingspolitikk som en del av religionspolitikken?. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(2), s 202- 216
 • Grung, Anne Hege (2013). Hagar as a Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and the Christian Traditions Discussed among Muslim and Christian Women in Norway, In Mishael M. Caspi & John T. Greene (ed.),  In the Arms of Biblical Women.  Gorgias Press.  ISBN 978-1-4632-0231-6.  Kapittel.  s 65 - 78
 • Grung, Anne Hege (2013). Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  (4), s 214- 232
 • Grung, Anne Hege (2012). Drømmen om et dialogisk samfunn. Samtaler mellom muslimer og kristne, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Arbeid og politikk.  s 393 - 404
 • Grung, Anne Hege (2012). Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset, I: Sharam Alghasi; Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202386559.  Kapittel 11.  s 165 - 181
 • Grung, Anne Hege (2012). "Islam er en kvinneundertrykkende religion", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 13.  s 190 - 197
 • Grung, Anne Hege & Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(1), s 76- 84
 • Grung, Anne Hege (2011). Gender Justice in Muslim-Christian Readings: A Hermeneutical Case Study on Readings of Sura 4:34 and 1 Timothy 2:8-15 in a group of Muslim and Christian Women in Norway. Studies in Interreligious Dialogue.  ISSN 0926-2326.  21(2)
 • Grung, Anne Hege (2011). Interreligious dialogue moving between compartmentalization and complexity. Approaching Religion.  ISSN 1799-3121.  1(1)
 • Grung, Anne Hege (2011). Makt og kontekst i Susanna-fortellingen :. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(4), s 288- 304
 • Grung, Anne Hege (2011). Profetier, projeksjoner og fakta på bakken. Produksjon av håp og håpløshet i religiøse diskurser om konflikten mellom Israel og palestinerne. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (1), s 34- 51
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Samtaler om Hagar. Tekster, fortellinger og religionsmøter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(3), s 202- 215
 • Grung, Anne Hege (2007). Gender Perspective in Muslim-Christian Dialogue: A Disturbance to Bridge-Building or a Contextual Necessity?, In Tromod Engelsviken (ed.),  Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century.  Regnum Books.  ISBN 9781870345644.  kapittel.
 • Grung, Anne Hege (2007). Hellige tekster i islamsk og kristen tradisjon. Et verktøy for undertrykkelse eller frigjøring?, I: Thomas Hylland Eriksen & Arne Johan Vetlesen (red.),  Frihet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01202-5.  artikkel.  s 127 - 148 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grung, Anne Hege (2006). Religionsdialog og kjønn: Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet?. Norsk Tidsskrift for Misjon.  ISSN 0029-2214.  (3-4), s 269- 280 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grung, Anne Hege (2006). Troen, ordene og stillheten - om tro og meditasjon, I: Jan-Olav Henriksen (red.),  Tro. 13 essays om tro.  Kom forlag.  ISBN 82-92496-39-4.  artikkel.  s 191 - 202

Se alle arbeider i Cristin

 • Sinn, Simone; El Omari, Dina & Grung, Anne Hege (ed.) (2017). Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  196 s.
 • Kloster, Sven Thore & Grung, Anne Hege (2016). Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  312 s.
 • Grung, Anne Hege (2015). Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-30669-1.  485 s.
 • Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (ed.) (2015). Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  453 s.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (ed.) (2015). Bodies, Borders, Believer. Ancient Texts and Present Conversations. Essays in Honor of Turid Karlsen Seim on Her 70th Birthday. Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62564-404-6.  453 s.
 • Grung, Anne Hege (2008). "Christian-Muslim Dialogue: A Gendered Arena. A Norwegian Experience" in Deepening Faith, Hope and Love in Relations with Neighbors Of Other Faiths. Lutheran World Federation.  ISBN 978-3-905676-60-0.  5 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grung, Anne Hege (2019). Religionsdialog i et kjønnsperspektiv: Hvor står vi, og hvor går vi?, I:  Gud, gender och gemenskap. Texter från nio interreligiøse kvinnoseminarier..  Svenska Kyrkan.  ISBN 978-91-519-3817-2.  Sluttrefleksjon.  s 131 - 138
 • Grung, Anne Hege (2019). Religionsmøte og kirkelige handlinger. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.
 • Grung, Anne Hege (2016). Å ta ansvar for tekstene. Tolkningsautoritet og tolkningsstrategier i møte med tekster fra bibelen, koranen og hadith. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (2), s 35- 42
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan & Grung, Anne Hege (2016). Sjelesorg på vei, rapport fra et empirisk forskningsprosjekt.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan; Grung, Anne Hege & Austad, Anne (2016). An empirical Research Project in theology: Pastoral care.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2015). Introduction, In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Innledning.  s xiii - xvii
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan & Grung, Anne Hege (2015). Sjelesorgsymposiet 2015: Sjelesorg på plass. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  150(6), s 126- 126
 • Grung, Anne Hege (2011). Dialog - målet er ikke enighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (6), s 561- 562
 • Grung, Anne Hege (2011). Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith.
 • Grung, Anne Hege (2011). Kjønnsrettferdighet og tolkning av tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith blant norske kristne og muslimske kvinner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Grung, Anne Hege (2011). Terror i Guds navn. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Grung, Anne Hege (2011). Terror i Guds navn. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  (16)
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Heller Hagar enn Abraham?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Grung, Anne Hege (2009). Den liberale religionsdialogen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Grung, Anne Hege (2009). Sensitiv religionsdialog. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grung, Anne Hege (2008). Godt nytt år, Gaza. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2008). På vei til en venn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller - vern: Hva bør ha forkjørsrett?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (6), s 465- 470
 • Grung, Anne Hege (2007). Kjønn utfordrer religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2007). Omtale av Jeanette Sky: "Kjønn og religion". Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (4)
 • Grung, Anne Hege (2006). Bokanmeldelse: Perceptions of Islam in the Christendoms, av Nasir Khan. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grung, Anne Hege (2006). Å blande politikk og religion. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2017 10:33 - Sist endret 27. feb. 2017 14:15

Prosjekter

 • Women, Violence and Religious communities: A qualitative comparative study of the interpretation of Violence against Women (VAW) in Christian, Sunni and Shi'a communities in Norway and Lebanon