Arbeidsveilederutdanning (AVU) 2022-2025 (60 stp.)

AVU 2022-25 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning

pyntebilde av en gruppe ulike mennesker samlet i en sirkel

Foto: Colorbox

Hva lærer du?

AVU gir deltakere erfaring med arbeidsveiledning (både som veileder og veiledet) og strukturert tid til å reflektere over arbeidserfaringer med tanke på økt jobbkvalitet.
I løpet av kurset får deltakerne kompetanse på flere områder:

 • Praktiske veiledningsferdigheter til å igangsette, organiserer og gjennomføre arbeidsveiledning
 • Dialogisk kompetanse basert på teorier om arbeidsveiledning og historikken til AVU
 • Kjennskap til mangfoldet av veiledningstradisjoner
 • Sosial kompetanse og åpenhet for den andres perspektiv
 • Yrkesetisk kompetanse som veileder
 • Endrings- og utviklingskompetanse knyttet til veiledningssituasjoner

Arbeidsveilederutdanningen var et vendepunkt i mitt presteliv. Jostein Tegnér

Påmelding

Søk her 

Fakta

 • Emnekode: TEOL4800
 • Studiepoeng: 60
 • Tid: Høst 2022 - vår 2025
 • Kursavgift: 0
 • Kost og opphold m.m: ca 100.000 kr som deles i 4 innbetalinger. 
 • Søknadsfrist til studiested: 1. mai NB! Søknadsfrist til egen arbeidsgiver kan være tidligere.

Logg inn på Canvas

Forkunnskaper

Opptakskravet for å gjennomføre emnet som del av master i praktisk teologi er norsk bachelorgrad med fordypning på minst 60 studiepoeng i kristendomsstudier (eller tilsvarende) og minst 2 år med kirkefaglig praksis. Emnet kan videre etter søknad inngå som fordypningsoppgaven i master i praktisk teologi. Ta kontakt for individuell vurdering om du er i tvil om du oppfyller kravene. Det forutsettes at søkere har egen erfaring med arbeidsveiledning før kursstart.

Et av de smarteste valgene jeg har tatt i mitt liv. Monika Halsør

Undervisning og gjennomføring

Veilederutdanningen består i alt av 7 kurssamlinger à 4 dager i løpet av 6 semester (totalt 28 dager). På samlingene gis det veiledning i mindre grupper med innleide erfarne arbeidsveiledere. Forøvrig legges det vekt på varierte undervisningsformer; øvelser, muntlige fremlegg, forelesninger, seminar og gruppearbeid. Det er mulig vi vil holde digitale samlinger mellom noen av samlingene. I de to siste semestre av utdanningen vektlegges arbeid med egen selvstendig oppgave. Kurset vil benytte læringsplattformen Canvas til å samle undervisningsressurser og løpende arbeid og innleveringer underveis. 

Alle kurssamlingene finner normalt sted på Gran på Hadeland.
Programmet starter normalt ved lunsjtid ca. kl. 12:00 første kursdag og avsluttes senest kl. 15:30 siste kursdag.

Jeg opplevde utdanningen som nyskapende og givende. Mari Wirgenes

Kursdatoer 2022-2025

 • Første samling Uke 38: 19. - 22. september 2022  program og leseliste (pdf)
 • Andre samling Uke 6: 6. - 9. februar 2023 program og leseliste (pdf)
 • Tredje samling Uke 21: 22. - 25. mai 2023 program og leseliste (pdf)
 • Fjerde samling Uke 38: 18. - 21. september 2023 program og leseliste  (pdf)
 • Femte samling Uke 7: 12. - 15. februar 2024 program  (pdf)
 • Sjette samling Uke 38: 16. - 19. september 2024 program  (pdf)
 • Syvende samling Uke 14: 31. mars - 3. april 2025 program (pdf)

Kombinasjonen av god faglig undervisning, praksis i grupper og veiledning på veiledning er helt unik. Øyvind Helliesen

Obligatoriske aktiviteter, arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på kurssamlingene. Det aksepteres inntil 20% fravær. Deltakerne samler i Canvas dokumentasjon knyttet til selvstendig arbeid, øvelser og undervisning ogandre refleksjoner som kreves underveis. Studentene vil lede en arbeidsveiledergruppe mellom samlingene og selv motta veiledning på veiledningen på samlingene.  Arbeidsveiledergruppene organiseres normalt av bispedømmeadministrasjonen og skal være i drift til andre samling. Det forventes at deltagerne har hatt ansvar for ca. 60 timer med arbeidsveiledning i løpet av kurset. I tillegg skal følgende underveisarbeid leveres i Canvas

 • Refleksjonsstarter før kursstart; notat om egne utviklingsmål (500-900 ord)
 • Refleksjonsnotat etter hver kurssamling (500-1200 ord)
 • Utkast til problemstilling og av oppgaven

Følgende skal holdes men leveres ikke i Canvas.

 • Veiledningsdagbok med oversikt over praksis  

Vurdering

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av en mappe med innleverte arbeidskrav og sluttoppgaven. Mappen som leveres til vurdering skal inneholde:
 • refleksjon over egen læring ved slutten av kurset (500-900 ord)
 • kommentert litteraturliste (1300 sider felles litteratur og 700 sider selvvalgt)
 • notater til respons på annen deltakers oppgave (500-900 ord)
 • rapport og egenevaluering fra gjennomført veiledningspraksis (900-1200 ord)
 • sluttoppgave (9000 ord +/- 10%)

  For mer detaljert informasjon se utvidet utdanningsbeskrivelse. 

Økonomi

Kurset tilrettelegges med undervisning lagt på konferansested på Gran hvor søsterkirkene benyttes til liturgisk program under kurssamlingene. Utgifter til opphold og tilrettelegging av kurset er beregnet til ca 100 000 kr pr deltager i løpet av kurset og vil faktureres i like deler over 4 budsjettår (2022, 23, 24, 25). 

Reisekostnader til kurssted og øvrige kostnader til bøker og semesteravgift (i siste semester av studiet) må dekkes av deltager, som eventuelt søker om støtte for dette hos arbeidsgiver.

Søknad

Vennligst fyll ut og send inn nettskjema senest 1. mai 2022. Du kan oppdatere eller trekke din søknad innen fristen.  Det er begrenset antall plasser på kurset og interesserte oppfordres til å søke tidlig om plass.

Merk at for å søke om plass på AVU må du som kirkelig ansatt ha tilsagn fra egen arbeidsgiver. Du redegjør for dette i punkt i søknaden og kan derfor uansett fylle inn søknaden med forbehold om tilsagn hos arbeidsgiver.

 • Bispedømmerådsansatte prester må søke biskop/prost innen 15 mars 2022 ihht til rutiner beskrevet hos Bispemøtet eller egne rutiner i det enkelte bispedømme. Med hensyn til antall dager med permisjon man skal søke om viser vi til Bispemøtets vilkår for gjennomføring av EVU.
 • Fellesrådsansatte må søke arbeidsgiver fortløpende og deretter kontakte Bispedømmets ABV ansvarlig for kostnadsfordeling og koordinering av praksisgrupper under studiet. Søker bør også kontakte KA for stipendmidler.
 • Øvrige søkere informerer om egen situasjon

Læringsressurser

Kursledelse

 

Portrettbilde av Helge SvareHelge Svare

Helge Svare er dr.philos. i filosofi med en avhandling om Kants kunnskapsteori. Han har vært engasjert i dialog gjennom mange år, både faglig og praktisk, og på en rekke områder, som filosofisk dialog, konflikthåndtering og dialog knyttet til læring og utvikling på arbeidsplassen. I 2006 ga han ut boka «Den gode samtalen – Kunsten å skape dialog» - en grunnbok i dialogteori og -praksis – som brukes som lærebok ved flere studier. Han har også hatt faglig ansvar for utdanninger i dialogisk praksis og filosofisk praksis ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge

Portrettbilde av Monika HalsørMonika Halsør

Kateket i Rælingen kirkelige fellesråd og medlem av nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. I 2009-2012 tok hun arbeidsveilederutdanning og er i dag arbeidsveileder i Borg bispedømme. Hun var også gruppeveileder på AVU 2016-19. Monika er spesielt engasjert i faglig refleksjon om ABV og er medarrangør av et regelmessig digitalt dialogforum for veiledere.

Anne Hege GrungPortrettbilde Anne Hege Grung

Anne Hege Grung er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet. Hun forsker, underviser og veileder på fakultetet innen interreligiøse studier, åndelig og eksistensiell omsorg/sjelesorg, og feministisk interreligiøs hermeneutikk. Grung var sentral i etableringen av masteren Lederskap, etikk og samtalepraksis (LES). Grung har publisert på norsk og internasjonalt om sammenhenger mellom kjønn, makt og interreligiøs dialog både empirisk og teoretisk, samt på plural åndelig og eksistensiell omsorg og "chaplaincy".

Halvard JohannesenPortrettbilde Anne Hege Grung

Halvard Johannessen er førsteamanuensis i praktisk teologi ved Universitetet i Oslo. Johannessen underviser og er praksisleder på alle praksisemnene på profesjonsstudiet i teologi. Hans spesialfelt er pastoralteologi, men han underviser også i sjelesorg. Han har undervist på etter- og videreutdannings innen samarbeid og ledelse, rolleforståelse og kirkesyn, sekularisering og kristen spiritualitet. Johannessen ble ordinert i 2003, disputerte i 2017 på en avhandling om sekularisering og spiritualitet i Den norske kirke, og har presterfaring fra bl.a. Nord-Hålogaland bispedømme.

 

Om AVU 2022-25

Det teologiske fakultet tilbyr AVU i 2022-25 basert på tidligere runder fra 2009-2012 og 2016-2019. Denne runden er godkjent av Nasjonalt fagråd for Arbeidsveiledning i Den norske kirke (Bispemøtet og Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon KA). Kurset bygger på de forrige rundene av AVU, evalueringen av daværende fagråd samt de nye retningslinjene fra nasjonalt fagråd for AVU. Det er begrenset antall studieplasser på kurset.

Tidligere studenter

Les hva noen tidligere studenter sier om AVU-utdanning på TF

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende utdanningen kan rettes til:

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS),        
v/ Brynjulv Norheim tlf: 22 85 03 67

e-post: brynjulv.norheim@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 20. jan. 2022 11:09 - Sist endret 28. sep. 2022 14:39