Ledelse, roller og samspill i menighetene

Hvordan utvikle ledelse, roller og samspill i menighetene i årene som kommer? Hvordan kan ulike lederroller samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer? Hvordan ta vare på kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver?

Bildet kan inneholde: spill, tre, skygge, linje, sjakk.

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.

 

Utdanningen har som mål å gi deltakerne

 • grunnleggende kunnskap i ledelses- og organisasjonsfag, og evne til refleksjon om ledelsesfaglige utfordringer i en kirkelig kontekst
 • forståelse for ulike kirkelige lederroller, og styrket evne til samhandling i utviklingen av lokalt menighetsarbeid
 • trygghet og selvinnsikt i utøvelsen av egen lederrolle 

Tema i utdanningen er:

 • Ledelses- og organisasjonsforståelse
 • Samspill og handlingsrom mellom ulike lederroller i menigheten (sokneprestens ledelse, faglig ledelse og daglig ledelse)
 • Kirkelig ledelse og kirkedemokrati
 • Strategi- og utviklingsarbeid i kirken
 • Makt, autoritet og legitimitet for utøvelse av ledelse 
 • Ledelse og kultur: Profesjoner, generasjoner og kjønn
 • Folkekirke, kirkesyn og spiritualitet 
 • Ledelse av ansatte og frivillighetsledelse
 • Juridiske, økonomiske og administrative perspektiver

Gjennomføring

Kurset gjennomføres for tre ulike regioner: Nord, Øst og Vest, med to samlinger á tre dager. Opptak til utdanningen vil skje i løpet av høsten 2019. Første kurssamling legges til januar 2020, uke 3/4, og andre kurssamling i juni, uke 23/24.

Det vil være undervisere fra alle de tre lærestedene på alle kursene og undervisningen vil være den samme ved kursene for alle regioner.  MF, TF og VID får administrativt ansvar for hvert sitt kurs:

MF: Region Nord – Møre, Nidaros, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland
TF: Region Vest – Bjørgvin, Stavanger, Agder-Telemark
VID: Region Øst – Tunsberg, Borg, Hamar, Oslo

(Dersom det viser seg at antall deltakere blir ujevnt i de respektive regioner, kan lærestedstilknytningen bli tilpasset. Dette vil ikke berøre hvilken samling man deltar på.)

Nærmere informasjon om aktuelle kursdager og kurssteder vil gis fra lærestedene.

Fagpersoner

Kurset ledes av en arbeidsgruppe bestående av: Halvard Johannesen (TF), Rigmor Smith-Gahrsen (TF), Fredrik Saxegaard (MF), Inge Westly (MF), Harald Askeland, (VID) Stephen Sirris (VID). I tillegg bidrar Anne Beate Tjentland fra PF, Stina Hansteen Solhøy fra KA og Helge Kollerøs Nylenna som faglige ressurspersoner i kurset.

Arbeidskrav og vurdering
Emnet gir 15 studiepoeng og vil blant annet kunne inngå som del av erfaringsbasert mastergrad i Praktisk teologi. Det kan også innpasses i Master i verdibasert ledelse ved VID.

For å få avsluttende vurdering, må deltakeren få godkjent fremmøte og bokrapport på 2.000-2.500 ord, og bestå en tredagers hjemmeeksamen. Arbeidene vurderes til bestått/ikke bestått. Det legges opp til pensum på ca. 1.500 sider.

Opptakskrav

Fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende, samt to års relevant yrkeserfaring.

Søkere uten fullført bachelor må ta kontakt med lærestedet for vurdering av mulighet for å få delta på et tilsvarende kurs på bachelornivå.  

Økonomi og påmelding

Søkere som har fått støtte av arbeidsgiver til å delta, søker opptak på de respektive læresteders nettsider. Søkere fra Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark tilhører kurset TF administrerer.

 

Søknadsfrist: 15. oktober 2019

Påmeldingen er nå stengt. Det meldte seg 47 interesserte deltakere. Opptaksprosessen er i gang.

Tilrettelegging av kurset og opphold på to kurssamlinger á tre dager faktureres med kr 18 000 pr deltager.
Semesteravgift og litteratur kommer i tillegg.

Søkere som er ansatt i prestelinjen, kan søke støtte fra de regionale etterutdanningsutvalgene (REU). De første 12-13 søkerne fra fellesrådslinjen får tilskudd på 8.000 fra Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA), jf. KAs nettside om kurset.

 

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Halvard Johannessen, halvard.johannessen@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Seniorrådgiver Rigmor Smith-Gahrsen
Telefon: 22850311
E-post: rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no 

 

 

Av Rigmor Smith-Gahrsen
Publisert 1. feb. 2019 15:11 - Sist endret 16. okt. 2019 13:09