Ledelse, roller og samspill i menighetene - TEOL4537V

Hvordan utvikle ledelse, roller og samspill i menighetene i årene som kommer? Hvordan kan ulike lederroller samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer? Hvordan ta vare på kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver?

Dekorasjonsbilde: opplyste sjakkfigurer som lager skygge lik en krone

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Kurssamling to blir digitalt. 8.-10. juni. 

Eksamen gjennomføres som planlagt 17.-19. juni.

Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.

 

Tema i utdanningen er:

 • Ledelses- og organisasjonsforståelse
 • Samspill og handlingsrom mellom ulike lederroller i menigheten (sokneprestens ledelse, faglig ledelse og daglig ledelse)
 • Kirkelig ledelse og kirkedemokrati
 • Strategi- og utviklingsarbeid i kirken
 • Makt, autoritet og legitimitet for utøvelse av ledelse 
 • Ledelse og kultur: Profesjoner, generasjoner og kjønn
 • Folkekirke, kirkesyn og spiritualitet 
 • Ledelse av ansatte og frivillighetsledelse
 • Juridiske, økonomiske og administrative perspektiver

Læringsutbytte

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

           Kunnskap

           Kandidaten

 • har avansert kunnskap i ledelses- og organisasjonsfag
 • har god kunnskap om begrepene styring og ledelse og hvordan disse henger sammen med juridiske, økonomiske og administrative rammer
 • har omfattende kunnskap om kirkelig organisering og ulike kirkelige lederroller
 • har inngående kunnskap om samspill og prosesser i lys av ulike ledelsesteorier og om å forebygge og håndtere konflikter.
 • Ferdigheter

  Kandidaten

 • kan analysere ledelsesfaglige teorier og metoder med særlig henblikk på utfordringene som stilles til kontekstsensitiv ledelse i menighet
 • evner å reflektere om ledelsesfaglige utfordringer i en kirkelig kontekst utfra teorierom makt, kjønn og autoritet
 • kan etablere legitimitetsgrunnlag og handlingsrom for egen lederrolle i samspill med andre lederroller i menigheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • har styrket evne til samhandling i utviklingen av lokalt menighetsarbeid, kan bidra til å bygge velfungerende staber og ett godt arbeidsmiljø
 • Generell kompetanse

  Kandidaten

 • kan utøve egen lederrolle med trygghet og selvinnsikt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til organisering og ledelse i egen lokalkirkelige kontekst og i tverrfaglige team
 • har utviklet forståelse for egen lederrolle overfor frivillige og profesjonelle medarbeidere
 • Kan reflektere rundt og definere eget handlingsrom som leder og respektere andres
 • kan kommunisere om problemstillinger knyttet til kirkeledelse

Gjennomføring

Kurset gjennomføres for tre ulike regioner: Nord, Øst og Vest, med to samlinger á tre dager. Første kurssamling for dette kurset er lagt til 15.-17. januar 2020 og andre kurssamling til 8.-10. juni.

Det vil være undervisere fra alle de tre lærestedene på alle kursene og undervisningen vil være den samme ved kursene for alle regioner.  MF, TF og VID har administrativt ansvar for hvert sitt kurs:

MF: Region Nord – Møre, Nidaros, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland
TF: Region Vest – Bjørgvin, Stavanger, Agder-Telemark
VID: Region Øst – Tunsberg, Borg, Hamar, Oslo

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • samtaler og diskusjon
 • gruppearbeid
 • innleveringer

Arbeidskrav og vurdering
Emnet gir 15 studiepoeng og vil blant annet kunne inngå som del av erfaringsbasert mastergrad i Praktisk teologi. Det kan også innpasses i Master i verdibasert ledelse ved VID.

For å få avsluttende vurdering, må deltakeren få godkjent fremmøte (80 %), levere arbeidskrav og bestå en tredagers hjemmeeksamen.

Første innlevering: Refleksjon, se nærmere beskrivelse, 800-1.200 ord. Leveres i Canvas innen 2.1.2020.

Annen innlevering: Litteraturnotat, (arbeidskrav) se nærmere beskrivelse, 1.500-2.000 ord. Leveres i Canvas innen 26.3.2020 (Innleveringsrommet holdes åpent til 15.4.)

Hjemmeeksamen. 2.500-3.500 ord. Onsdag 17.- fredag 19 juni 2020.
Eksamen leveres i eksamenssystemet Inspera. Se informasjon om Inspera her. Gå gjennom trinnene forklaringen for å bli kjent med systemet. Brukernavn og passord som du bruker for å komme inn i Canvas (= FEIDEinnlogging), brukes også i Inspera.

Arbeidskrav og eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Melding om eksamensresultat vil bli tilgjengelig i Inspera og Canvas før fellesferien (start 6.7.) 

Pensumoversikt

Opptakskrav

Fullført norsk bachelorgrad eller tilsvarende, samt to års relevant yrkeserfaring.

(Søkere uten fullført bachelor kan ta kurset på bachelornivå. Emnebeskrivelse for TEOL3537V kommer.)   

Økonomi og påmelding

Søkere som har fått støtte av arbeidsgiver til å delta, søker opptak på de respektive læresteders nettsider. Søkere fra Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark tilhører kurset TF administrerer.

Søknadsfrist: 15. oktober 2019

 

Det er ingen kursavgift for undervisningen.

Øvrig tilrettelegging og opphold/mat på to kurssamlinger á tre dager faktureres med kr. 18.000 pr deltager.
Semesteravgift og litteratur kommer i tillegg.

Semesterregistrering må gjøres innen 1.2.2020. Deltakerne betaler semesteravgift og blir meldt til eksamen av kursadministratorene.

Søkere som er ansatt i prestelinjen, kan søke støtte fra de regionale etterutdanningsutvalgene (REU). Søkerne fra fellesrådslinjen får tilskudd på 8.000 fra Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA), jf. KAs nettside om kurset.

 

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Halvard Johannessen, halvard.johannessen@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Seniorrådgiver Rigmor Smith-Gahrsen
Telefon: 22850311
E-post: rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no 

Av Rigmor Smith-Gahrsen
Publisert 1. feb. 2019 15:11 - Sist endret 22. mars 2021 19:34