Dialogpilot 2019-2020

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og gjennomføre tros- og livssynsdialog gjennom tilpassede dialogverksteder.  

Bakgrunn

Dette emnet på 20 studiepoeng inngår i prosjektet Dialogpilotene som i fellesskap eies av Kirkelig dialogsenter, Human-Etisk Forbund, Tauheed Islamic Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Islamic Cultural Centre.

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne (19 til 30 år) i Oslo og østlandsområdet, i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og gjennomføre dialogverksteder med fokus på tros- og livssynsdialog, bekjempelse av fordommer og bevisstgjøring av elevenes egne holdninger.

Dialogpilotene ønsker å:

 • utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
 • skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser i regionen
 • bidra til at ungdommer kan utvikle egen identitet uten at det går på bekostning av andre
 • bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes.

Studieemnet

Studieemnet har både teoretiske og praktiske komponenter. Følgende temaer dekkes gjennom undervisning og arbeid med pensumlitteratur:
Religiøs og livssynsmessig pluralisme i Norge; grunnleggende kunnskap om islam, kristendom og humanisme; kulturforståelse; identitet og ungdomskultur; religionskritikk; rasisme og ekstremisme; dialog i teori og praksis; og dialog om religion og etikk i skolen. I tillegg kommer praktiske øvelser og veiledet praksis (fortrinnsvis i skolen). 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Studieemnet skal gi kunnskap om og reflektert innsikt i de temaene som er angitt ovenfor.

Ferdighetsmål: Studieemnet skal oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn. Det skal også gi trening i å forebygge og transformere kultur- og religionsrelaterte konflikter.

Holdningsmål: For en mer detaljert beskrivelse av lærings- og holdningsmålene for dialogpilot-studiet viser vi Formål, mål og metode for dialogpilotutdanningen.

Undervisning og gjennomføring

Kurset holdes høsten 2019 – våren 2020. Studiet har forelesninger og øvelser over seks dagssamlinger og fem helgesamlinger, i kombinasjon med læringsressurser og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas.

Dags- og helgesamlingene avvikles på følgende datoer i 2019-2020:

 • 14. - 15. september 2019 (helgesamling)
 • 17. oktober 2019 (kl. 17-20)
 • 19. - 20. oktober 2019 (helgesamling)
 • 14. november 2019 (kl. 17-20)
 • 16. - 17. november 2019 (helgesamling)
 • 28. november 2019 (kl. 17-20)
 • 09. januar 2020 (kl. 17-20)
 • 11. - 12. januar 2020 (helgesamling)
 • 06. februar 2020 (kl. 17-20)
 • 08. - 09. februar 2020 (helgesamling)
 • 18. april 2020 (lørdag)

Mellom samlingene i februar og april vil studentene også forberede og gjennomføre to praksisøvelser.

Arbeidskrav og mappeinnleveringer

Innmelding bokvalg:

 • Valget meldes inn i Canvas. Frist fredag 30. september 2019
  De aktuelle valgmulighetene står oppført i pensumlisten.

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på minimum 80% av kurssamlingene.
 • Refleksjonsnotat – egne erfaringer knyttet til studiet, på 500-750 ord. Frist 19. januar 2020.
 • To godkjente praksisøvelser (i vårsemesteret).

Mappeinnleveringer:

 • En skriftlig pensumrefleksjon på ca. 1200 ord (i høstsemesteret).
  Frist: 8. desember 2019.
 • En hjemmeoppgave over oppgitte/alternative tema på ca. 3500 ord (innlevering av første utkast i januar, endelig innlevering i mai). Frist for førsteutkast: 26. januar 2020.
 • Reflekterende rapport etter praksisøvelsene (dialogverksteder), på 2000-2500 ord. Frist: to uker etter siste praksis
 • Endelig innlevering av mappe: 20. mai 2020 19. mai 2020.

Informasjon om innlevering av mappe vil publiseres på Canvas i god tid før innlevering.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er mappeeksamen. I mappen inngår de tre innleveringene som er nevnt ovenfor. Innholdet i mappen, inkludert revidert versjon av hjemmeoppgaven, vurderes samlet ved slutten av studiet i mai. Mappen leveres i Inspera

Sensur

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Av Brynjulv Norheim
Publisert 19. juli 2019 18:29 - Sist endret 3. aug. 2020 14:20