Spesialprest i livssynsåpent samfunn

Det livssynsåpne samfunnet endrer rammevilkårene for spesialprestetjenesten. I hvilken retning beveger rolleforståelsen seg? Hvordan kan teologien være en ressurs for prestetjeneste og institusjoner? Hva er forholdet mellom konfesjon og profesjon, eller mellom prestetjeneste og livssyns- og omsorgstjeneste?

Bildet kan inneholde: sphere, nærbilde, himmel, organisme, makrofotografering.

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Beskrivelse

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF), MF Vitenskapelig Høyskole og VID Vitenskapelige Høgskole tilbyr videreutdanning for prester i helsesektoren, kriminalomsorgen og Forsvaret, studentprester, politiprester og andre, knyttet til det å være spesialprest i et livssynsåpent samfunn. Målet er å styrke spesialprestenes kompetanse og profesjonsforståelse, i det en ny tros- og livssynslov er på trappene og det bygges opp tverreligiøse utdanninger i «chaplaincy». Kurset vil gi faglig fordypning i samfunnsmessige utviklingstrekk og fagspesialiserte kompetansebehov, og bidra til kompetanseutvikling tilpasset den enkeltes yrkesutøvelse. Kompetanseutviklingen skjer gjennom en erfaringsbasert metodikk, og i variasjon mellom plenumsarbeid, fagspesifikt gruppearbeid og individuelt arbeid. Det legges også opp til noe samarbeid med kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet» ved TF, og kort hospitering på annen institusjon. Gjennom kurset vil deltakerne få kjennskap til forskningsfronten og aktuell fagutvikling, og samtidig få mulighet til å forme egen profesjonsutvikling.

Gjennomgripende tema:

a) Teologien som ressurs i offentlige institusjoner, herunder profesjonsetikk, rolleforståelse, forholdet mellom konfesjon, ordinasjon og profesjon, tjenestens mandat og ulike kilder til legitimitet og autoritet, og forholdet mellom prestetjeneste, «chaplaincy» og livssynstjeneste.

Faglige perspektiver: systematisk teologi, profesjonsetikk og praktisk teologi.

b) Etikk og menneskesyn, herunder prestens forhold til mennesker i midlertidige livssituasjoner, og problemstillinger knyttet til begrepsparene sykdom/helse, frihet/tvang, krise/utvikling og makt/avmakt.

Faglige perspektiver: etikk og filosofi.

c) Kulturforståelse, herunder vekt på sjelesorg i det mangfoldige samfunnet, religionsdialog, multireligiøsitet og islam, sekularisering av kollektive forestillinger, autoritetskritikk og skepsis til religion.

Faglige perspektiver: sekulariseringsteori, samfunnsteologi, sjelesorg, antropologi og kulturanalyse.

d) Det livssynsåpne samfunn, herunder bevegelser i tros- og livssynsfeltet, tros- og livssynspolitikk, behovs- og rettighetskonflikter, utfordringer og muligheter knyttet til det å representere en majoritetsreligion, menneskerettigheter, lover, forskrifter og nasjonale planer, «chaplaincy» og prestetjeneste som livssynstjeneste.

Faglige ressurser: jus, religionspolitikk og religionssosiologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har avansert kunnskap om rammebetingelsene for prestetjeneste på ulike offentlige institusjoner og i et pluralistisk samfunn

- har inngående kunnskap om relevante spørsmål innen etikk og menneskesyn, religiøst mangfold og det livssynsåpne samfunn

- har teoretisk og praktisk kunnskap om teologi som ressurs på offentlige institusjoner

- kan analysere faglige problemstillinger som har å gjøre med kombinasjonen av ordinert kirkelig tjeneste og profesjonsutøvelse i offentlige spesialiserte sektorer

Ferdigheter

Kandidaten

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om spesialisert prestetjeneste

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor kursets tematikk og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

‒ kan bruke relevante metoder for utvikling av egen profesjonalitet og rolleforståelse på en selvstendig måte

‒ kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset faglig utviklingsprosjekt om spesialisert prestetjeneste under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

‒ kan analysere faglige og profesjonsetiske problemstillinger tilknyttet spesialisert prestetjeneste for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen eget og andre spesialpresters felt

‒ kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformene innen denne formen for teologisk faglighet

‒ kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor spesialisert prestetjeneste med spesialister og til allmennheten

‒ kan bidra til pastoral nytenking og i profesjonelle innovasjonsprosesser i offentlige institusjoner og i et pluralistisk samfunn

Gjennomføring

Emnet gjennomføres fra april 2020 til juni 2021.

Første samling var planlagt holdt i Oslo 20.-22. april 2020, i samvirke med kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet».

Kursopplegget er endret på grunn av koronapandemien:

Digital kick off 21./22. april og en digital samling  17.-18. juni. Informasjon formidles til kursdeltakere på epost og gjennom Canvas.

Andre samling blir internatbasert 19.-21. april 2021. OBS! Datoene i 2021 kan bli endret.

Det vil være undervisere fra alle de tre lærestedene på kurset. Det teologiske fakultet har administrativt ansvar for gjennomføring av kurset.

Program for første samling finnes her (pdf).

Mellomsamlinger

De ulike kategoriene deltar på samlinger for sin gruppe. Det blir lagt inn tid til veiledning på problemstilling for essay i tilknytning til samlingene.

--Fengselsprester: Gran 1.-3. september 2020. Det blir veiledning lagt inn i kurset.
--Helseprester: 16.-18. september.  Utsatt til 2021. Helseprestene må delta på samling på TF, se under.
--Studentprester: Januar 2021. Studentprester får veiledning tilhørende dette kurset før mellomsamlingen. 
Samling på TF: "Andre": Det teologiske fakultet 24. og/eller 25. september 2020.
 

Spesialprestkurset dekker ikke avgiftent for deltakelse på mellomsamlingene for helseprester, fengselsprester og studentprester. Mellomsamlingen i Oslo holder lunsj, men gir ikke støtte til overnatting eller reise.

Arbeidskrav og vurdering

Emnet gir 20 studiepoeng og vil kunne inngå som del av Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Spesialutdanning for prester i helsesektoren.

Deltakerne fordyper seg i ett av de fire temafeltene (se a-d over) og skriver oppgave innenfor dette feltet.

For å få avsluttende vurdering, må deltakeren få godkjent fremmøte (80 %, se under) og tre obligatoriske arbeidskrav.

Fremmøtekrav

Kursdeltaker må være tilstede på 80 % av kurset. Hver kurssamling regnes som tre kursdager og mellomsamlingene telles som én kursdag.

Arbeidskrav

Forberedende refleksjonsnotat á 1300 ord. Utsatt innlevering: Ny frist 15. mai. Leveres 3. april 2020

Teologi som ressurs i min yrkesutøvelse: Beskriv livssynsmangfoldet i din yrkeskontekst og hvilke teologiske ressurser du har i møte med denne konteksten samt hvor du opplever at de teologiske ressursene eventuelt kommer til kort.

Problemstilling til faglig essay. Leveres 1. september 2020

Problemstilling til faglig essay med begrunnelse for valget Det anbefales å legge ved forslag til litteratur, mulige case, disposisjon, prosjektplan o.l. for best mulig utbytte av veiledningen. Veiledning gis på samlingene i september. Eksempeltekst legges ut i Canvas.

Essayutkast. Leveres 26. mars 2021

Essayutkast før siste samling Utkastet skal være så ferdig som mulig, veiledning gis på siste fellessamling.

Innlevering i Canvas

Canvas-rommet for kurset heter "11-TEOL4538V 19H-21H". Studenter logger seg inn i Canvas med brukernavn og passord fra UiO.

Eksamen

Avsluttende vurdering vil være å skrive en oppgave (et faglig essay) på 4-5000 ord. Oppgaven leveres 25.5.2021 i eksamenssystemet Inspera og vurderes til bestått / ikke bestått.

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende utdanning som er relevant for emnet, samt to års relevant yrkeserfaring.

Økonomi og påmelding

Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

Det er ingen kursavgift for undervisningen på kurset. Derimot forskutterer vi vi alle utgifter forbundet med å tilby kurs tilrettelagt med kost og losji på samlingen på Gran og tilstedeværelse av fagpersoner fra samarbeidende institusjoner. Disse utgiftene beregnes til kr 18.000. Dette inkluderer fullpensjon på samling 1 og 2 og losji på siste samling. Utgifter til mellomsamlingene dekkes ikke.
Reise til samlingene og semesteravgift og litteratur kommer i tillegg.

Fagpersoner

Kurset er utviklet av en arbeidsgruppe bestående av:

  • Halvard Johannesen (TF)
  • Brynjulv Norheim (TF)
  • Rigmor Smith-Gahrsen (TF)
  • Sturla Stålsett (MF)
  • Hans Austnaberg (VID) 

I tillegg bidrar andre ansatte fra TF, MF og VID samt eksterne undervisere i gjennomføringen. I utarbeidelsen av emnet har arbeidsgruppa fått innspill fra Presteforeningen samt fra spesialprester i helsesektoren, universitets- og høgskolesektoren og kriminalomsorgen.

For administrative spørsmål kontakt:

Seniorrådgiver Rigmor Smith-Gahrsen
Telefon: 22850311
E-post: rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no 

Av Rigmor Smith-Gahrsen
Publisert 25. apr. 2019 12:07 - Sist endret 8. des. 2020 09:16