Kristendom, oppvekst og læring høsten 2017

Hvordan foregår trosopplæring? Hva slags læringspraksiser benyttes i kirkelig undervisning med barn og unge? 

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det tidligere praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på læringspraksiser i Den norske kirkes trosopplæring, hvor hensikten er alle døpte barn og unge skal få mulighet til å lære om den kristne religion som sin egen religion. Du vil få en grunnleggende innføring i religionspedagogikk, både som fag- og forskningstradisjon og som verktøy  for å forstå og skape læringspraksiser.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene kjennskap til sentrale posisjoner og  tilnærminger i religionspedagogisk tenkning og praksis, kunnskap om barn og unges oppvekst- og livsvilkår i dagens samfunn, og forståelse for hvilke premisser kristen tro og tradisjon kan formidles på i Den norske kirke i dag. Studentene skal lære å planlegge og lede kirkelige læringsaktiviteter med barn og ungdom på teologisk, religionspedagogisk og kulturfaglig informert vis. Vi skal jobbe med utvikling, ledelse og gjennomføring av slike aktiviteter med vekt på bl.a. prekenarbeid, estetiske praksiser og samtaler om religiøse og eksistensielle spørsmål.  Undervisningen vil skje både gjennom forelesninger, verksteder og nettbaserte aktiviteter, og den vil være gruppert rundt tre temaområder:

  • Læring, religion og oppvekst
  • Religiøse og eksistensielle spørsmål i trosopplæringen
  • Planarbeid, ledelse og læringsaktiviteter

Opptak og adgangsregulering

Søk på dette studier på https://nettskjema.no/a/83258.html innen 15 august eller til alle plasser er fylt opp.

Du vil da motta fortløpende opptak med tanke på avtale med arbeidsgiver. Eneste utgift på kurset er semesteravgift som må betales innen 30 august.

Studieemnet Kristendom, kultur og læring inngår også i Årsstudium for kirkelig undervisning. Studenter som ønsker å ta dette årsstudiet søker om opptak som enkeltemnestudenter.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Undervisning

Emnet er fleksibelt. Undervisningen er obligatorisk og er lagt til 2 samlinger på 2 dager hver. Samlingene høsten 2017 finner sted i Hamar 31 august - 1. september  og  2. – 3. november. Deltagelse i læringsaktiviteter på digitale arenaer mellom samlingene er også obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Vurdering

Studentene skal i løpet av semestret skrive tre obligatoriske oppgaver knyttet til temaer som tas opp på studiesamlingene. Oppgavene har frister underveis i semesteret, skrives under veiledning, og vurderes med bokstavkarakterer. Samlet utgjør disse oppgavene mappeeksamen.

Se eget dokument i høyre marg for detaljert beskrivelse om arbeid underveis og mappeinnleveringer 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

 

Fagansvarlige på Det teologiske fakultet:


Birgitte Lerheim og Elisabeth Tveito Johnsen
 

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 20. juni 2017 10:05 - Sist endret 3. aug. 2020 14:43