Prest og teolog i praksis 2017

”Prest og teolog i praksis” tar utgangspunkt i deltakernes yrkeskompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere prestehverdagen. Kurset gjennomføres rullerende hos de forskjellige samarbeidende institusjonene i master i praktisk teologi. I 2017-18 vil det arrangeres av Det teologiske fakultet, UIO. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Dette kurset har to deler med hvert sitt tematiske tyngdepunkt:

  • Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
  • Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer?

Prest og teologi i praksis er det obligatoriske fellesemnet i Erfaringsbasert master i praktisk teologi, rammeverket for presters generelle videreutdanning. Kurset gir metodiske verktøy til alle kurs som gis i mastergraden, inklusive masteroppgaven. Den røde tråden i emnet er å bruke egen arbeidspraksis som grunnlag for faglig refleksjon.

Tidligere deltakere har brukt kurset til å bearbeide erfaringer som har vært viktig for dem personlig og profesjonelt. Selv om emnet er obligatorisk i master i praktisk teologi, har det vist seg nyttig også for deltakere som ikke vil gjennomføre en mastergrad. Det har også vist seg nyttig for nyansatte prester, og del 1 av kurset utgjør nå den avsluttende delen i «Innføringsprogrammet for nye prester».

Opptak

Kurset inngår som et obligatorisk emne i erfaringsbasert Master i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, for eksempel prestetjeneste. Dersom man tar emnet som etterutdanning er det ingen spesielle opptakskrav utenom kirkelig tjeneste.

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Undervisning og gjennomføring

Emnet gjennomføres med to kurssamlinger. Det blir en tredagerssamling 23. – 25. oktober 2017 og en tredagerssamling i mars 2018 (sannsynligvis 7. – 9. mars). Den første samlingen holdes på Gran, den andre på Det teologiske fakultet (UiO) i Oslo.

På samlingene veksles det mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Videre skal man utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene og gi (og motta) tilbakemelding på disse. Selvstudium av pensumlitteraturen forutsettes.

Kursledere (p.t):
Halvard Johannessen og Merete Thomassen (Det teologiske fakultet)
Linn Sæbø Rystad, Jan Terje Christoffersen og Inge Westly (Det teologiske Menighetsfakultet)
Karen Margrete E. Mestad / Hans Austnaberg (VID vitenskapelige høyskole)
Per Kristian Aschim (Presteforeningen)

Obligatoriske arbeidskrav

Emnedeltaker skal i løpet av kurset arbeide med:

  • Litteraturrapport utfra 100 sider av fellespensumet (1200-1500 ord). Notatet leveres til første samling.

  • Refleksjonsnotat som tar utgangspunkt i litteraturrapporten og gruppearbeidet (1200-1500 ord).

  • Faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode (3000-4000 ord). Tema fastsettes i samråd med veileder etter innlevert ideskisse. Essayet leveres før andre samling.

  • I tillegg forutsettes et litteraturstudium på ca 700 sider.

For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren

  • ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen

  • få godkjent litteraturrapport, refleksjonsnotat og faglig essay.

Studiekravene godkjennes fortløpende. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Permisjon og økonomi

Emnet forutsetter seks ukers arbeidsinnsats. Det bør normalt gi grunnlag for minimum fire ukers permisjon.
Det er ingen kursavgift for undervisning. Derimot forskutterer vi alle utgifter til kost og losji på samlingen på Gran og kost på samlingen i Oslo samt semesteravgiften og fakturere dette (beregnet til ca 15.000,-). Deltagerne må selv dekke reiseutgifter og utgifter til litteratur for samlingene og opphold på samlingen i Oslo. Her kan vi formidler rimelige overnattingsmuligheter i Oslo.

For prester som deltar i Bispemøtets Innføringsprogram for nye prester, vil kursutgifter for den første delen dekkes sentralt og reiseutgifter dekkes lokalt. Den andre delen av kurset må deltagere i innføringsprogrammet søke om å få dekket av arbeidsgiver. Det innebærer 6000,- til kursfasilitering. I tillegg må man ha dekning for reise og opphold i Oslo på kursdagene samt pensum og semesteravgift (640 p.t)

Søknad

Søkere i innføringsprogrammet som vil gjennomføre den andre delen av kurset våren 2018 må innen 8. januar 2017 søke på https://nettskjema.no/a/89919

Det krever at man har gjennomført og bestått den første delen av kurset. 

Søknad (bispedømmerådsansatte prester som er ordinert i Norge) registreres på www.kompetansekart.no innen 15. mars 2017.

Andre søkere (inkludert de i innføringsprogrammet for nyordinerte prester) fyller ut nettskjema hos TF med frist 1. juni 2017 (eller inntil alle plasser er fordelt.) https://nettskjema.no/a/79351.html (stengt)

Kursarrangør

Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet. For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med 
Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no telefon 22 85 03 67

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 16. jan. 2017 11:20 - Sist endret 3. aug. 2020 14:22