English version of this page

Å være religiøs leder i det norske samfunnet (2017-2018)

Hva vil det si å være religiøs leder i et samfunn med mange trosretninger? Hvordan finner vi den gode balansen mellom tradisjon og forandring? Hvilke rettigheter har trossamfunnene, og hvilke plikter har de overfor storsamfunnet?

Pyntebilde av deltagere på trappa foran Det teologiske fakultet

Deltagere på første kurssamling høsten 2017

Universitetet i Oslo inviterer med dette til en ny runde av kursopplegget om ”Å være religiøs leder i det norske samfunnet”. Tilbudet  er et oppdragskurs spesielt beregnet for religiøse ledere av utenlandsk bakgrunn.

  • Med "religiøs leder" mener vi både åndelige ledere som imamer og prester; munker og nonner; forstandere og styremedlemmer; og ledere for ungdoms- og kvinnearbeid m.v. i trossamfunnene.
  • Med "utenlandsk bakgrunn" mener vi både 1. og 2. generasjons immigranter og personer som på grunn av sin kompetanse er hentet inn fra utlandet for å tjenestegjøre i et trossamfunn i Norge.  

Kurset vil gi religiøse ledere i Norge sjansen til å lære mer om trossamfunnenes rettigheter og plikter; om forholdet mellom religion og samfunn i Norge; om verdier og religionsdialog; om religiøst lederskap; og om religiøse lederes rådgiverrolle overfor den enkelte. 

Bakgrunn

I Norge finnes det mange ulike religioner og trosretninger og flere nye trossamfunn har blitt etablert i de siste tiårene. Ethvert trossamfunn har sin egen identitet og tar farge av kulturbakgrunnen til sine medlemmer. Samtidig blir de preget av samspillet med det norske samfunnet, og utfordret av verdier som de bærer med seg inn i det religiøse fellesskapet. På dette kurset vil du bli tryggere i din rolle som religiøs leder i Norge  og bli kjent med  og kunne drøfte de verdier og regler som finnes i det norske samfunnet i forhold til trossamfunn.

Dialogisk metode

Kursene ønsker å gi ny kunnskap, men vil også bruke deltakernes erfaringer og kunnskap. Lederrollen utøves ulikt i de forskjellige trossamfunnene og vi har mye å lære av hverandre på kurset. Kursene gir deltakerne mulighet til å arbeide med forståelsen av sin rolle som religiøs/åndelig leder i dialog med religiøse ledere fra andre trossamfunn.

Samarbeid

Kurstilbudet har blitt utviklet av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra: 

Oppdragsgiver var opprinnelig Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra 2016 er kursrekken overført til Kulturdepartementet

Vi tilbyr

Tilbudet består av tre kurs fra høsten 2017 til høsten 2018 (et kurs består av to 2-dagerssamlinger pr. semester).  Alle kursene er gratis og vi dekker kurslitteratur, nødvendig reise og opphold. Kursene kan tas enkeltvis, eller samlet. Les mer i brosjyren (pdf)

Høsten 2017 

Våren 2018

Høsten 2018

  • Kurs 3: Moralsk og religiøs rådgivning
    Det tredje kurset vil handle om religiøse lederes møte med den enkelte – i forhold til hverdagslivets dilemmaer, verdikonflikter og livskriser, og asylsøkeres psykososiale situasjon

Praktiske opplysninger

Alle kursene blir gjennomført som to samlinger over to dager. Første samling i kursrekken gjennomføres normalt på et hotell eller kurssted på østlandet. Undervisningsspråket er norsk. Kursene har kompetanseheving som målsetning og kursbevis fra Universitetet i Oslo vil bli utstedt for hvert kurs ved 75% tilstedeværelse.

For de som har interesse og nødvendige kvalifikasjoner, kan samlingene også brukes til formell videreutdanning. Dersom man tar kurset som videreutdanning vil en i tillegg til å lese pensumlitteratur også skrive arbeidskrav og en oppgave, som vil kunne gi uttelling i form av 10 studiepoeng per kurs (bachelor- eller masternivå).

Påmelding

Påmelding til kurset skjer etter samråd i eget trossamfunn på kurssidene, men det er også mulig å melde sin interesse ved å sende en epost til aks-admin@teologi.uio.no

Påmelding fortløpende til alle ledige plasser er fylt. Deltagere fra de andre modulene har fortrinn til de øvrige modulene.

Det er i utgangspunktet satt et tak på 20 deltakere per kurs, men vi fører venteliste dersom pågangen er stor.

Av Brynjulv Norheim
Publisert 16. mars 2017 21:40 - Sist endret 21. mars 2019 16:49