Dialogpilot 2017-2018

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og gjennomføre tros- og livssynsdialog gjennom tilpassede dialogverksteder.  

Bakgrunn

Dette emnet på 20 studiepoeng inngår i prosjektet Dialogpilotene som i fellesskap eies av Kirkelig dialogsenter, Human-Etisk Forbund, Tauheed Islamic Centre, Minhaj konfliktråd og Islamic Cultural Centre.

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne (18 til 30 år) i Oslo og østlandsområdet, i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og gjennomføre dialogverksteder med fokus på tros- og livssynsdialog, bekjempelse av fordommer og bevisstgjøring av elevenes egne holdninger.

Dialogpilotene ønsker å:

 • utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
 • skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser i regionen
 • bidra til at ungdommer kan utvikle egen identitet uten at det går på bekostning av andre
 • bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes.

Studieemnet

Studieemnet har både teoretiske og praktiske komponenter. Følgende temaer dekkes gjennom undervisning og arbeid med pensumlitteratur: Religiøs og livssynsmessig pluralisme i Norge; grunnleggende kunnskap om islam, kristendom og humanisme; kulturforståelse; identitet og ungdomskultur; religionskritikk; rasisme og ekstremisme; dialog i teori og praksis; og dialog om religion og etikk i skolen. I tillegg kommer praktiske øvelser og veiledet praksis (fortrinnsvis i skolen). 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Studieemnet skal gi kunnskap om og reflektert innsikt i de temaene som er angitt ovenfor.

Ferdighetsmål: Studieemnet skal oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn. Det skal også gi trening i å forebygge og transformere kultur- og religionsrelaterte konflikter.

Holdningsmål: For en mer detaljert beskrivelse av lærings- og holdningsmålene for dialogpilot-studiet viser vi Formål, mål og metode for dialogpilotutdanningen.

Undervisning og gjennomføring

Kurset holdes høsten 2017 – våren 2018. Studiet har forelesninger og øvelser over fem todagerssamlinger, i kombinasjon med læringsressurser og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter.

De fem helgesamlingene avvikles på følgende datoer i 2017-2018:

 • 23.-24. september 2017 (helgesamling)
 • 11. oktober 2017 (kl. 17-20)
 • 14.-15. oktober 2017 (helgesamling)
 • 8. november 2017 (kl. 17-20)
 • 11.-12. november (helgesamling)
 • 7. desember 2017 (kl. 17-20)
 • 17. januar 2018 (kl. 17-20)
 • 20.-21. januar 2018 (helgesamling)
 • 17.-18. februar 2018 (helgesamling)
 • 21. april 2018 (lørdag)

Mellom samlingene i februar og april vil studenten også forberede og gjennomføre to praksisøvelser.

Arbeidskrav og mappeinnleveringer

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på minimum 80 % av kurssamlingene,
 • Et manus til et tenkt avisinnlegg på 500-750 ord (frist 5. november 2017).
 • To godkjente praksisøvelser (i vårsemesteret).

Mappeinnleveringer:

 • En skriftlig pensumrefleksjon på ca. 1200 ord (i høstsemesteret). Frist: 3. desember 2017.
 • En hjemmeoppgave over oppgitte/alternative tema på ca. 3500 ord (innlevering av første utkast i januar, endelig innlevering i mai). Frist for førsteutkast: 14. januar 2018.
 • Reflekterende rapport etter praksisøvelsene (dialogverksteder), på 2000-2500 ord. Frist: to uker etter siste praksis.
 • Endelig innlevering av mappe: 28. mai.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er mappeeksamen. I mappen inngår de tre innleveringene som er nevnt ovenfor. Innholdet i mappen, inkludert revidert versjon av hjemmeoppgaven, vurderes samlet ved slutten av studiet i mai-juni. Mappen leveres i Inspera

Sensur

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Av Brynjulv Norheim
Publisert 3. juli 2017 11:29 - Sist endret 3. aug. 2020 14:33