Elisabeth Tveito Johnsen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Elisabeth Tveito Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22850334
Mobiltelefon 92035861
Rom 202b
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er mer opptatt av å undersøke hvordan teologier gjøres, enn av å definere en teologi som bedre enn andre teologier. Jeg er glad i å lese forskning som ikke er for ideologisk styrt, som utfordrer etablerte tatt-for-gittheter og som gjør at jeg ser virkeligheten på nye måter.

Verv

Fagenhetsleder for faggruppen i praktisk-teologi

Vitenskapelig redaktør for Kirke og kultur. Ta gjerne kontakt!

Member of the executive board of The transatlantic PhD-seminar

Undervisning

Jeg underviser mest på teologiprogrammet. Som emneansvarlig for TEOL2500 møter jeg studentene første gang de skal i menighetspraksis. Det er spennende å følge dem I denne prosessen. For mange studenter er praksisemnene en stor opptur der de får prøvd seg på konkrete yrkesoppgaver. Undervisningen min veksler mellom teori og praktiske øvelser. Jeg trives veldig godt med å ha worshop basert undervisning med studenter.

Bakgrunn

Jeg har min faglige bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Under studiene var jeg en litt rastløs sjel med mange interesser. I tillegg til kristendomskunnskap og teologi, har jeg litteraturvitenskap og psykologi i min fagkrets. Kombinasjonen ble til uten noen gjennomtenkt plan, men i ettertid har jeg blitt veldig fornøyd med den.

Før jeg begynte på TF jobbet jeg tolv år på Det praktisk-teologiske seminar (PTS). I løpet av de første årene på PTS gjennomførte jeg doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker hvilke forståelser av læring som preger trosopplæringen i Den norske kirke. Forskningen skjedde parallelt med å utvikle religionspedagogikk som del av teologiutdannelsen. De første årene etter studiene hadde jeg vikariater som prest og i ulike kirkelige organisasjoner. 

Prosjekter

Mye av det jeg holder på med er å analysere materiale som er tett på presters oppgaver; trosopplæring, prekener og gudstjenester. Forskningen kan bidra til å utvide presters fortolkningsrepertoar. Den praktisk-teologiske delen av meg jobber med to artikler om hvordan prester preker om henholdsvis flyktninger og moderskap.  I tillegg er jeg med som forfatter i en internasjonal antologi om teoriutvikling innenfor nordisk praktisk-teologi. Dette er et bokprosjekt som har utspring i konferansen Praxis and practice in theology som ble avholdt i Århus i 2016. Den religionspedagogiske siden av meg jobber med er prosjekt der jeg bruker retorisk teori for å analysere hvordan førsteårsstudenter på TF opplever å studere religion på universitetet. 

 

 • Elisabeth Tveito Johnsen (project leader) Religious learning across activity systems. Learning trajectories among first year students. A pilot (RALF) (2016-2017), an empirical study of how first year students experience religious education at high school and religion as a subject at the university. Together with Markus Keller and Brynjulv Norheim. University of Oslo. Støttet av Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder) Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GIKT) 2013-2016. En empirisk studie av hvordan gudstjenester gjennomføres i tre menigheter i Den norske kirke der konfirmantene er over gjennomsnittet tilfredse med gudstjenestene. Sammen med Sivert Angel Merete Thomassen Halvard Johannessen og Gunnfrid Ljones Øierud. Støttet av Kirkerådet, seksjon for barn, unge og trosopplæring. Medieomtale av prosjektet.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (project member), Learning and knowledge trajectories in congregations (LETRA), led by Geir Afdal at MF. The LETRA project seeks to describe and critically analyze the process of learning and knowledge development in congregations in Church of Norway (2010-2014). Supported by Church of Norway.
Emneord: Praktisk teologi, Barneteologi, Empirisk kirkeforskning, Religionspedagogikk, Trosopplæring

Publikasjoner

 

Articles and books:

 • Elisabeth Tveito Johnsen. under review. Empirical practical-theological research as practice – From ‘faith seeking understanding’ to ‘seeking to understand faith’. In: Schmidt , U. & Johansen, K. H. (eds.) Practice in Theology – Endeavours into the Theological Potentials in the Study of Religious Practices. Brill.
 • Elisabeth Tveito Johnsen og Sivert Angel. under review. A "tyranny of goodness"? Preaching and Political Debate on Refugees during "the European Refugee Crisis" 2015/2016. 
 • Elisabeth Tveito Johnsen et.al: Fra katekisme til liberal pietisme. Konfirmantbøker 2015. Prismet, 69, 1(69-84). 
 • Elisabeth Tveito Johnsen (red) Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (red) Oslo: IKO-forlaget, 2017.
 • Elisabeth Tveito Johnsen «Læringsmodus i gudstjenester" » i: Johnsen, Elisabeth Tveito (2017) (red.) Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (red) Oslo: IKO-forlaget. Oslo: IKO-forlaget
 • Elisabeth Tveito Johnsen “Maria i feministteologiske prekener. Ydmyk, slave, autonom og livselseker” Empirisk artikkel med analyse av feministteologiske prekener holdt på Maria budskapsdag. Publisering: antologi med forskere fra Det teologiske fakultet i 2017
 • Elisabeth Tveito Johnsen, Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring. Ph.d avhandling. Universitetet i Oslo, 2014 https://www.duo.uio.no/handle/10852/48674P

Conference papers in 2016/2017

 • Elisabeth Tveito Johnsen "Challenging ‘the theological turn’ in practical theological research.Exploring cultural-historical activity theory in practical theological research. The Durham Conference on Ecclesiology and Ethnography, University of Durham, September 2017
 • Elisabeth Tveito Johnsen “Contradictions in religious practices as sources of trouble and innovation”. Conflict, Media & Formatting of Religion, PluRel: Religion in Pluralist Societies
 • University of Oslo, April 2016 http://www.uio.no/forskning/tverrfak/plurel/aktuelt/arrangementer/intern/2016/conflict-and-re-formations-of-religion.html
 • Elisabeth Tveito Johnsen “Towards a Nonprescriptive Understanding og Normativity in Practical Theological Research” The Durham Conference on Ecclesiology and Ethnography, University of Durham, September 2016. http://www.ecclesiologyandethnography.com/event/the-durham-conference-2016/
 • Elisabeth Tveito Johnsen with Tone Stangeland Kaufman, Linn Sæbø Rystad (MF) and Sivert Angel. “Preaching in Times of the European Refugee Crisis. On the Relevance of ‘Pulpit Speech’ in Society and Politics- The Norwegian case”. Research symposium. University of Leipzig, October 2016.
 • Elisabeth Tveito Johnsen. “Towards a Nonprescriptive Understanding og Normativity in Practical Theological Research” Paper at Praxis and Practice in Theology, Århus, October 2016 http://conferences.au.dk/practice-in-theology-2016/

Accepted conference papers in 2017:

 • Elisabeth Tveito Johnsen with Sivert Angel “Modes of public preaching as response to violence and uncertainty” at Reassembling Democracy/Ritual as Resource Conference. University of Oslo, February 2017 http://www.tf.uio.no/english/research/projects/redo/Final%20REDO%20conference/
 • Elisabeth Tveito Johnsen with Marlene Ringgaard Lorensen, Pia Nordin Christensen ( Denmark) Tone Stangeland Kaufman, Sivert Angell, Tron Fagermoen, Linn Sæbø Rystad, Lars Johan Danbolt, (Norway), Carina Sundberg, Pernilla Myrelid and Susanna Löfgren (Sweden), Theo Pleizier (Holland) and Zoltàn L (Hungary). “Reforming Preaching? Political Preaching in Times of the ‘European Refugee Crisis’”. Together with at The International Academy of Practical Theology conference 2017. Reforming: Space, body, and politics, University of Oslo, April 2017. http://www.tf.uio.no/english/research/iapt-conference/

Fagfellevurderte artikler:

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015)Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. Prismet 2015 Volum 66.(3) s. 125-145, UiO
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014) Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring. PhD-avhandling. Oslo: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014a "Gudstjenestelæring gjennom deltakelse" s. 151-179 oh s. 229-236. I Hellemo, Geir (red.) Gudstjeneste på ny. Oslo: Universitetsforlaget
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2013) "Læring i den kristne religionen. Mediering og subjektivering". Prismet 64 (3) s. 95.123
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2012) "Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon? - En Vygotskij-inspirert analyse av læringssitua-sjoner i Den norske kirkes trosopplæring" i Teologisk tidsskrift 2/2012 årgang 1 s. 138-166 http://www.idunn.no/ts/tt/2012/02/hvordan_medierer_undervisningspreget_trosopplaering_kristen_
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010) ”Jesu lidelse, død og oppstandelse. En barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken” i Prismet. 1/2010 årgang 60 (fagfellevurdert)
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008) ”Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog” i Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn. Red. Sturla Sagberg. IKO-forlaget. Oslo

Andre artikler/bøker:

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015) "Karnevalsgudstjeneste. En fest for det som skal komme". Nytt norsk kirkeblad 43 (1) s. 21-27.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito og Friedrich Swhweitzer (2011) "Was ist kritische Kindertheologie? Vergleichende Perspektiven aus Norwegen und Deutschland" i Gott gehört so ein bisschen zur Familie. Mit Kindern über Glûck und Heil nachdenken. Jahrbuch für Kindertheologie Band 10. Stuttgart: Cawler Verlag
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008) ”Barn og unges deltagelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring” i Prismet 4/2008 årgang 59
 • Elisabeth Tveito Johnsen: "Barnet som subjekt i trosopplæringen" i Årbok for Den norske kirke 2007 9-16ss, utgitt av Kirkens informasjonstjeneste. Les artikkelen her.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer i Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. PTSS 14 2007
 • Elisabeth Tveito Johnsen: "Barneteologisk religionspedagogikk" i Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. PTSS 14 2007
 • Elisabeth Tveito Johnsen: "Selv konfirmanter leser Bibelen! Kontekstuell bibellesning som metode" i Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. PTSS 14 2007
 • Elisabeth Tveito Johnsen "Å preke på konfirmasjonsgudstjenesten" i Nytt norsk kirkeblad 03/2007
 • Angel, Sivert & Johnsen, Elisabeth Tveito (2019). Preaching and political debate on refugees. A “tyranny of goodness”?. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  73(1), s 60- 88 . doi: https://doi.org/10.1080/0039338X.2019.1596978
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Fem versjoner av samme virkelighet, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 17 - 24
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Læringsmodus i gudstjenester, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 39 - 74
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Religionsvitenskapelig fornyelse med pedagogisk slagside. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(4), s 322- 337 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-04-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015). Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  66(3), s 125- 145
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2012). Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon? - En Vygotskij-inspirert analyse av læringssituasjoner i Den norske kirkes trosopplæring. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2, s 138- 166
 • Johnsen, Elisabeth Tveito & Schweitzer, Friedrich (2011). Was ist kritische Kindertheologie? Vergleichende Perspektiven aus Norwegen und Deutschland, I: Anton A. Bucher; Gerhard Büttner; Petra Freudenberg-Lötz & Martin Schreiner (red.),  "Gott gehört so ein bisschen zur Familie." Mit Kindern über Gluch und Heil nachdenken.  Calwer Verlag.  ISBN 978-3-7668-4193-3.  I.  s 25 - 36
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010). Jesu Leiden, Tod und Auferstehung: Ostern als Thema der Glaubenserziehung. Eine kindertheologische Analyse. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie.  ISSN 1437-7160.  3, s 210- 219
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010). Jesu lidelse, død og oppsandelse en barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(1), s 19- 39
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Barn og unges deltagelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring en diskursanalytisk refleksjon med utgangspunkt i to praksisfortellinger. Prismet.  ISSN 0032-8847.  59(4), s 247- 256
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog. Prismet bok.  ISSN 1890-8829.  s 10- 33
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Kontekstuell bibellesning i norske kirkelige kontekster. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (4), s 253- 274

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (red.) (2017). Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  244 s.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (red.) (2007). Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie.  ISBN 978-82-91925-14-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Vanlig og usedvanlig, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Forord.  s 5 - 16
 • Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland; Sundberg, Carina; Angel, Sivert; Christensen, Pia Nordin; Fagermoen, Tron; Johnsen, Elisabeth Tveito; Myrelid, Pernilla & Rystad, Linn Sæbø (2017). Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International Journal of Homiletics.  ISSN 2366-7958.  2(1), s 74- 100
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014). Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring.. Acta Theologica. 52. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (red.) (2007). Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring , barn og konfirmanter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2017 08:49 - Sist endret 25. sep. 2019 17:24