Trospilotene 1: Profesjonsetikk, kristen tro og livstolkning i møte med barn og unge 2014

Delemnet gir en innføring i profesjonsetikk  særskilt rette mot folk som jobber med barn og ungdom i kirka og organisasjonene, samt en innføring i sentrale deler av kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen kirke, politikk og kultur.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. 

Hva lærer du?

Den kristne tradisjon brytes i vår tid mot moderne tenkemåter og livsformer, og disse brytningene står sentralt i arbeidet med spørsmålet om hva kristendom er. Historien viser at spørsmålet ikke kan besvares uavhengig av tid og sted. Det samlende perspektivet består i å se kristendommen og dens sentrale forestillinger som en tolkning av hva det nå vil si å være menneske.

Delemnet gir en innføring i sentrale posisjoner og tenkemåter innen profesjonsetikk, og en innføring i sentrale aspekter ved kristen tro og livstolkning. Etter fullført emne skal du være i stand til å analysere og reflektere over møter med barn og ungdom og formidling av kristen tro og livstolkning for denne målgruppen, med utgangspunkt i relevant teori. Du skal også kunne gjøre rede for sentrale profesjonsetiske perspektiver og utfordringer med henblikk på barn ungdom som kontekst.

 

Vi er blant annet innom følgende temaer:

 • Profesjonsetikk med vekt på arbeid med barn og ungdom
 • gudsbilder
 • frelse og forsoning
 • sakramenter og trospraksiser
 • barne- og ungdomsteologi
 • internasjonal solidaritet og globalt ansvar
 • kjønn og seksualitet
 • religionsestetikk
 • noe religionspedagogikk og psykologi.

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 obligatoriske samlinger à 2 dager med forelesninger
 • 1 obligatorisk dagssamling i kursets sluttfase
 • Pensum er en kombinasjon av forelesninger på podcast og
 • Diskusjonsgrupper i Fronter
 • 4 lokale gruppesamlinger med veileder

Vurdering og eksamen

Deltagelse på samlingene samt innlevering av arbeidskrav underveis i form av refleksjonsnotater, gruppesamlinger og nettgrupper på Fronter er obligatorisk . Refleksjonsnotater og diskusjonsinnlegg evalueres underveis i form av skriftlige og /eller muntlige tilbakemeldinger.

Eksamen består av et essay som skrives hjemme over en periode på ca 8 uker. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Ved bestått vurdering har KRIS1811 studiepoengreduksjon mot TFF 1003

Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Publisert 27. nov. 2014 14:29 - Sist endret 4. mars 2016 17:37