TROS- OG LIVSSYNSBETJENING I SYKEHUS (Høsten 2011)

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (TF) på oppdrag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr høsten 2011 kurs i betjening av pasienter som ikke er medlemmer i Den norske kirke

Cato Thunes Running Trac Foto: Cato Thunes

Hva lærer du?

Kurset ønsker å finne fram til og dyktiggjøre personer fra de ulike tros-og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke (Dnk) som har engasjement og personlige kvaliteter som gjør dem egnet til å være samtalepartnere for sykehuspasienter ved behov, på pasientenes premisser. Å utføre ritualer kan være en ønsket kvalifikasjon, men samtaleaspektet er det mest avgjørende. Etter kurset og etter en vurdering av kandidatene i forhold til personlig egnethet (OUS) vil deltakerne bli en del av et pilotprosjekt på ; som medlemmer i et nyetablert ressursteam vil de bidra til å utføre tros- og livssynsbetjenning og/eller dialog med pasienter og pårørende. Bidragsytere på kurset kommer til å bli hentet fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner.

Kurset høsten 2011 er et pilotprosjekt og skreddersydd for arbeidet med å bistå pasienter ved OUS som samtalepartnere, støttepersoner og gjennomføring av religiøse handlinger/riter. Følgende elementer blir en del av kurset:

  • Kommunikasjonstrening med praksis og refleksjon - dette går som en rød tråd gjennom kurset
  • Tro- og livssyn i møte med sykehus: Menneskerettigheter, pasientrettigheter, holdninger og respekt
  • Tros-og livssyn som ressurs i møte med mennesker i krise, sykdom og død
  • Etikk og etiske dilemmaer i møte med situasjoner på sykehus
  • Lovverk, taushetsplikt og etisk skjønn
  • Forventninger, forståelse av egen rolle (indre og ytre rolleforventninger), grensesetting, samtaleforståelse og kartlegging av egne ressurser
  • Kriser og krisehåndtering: Hva innebærer det å være en støtte for pasienter og pårørende?
  • Sykehuset: Rutiner og den praktiske hverdagen, kommunikasjon med sykehuspersonalet

Målgruppe

Alle medlemssamfunnene i STL er invitert til å foreslå aktuelle deltakere. Deltakerne kan være religiøse ledere. I tillegg er personer med helsefaglig eller annen utdanning/erfaring som gjør at de egner seg spesielt godt til dette arbeidet, svært aktuelle. Antall deltakere blir ca. 20.

Omfang

Kurset gir 10 studiepoeng på bachelor- eller masternivå avhengig av studiekompetanse. Emnekoden på bachelornivå er resa 2701v og på masternivå resa 4701v. Emnebeskrivelse (pdf) og pensumliste (pdf) er lenket opp fra høyre marg.
I tillegg vil et begrenset antall få anledning til å ta kurset som etterutdanning uten studiepoeng, men det er et ønske om at flest mulig tar kurset med studiepoeng.

Organisering

Kursundervisningen vil gis i tre bolker, hver på to dager. Undervisningspersonell vil være ressurspersoner fra forskjellige fagmiljøer. I tillegg blir det to kveldssamlinger, og en dag der vi er på sykehuset og får innføring i rutiner. Deltakelse på alle delene av kurset er nødvendig. En av bolkene vil være en samling med overnatting utenbys. Følgende tentative datoer gjelder for høsten 2011:

1. bolk: Fredag 23. september kl 15- lørdag 24. september

2. bolk: Lørdag 15. og søndag 16. oktober (med overnatting)

3. bolk: Lørdag 12. og søndag 13. november

Kveldssamlinger blir  onsdag 5. oktober og onsdag 7. desember.

I tillegg blir det en undervisningsdag på sykehuset, som annonseres senere.

Arbeidsformer

Strukturen i kurset er basert på dialogdidaktikk. Med det mener vi dialog som en gjensidig prosess uten formål å forandre den andre. Mye av kurset blir derfor samtaletrening for å bli kjent med dialogprosesser. Ut fra denne metodikken vil de andre temaene bli belyst ved hjelp av innlegg og gruppearbeid. 

Vurdering

Alle vil bli prøvet i forhold til de kompetansemålene som kurset utarbeider i samarbeid med OUS. Denne prøvingen skjer i forbindelse med opptaksintervju og avsluttende samtale. Det forutsettes at deltagere er tilstede på alle kursdager og deltar aktivt i kursopplegget samt viser egnethet i forhold til praksis som tros- og livssynsbetjent.

For de som tar studiepoeng vil det foreligge et pensum på ca. 600 sider, som sammen med aktiv deltagelse og tilstedeværelse på kurset blir prøvet i form av en semesteroppgave på ca 3000-5000 ord. Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Kursavgift

Det vil i denne runden ikke være noen deltageravgift ettersom kurset er utviklet og gjennomføres med prosjektmidler.
Semesteravgift på kr. 410,- vil likevel påløpe for de som vil ta studiepoeng.

Påmelding og opptak

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig.
Meld din interesse for kurset ved å registrere deg på : https://nettskjema.no/answer.html?fid=46623&lang=no


Kontaktpersoner på Det teologiske fakultet er Brynjulv Norheim: Tlf 22 85 03 67
Øvrige personer i kursledelsen kontaktes ved å følge lenker i høyremarg

Administrative spørsmål

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Det teologiske fakultet
Telefon: 22 85 03 00(05/67)
E-post: aks-admin@teologi.uio.no
 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 15. apr. 2011 17:18 - Sist endret 18. jan. 2019 11:01