Avhandlingen: krav og retningslinjer

Tidlig i studiet

Sett deg godt inn hvilke krav som stilles til en avhandling. Det kan også være nyttig å se på hva bedømmelseskomiteene ser etter når de skal skrive innstilling til avhandlingen:

Avhandlingens omfang

Ph.d.-avhandlingen skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid.

  • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling).
  • En monografi vil normalt være på 200-250 sider.
  • En avhandling basert på flere mindre arbeider eller artikler skal normalt bestå av 2-4 arbeider, i tillegg til innledningskapittel/kappe.
  • Ved medforfatterskap skal avhandlingen normalt bestå av mer enn 3 arbeider. Kandidaten skal normalt være eneforfatter på minst ett av bidragene.

Se også programplan for ph.d.-programmet ved TF.

Artikkelbaserte avhandlinger

  • Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen i et innledningskapittel, eventuelt en innledning og en avslutning (kappe).
  • Innledningskapitlet/kappen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv.
  • Hvis du har medforfattere til en eller flere av artiklene må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne.

Se også UiOs veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider (Artikkelbaserte avhandlinger).

Medforfattere

Hvis avhandlingen din er artikkelbasert, har du kanskje medforfattere til en eller flere av artiklene. I så fall skal må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet og din innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne. Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse.

Språk

Doktoravhandlingen skal normalt skrives på norsk eller engelsk.

Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet.

Offentliggjøring av avhandlingen

Avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasdato. Fakultetet betaler for trykking av 50 eksemplarer. Fakultetet oppfordrer kandidatene til å gjøre avhandlingen tilgjengelig i UiOs vitenarkiv DUO.

 

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 12. nov. 2020 10:37