Trykking av avhandling og forberedelser til disputas

Ph.d.-kandidater skal normalt levere den ferdig trykte avhandlingen til fakultetet senest to uker før disputas.

Forberedelser

Så snart som mulig etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvare for doktorgraden skal ph.d.-kandidaten levere følgende:

  • Errataliste
  • Et kort, populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen på norsk, maksimum ½ side. Dette sammendraget brukes som pressemelding.
  • Et vitenskapelig sammendrag av avhandlingen på engelsk, maksimum 1 side
  • Fotografi av ph.d.-kandidaten
  • Personaliaskjema (odt)

Errataliste skal leveres før avhandlingen sendes til trykking, den vil bli  oversendt komiteen for godkjenning. De andre tingene skal leveres senest to uker før disputas.

En errataliste er en liste over konkrete rettelser av formelle feil (layout, retting av trykkfeil og/eller rene språkfeil) som du ønsker å foreta i avhandlingen før den trykkes. Du må søke fakultetet om å gjøre rettelser i avhandlingen før den sendes til trykking. Retting av formelle feil betyr i praksis å gjøre teksten meningsbærende eller språklig korrekt, ikke å presisere eller endre meningsinnholdet i teksten. Erratalisten skal gi en henvisning til hva rettelsen består i, og sidetall for rettelsen. Ingen substansielle (innholdsmessige) forandringer i selve avhandlingen kan foretas.

Informasjon om trykking

Om trykkeriet

Alle avhandlinger skal trykkes hos Reprosentralen i Acta theologica-serien. Forlaget har ingen eksklusive rettigheter i forhold til utgivelse av avhandlingen, og ph.d.-kandidater kan når som helst inngå avtale med et annet forlag om utgivelse av avhandlingen i bokform. Serien regnes ikke som ordinær publikasjon, men som opptrykk, og regnes derfor ikke som vitenskapelig publikasjon.

Antall eksemplarer

Fakultetet dekker utgiftene til trykking i denne serien for 50 eksemplarer. Av disse foregår det avlevering til Nasjonalbibliotek, komité, fagmiljø og andre interesserte i fagmiljøene utenfor fakultetet. Ph.d.-kandidat får 10 eksemplarer. Mange velger å trykke opp ekstra eksemplarer med det samme, da det f.eks. i søknader til vitenskapelige stillinger ofte må vedlegges 4 eksemplarer av vitenskapelige arbeider, inkludert avhandling. Hvis doktorand ønsker å trykke opp flere eksemplarer i etterkant av disputas, kan hun/han henvende seg til Reprosentralen.

Klargjøring for trykking

Avhandlingen som leveres til Reprosentralen må så langt det er mulig ha lik inndeling og like sidetall som første innlevering, slik at komiteen lett kan finne frem i avhandlingen.

Se Reprosentralens informasjon om bestilling av trykking,

Rekvisisjonsskjema

Det skal leveres et rekvisisjonsskjema til Reprosentralen.

Leveringstid

Bestillingen må leveres 4-5 uker før disputas. Selve trykkejobben tar normalt 5 virkedager, men kan ta opp mot 8 dager i travle perioder.

 

Publisert 18. mars 2016 13:00 - Sist endret 27. mai 2019 12:18