English version of this page

Informasjon til bedømmelseskomite

Som medlem i en bedømmelseskomite skal du vurdere om ph.d.-avhandlingen er verdig til offentlig forsvar. Her finner du informasjon om hva det innebærer å sitte i en bedømmelseskomite.

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Dere har tre måneder til å avgi innstilling.
 • Disputas: En disputas skal normalt tidligst finne sted seks uker etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.
 • Innstilling ved omarbeiding: Dere har to måneder på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

Komitéens sammensetning og roller

Komitéen består av til sammen tre personer: 1. og 2. opponent, samt komitéleder som administrerer komitéarbeidet.

Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veiledere og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Kandidaten og komitéen skal ikke ha kontakt før prøveforelesning og disputas.

Opponenter

Dere skal ta opp generelle spørsmål knyttet til forskningsfeltet, spørsmål av mer spesiell karakter, form og metodespørsmål og spørsmål om drøfting av resultater i avhandlingen.

Dere avtaler selv hvordan dere vil fordele oppgavene under disputasen.

 • Som 1. opponent skal du presentere avhandlingen, maksimalt bruke 15 minutter.
 • Som 1. opponent har du om lag 75 minutter til diskusjon med kandidaten.
 • Som 2. opponent har du om lag 60 minutter til diskusjon med kandidaten.

Disputasen skal normalt ikke ta lenger enn maksimalt 3-4 timer, inkludert pause og ex auditorio spørsmål.

Komitéleder

Som komitéleder må være du være ansatt ved fakultetet. Du har ansvaret for å sette i gang opponentenes arbeid med vurderingen. Komiteen skal så raskt som mulig etter at avhandlingen er mottatt levere forslag til dato for prøveforelesning og disputas. Dette bør altså skje før dere vet om avhandlingen godkjennes, slik at alle involverte parter kan holde av datoen. Forslaget er ikke bindende for fakultetet før dekanen har godkjent datoen.

Du koordinerer arbeidet, er bindeledd mellom komité og fakultet, og redigerer sammen og sender inn endelig innstilling.

Vurdering av avhandling

Innstillingen er deres skriftlige vurdering av avhandlingen. Dere har tre måneder til å avgi innstilling. Trenger dere lengre tid, sender dere en skriftlig søknad med begrunnelse til saksbehandler.

Positiv innstilling

Dersom innstillingen er positiv, legger dere ved følgende informasjon sammen med innstillingen:

 • Hvem som skal være 1. opponent og 2. opponent.
 • Emne for prøveforelesning.

Komitéleder sender innstillingen på epost til saksbehandler når den er klar. Komiteleder må sørge for at innstillingen undertegnes av alle i komitéen, men dette kan skje etter at innstillingen er oversendt saksbehandler.

Disputasen skal normalt tidligst finne sted seks uker etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.

Omarbeiding

Dere kan anbefale at kandidaten omarbeider avhandlingen uten at dette regnes som en underkjennelse. Dere kan kun anbefale dette dersom avhandlingen er verdig til å forsvares, men dere ønsker at kandidaten foretar visse justeringer for å oppnå et bedre resultat.

En omarbeiding kan ikke kreve mer enn seks måneders arbeid. Dersom dere anbefaler omarbeiding, skal dere gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide.

Når kandidaten leverer inn omarbeidet avhandling, har dere to måneder på å avgi endelig innstilling.

Underkjennelse

Dersom dere mener avhandlingen ikke oppfyller kravene til å kunne forsvares offentlig, skal dere underkjenne den.

Kandidaten kan levere ny avhandling tidligst seks måneder fra underkjennelsen ble gjort kjent.

Prøveforelesning og disputas

Kandidaten er klar for prøveforelesning og disputas når avhandlingen er godkjent av dekanen.

Dere skal være til stede og bedømme prøveforelesning og disputas. Dersom en av dere blir forhindret fra å stille, oppnevner fakultetet et settemedlem. I etterkant undertegner dere attestasjoner om hvorvidt prøveforelesningen og disputasen er godkjent.

Dere bestemmer prøveforelesningens tema. Dette kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen.

Formålet med prøveforelesningen er at kandidaten skal dokumentere evne til å formidle forskningsbasert kunnskap, siktet inn mot målgruppen som er viderekomne studenter i faget (minst 1 års bakgrunn).

Prøveforelesningen varer i 45 minutter.  I bedømmelsen av prøveforelesningen skal det legges vekt både på det faglige innholdet og på evnen til å formidle

Reise og honorar

Når innstilling foreligger, må reise bestilles. Opponentene bestiller normalt reisen selv (økonomiklasse), og får utgiftene refundert etter disputasen. Dersom du ønsker at fakultetet bestiller, må du sende informasjon om hvor du reiser fra, dato, tidspunkt/tidsperiode samt ditt navn slik det står i passet til forskningsadministrasjon@teologi.uio.no. Fakultetet bestiller hotell, og betaler for 2 netter. Eventuelle utgifter for ledsager dekkes ikke.

Husk å spare alle originale kvitteringer, fakultetet kan ikke refundere dine utgifter uten å ha mottatt dette.

Når disputas er gjennomført, utbetaler fakultetet et honorar:

 • Førsteopponent: kr. 15.760,-
 • Annenopponent: kr. 14.184,-
 • Tillegg ved bedømmelse av omarbeidet avhandling: kr. 3.152 (gjelder når komiteen må lese/evaluere avhandlingen to ganger)

 

Publisert 17. apr. 2015 11:14 - Sist endret 2. des. 2020 09:55