Prøveforelesning og disputas

Når din ph.d.-avhandling er innlevert og godkjent, skal du forsvare din avhandling i en offentlig disputas.

Hva er en prøveforelesning?

Som et ledd i doktorgradsprøven skal du holde en prøveforelesning over et oppgitt emne. Dette skjer vanligvis samme dag som disputasen. Du får beskjed om oppgitt emne 10 virkedager før forelesningen skal holdes. Du får tema på epost fra forskningsrådgiver.

Formålet med prøveforelesningen er at du skal dokumentere evne til å formidle forskningsbasert kunnskap, siktet inn mot målgruppen som er viderekomne studenter i faget (minst 1 års bakgrunn). I bedømmelsen av prøveforelesningen vil det bli lagt vekt både på det faglige innholdet og på evnen til å formidle.

Prøveforelesningen skal holdes på engelsk eller norsk, vanligvis på det av de to språkene som avhandlingen er skrevet på.

Hvordan foregår prøveforelesningen?

Den som leder prøveforelesningen (dekanen eller stedfortreder for dekanen) ønsker velkommen til prøveforelesningen, og introduserer kandidaten og bedømmelseskomiteen. Bedømmelseskomiteen er til stede for å vurdere om prøveforelesningen er bestått.

Til prøveforelesningen kan du gjerne invitere venner, kolleger fra egen institusjon og familie. Hør eventuelt med fakultetet hvilke personer/institusjoner de har sendt informasjon om prøveforelesning og disputas til.

Prøveforelesningen skal ta 45 minutter, ikke mer, og ikke særlig mindre. Du bør tilstrebe å lage et opplegg som holder tiden ut - og øve på det. Prøveforelesningen begynner normalt kl. 10.15.

Godkjenning av prøveforelesningen

Både prøveforelesning og disputas skal være bestått før du kan få tildelt diplom og kreeres. Dersom du leverer en meget svak prøveforelesning, kan du risikere at den blir underkjent. Dette er svært uvanlig. Hvis prøveforelesningen ikke godkjennes, kan disputasen likevel gjennomføres og ny prøveforelesning holdes innen seks måneder. Du vil ikke bli kreert eller få utdelt doktordiplom før prøveforelesningen er godkjent.

Hva er en disputas?

Disputasen er et åpent arrangement der du som kandidat (doktorand) offentlig forsvarer den ferdige doktorgradsavhandlingen overfor to kritiske opponenter fra den sakkyndige bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av dekanen eller en stedfortreder for dekanen. Først når prøveforelesning og disputas er bestått, kan du tildeles doktorgraden.

Inviter gjerne venner og familie til disputasen, men opplys dem om opponentenes kritiske rolle.

Hvordan foregår disputasen?

  • Prosesjon inn i auditoriet. Doktoranden går først, deretter førsteopponent, andreopponent og tredje medlem i bedømmelseskomiteen. Disputasleder går til slutt. Forsamlingen reiser seg og står under innmarsjen.
  • Kandidat og komité setter seg ved anviste plasser foran i lokalet, mens disputasens leder går opp til talerstolen og holder en kort innledning.
  • Kandidat og førsteopponenten tar sine plasser, og førsteopponenten presenterer avhandlingen og gjør rede for formålet med, og resultatene av, den vitenskapelige undersøkelsen (maksimalt 15 minutter).
  • Første ordinære opponent diskuterer med kandidaten.
  • Eventuelle opponenter ex auditorio (tilhørere i salen) holder sine innlegg (maks. 10 min. hver).
  • Andre ordinære opponent diskuterer med kandidaten.

Forventet antrekk er pent daglig antrekk/dress.

Disputasen starter vanligvis kl. 12.00, og vil normalt ikke vare lenger enn 3-4 timer, inklusive pauser.

 

Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 10. juni 2015 10:07