Innlevering av avhandling

Hva leverer du?

  • 4 innbundne eller heftede eksemplarer av avhandlingen
  • Avhandlingen som pdf-fil
  • Søknad i brevs form om å få avhandlingen bedømt, som også inneholder en bekreftelse på at avhandlingen ikke er levert til bedømmelse ved en annen institusjon
  • Bekreftelse på fullført forskeropplæring, signert av ph.d.-leder
  • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser i henhold til forskningsetiske retningslinjer, hvis relevant
  • Medforfattererklæring, hvis relevant

Hvor leverer du?

Avhandlingen skal leveres til forskningsrådgivers kontor, som ligger i 1. etasje i Domus Theologica, Blindernveien 9, eller sendes til Det teologiske fakultet, Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo.

Avhandlingen skal i tillegg leveres elektronisk som en pdf-fil. Avhandlingen som pdf sendes til forskningsadministrasjon@teologi.uio.no.

Hvem betaler?

Fakultetet betaler ikke trykking av eksemplarene som leveres til bedømmelse. Du velger selv hvor du vil trykke dem, Reprosentralen på Blindern er ett mulig alternativ. For avhandlinger under 125 ark og uten farger er tapeinnbinding det mest hensiktsmessige.

Korrektur

Ikke lever inn en avhandling som ikke er teknisk og språklig gjennomarbeidet. Sjekk referansene og bruk gjerne en elektronisk stavekontroll for å luke ut språkfeil.

Selv om godkjenning av avhandlingen først og fremst avhenger av det faglige, vil en språklig og teknisk uferdig avhandling kunne fungere dårlig som kommunikasjon, noe som kan bidra til at avhandlingen ikke godkjennes for disputas.

Det kan være en god investering å betale for språkvask av avhandlingen. Sett gjerne av driftsmidler for å dekke dette. Du som er stipendiat kan søke fakultetet om bidrag til å dekke språkvask.

Varsling om innlevering

Gi forskningsrådgiver beskjed minst en måned før innlevering av avhandlingen. På den måten kan arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité starte. Det kan bidra til at  ventetiden fra du har levert inn avhandlingen til bedømmelseskomiteens innstilling foreligger ikke blir unødvendig lang.

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått  tillatelse til å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en tidsfrist på 6 måneder, leverer du denne på samme måte som beskrevet over.

I tillegg leverer du et følgebrev til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved første gangs innlevering. Men husk å oppgi at dette er annen gangs innlevering. Hvis du tidligere har levert inn avhandlingen ved et annet lærested, må du oppgi hvilket.

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 26. feb. 2018 14:35